#3724: Pathé

f gilver å Västerviks Teater I I
. .fredagen...499.13.k!.f..-9l15is.-.mf..,82mt...Söndagen(det .1.5 Januari.. lkl! 5 att Uf. 

 

q  föreställningar med ett PsiiOr-t I och "i linireesalli.PÅl J i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. l.gSj-jà-ånn-anclt-izy .spanskt à:- fllera: afdreljningzàg .

Denna scen är hämtad: från Sevilla i Spanien, och visar- oss

v Ricadora, en underbart skön Ida-nserska. Hon har två. ifriga bei 
Hon föredragerden sistnämnde 3

undrare Morinto och Antonio.
och en natt, "då alla sofva, smyger. hon sig ut till Antonio, som
till hennes ära häller serenad utanför hennes fönster.
i Nästaf-Äs-cen visar oss en bal, vid hvilken Mal-into alldeles
utom sig af svartsjuka utmanar Antonio till duell.

Antonio blir den segrande och med Vstolt-.häfngragenhet"hä-

l nar" han sin motståndare. V-

 
 

Bilden slutar med Ricadoras och Antonios förlofiiingjhvilka

.smed glädje och gamman mottaga sina vänners lyckönskningar. 

 

 

 

 

  :skådespel .i file-ra" 

 

 

 

 

 

i och efter b.ftir-af;f.evi agrjenhleter äter; .i .
:tillsitt gamla- liem.;. Framför dörren ser ha denwgamla stolen i f

b dra-ges V.med...S..t.

 

 

 

 
 

 
    

 

 : i . å.=l..n.-y-lrtr f, -Å " .I Å i H .
ga " I . i le v"storäfl tr e" iir mn I" "
 . .. Men.. .rn minnet..isstadensochdifvet.på land
skillnad. Den unge mannen faller offer ftflrstM7 I
f " i = aik

 

" add fångdr

 

 

k111611" in

hvilken hans kära moder satt; den dag, han lämnade hemmet.

v i Hvilkevn skillnad, den-dagenI Qst.rjåtladey solskenet af hopp, ihjudtlgl -I
eftmoln" daire-sorg? Dä handser på sina ifångklätder tänker han "med
sorg Vi. hjärtat, jag är icke mer värdig att kallas "son". Vi se en i

annan. "bild af lifvet, en vaksam fader och hans son. Fadern är

- sherriff och har just emottagit underrättelsen om fängens flykt. I

och att ven.,-dl,issö.r utlofvas för hans gripande; den sta-olsrsirsP
igennfhar-ryr 4iIji-aågjäjl.fränwplats till plats. Sheriffer
 blifvit- fagen på- liaf...gi.arning då han stulit .frukt 1 .
erkänna-fdet, för detta bestraffas han af fadern locfhfiiförargelse
.öfver detta gär .han med sina lekkamrater tillit flodensför att bada.
kHan får här lida straffet för sin olydna .i n gär för långt ut,
Amen ut i hvir-tlarna - -

VGrosser-Is i nkning synesfourfdv.
kamrater höres af" fängen,ysom" .gömt sig i buskarna vid sidan af

   

  
 

 
 

 

strömmen och med risk af sitt eget lif och sin frihet kastar hanl

sig i strömmen och lyckas draga pojken lyckligt i land just som
Ihans fader kommen... .difkälläd af sonens kamrater. [Somvfad-er

-f-till- den räddadegöfssienstår han i stor skuld till fången men ä "

b:tåndra sidan fordrar hans tjänst som .sherriff honom att arrestera
.. ngen.
medan han-ligor sig redo att återföra fången till fängelset. Mo-
dernv gripes af medlidande med den stackars fången som offrade
, sitt lif och sin frihet för hennes son. Hon vill nu belöna honom.-
Hon läggerM fram nägra gamla kläder och sätter sig sedan på
trappan låtsande sig sofva så att fången mä flymed en kostym
.civila kläder och återvända till sin egen moder. Dä den stac-
kars förlorade sonen återvänder till sin moder sträcker hon
händerna .mot honom sägande: uMin son var död men är i lifvet
igen, han var förlorad men är återfunnen.

ett-(nyttan

Komisk bild.

 

. Som Petter lefver i goda förhållanden har han hyrt sig en V
:litenqväningvffett litet hus som; ligger i närheten.P afghafvet. TillV VÄ

sin ledsnad får" han dock. snart erfara att det. ej är så lugnt som

i han önskat sig, ty det väsnas rundt omkring honom hela dagarna, k

sä atty Petter med sina starka nerver, ej ens kan uthärda det.
Som grannar till höger och vänster har han nägra 4musikanter
af. hvilka dit-:ny ene är den lycklige ägaren af .ett horn ochden
andre en af en trumma. I våningen midt öfver bor en snickare
som hela dagen hyflar till bord och stolar.

, Po GRAM-l
 team. x 

 tager han under armen, lastar möblerna på en qdragk12111116;oohså, q .
w bär det iväg för att skaffa ny bostad.4 Han är glad att ändtliygeni" "
Full aflfröidifusef" " "
X"Petter-med sin möbelvagn ner för gatan, utan att akta-pål attP 

 
 

-1 ifalikfhlkmasäaH-S. w

Petter beslutar sig därför för att flytta och roparl an portie-
. ren för att hjälpa sig". Petter. har icke så mycketsaker .och de
äro därför snart nerpackade. Sin fågelburP med kanarie-fåglarna

"ha kommit bort frän det förfärligaehuset.
t Lhhanf. härvid far öfver människor och djur och som en följd ai

. .i 1orsakar många olyckor. Gatan gär rakt ner till hafvet
I 1ch äriilPettefr-laäerfi=

 
 
 

 för-skräckelse.

. 1 H stfbö a dragga-efter Honom, kan man ej se
ett spår.. af Petter.,kr Det-a arg-.emellertid mycket förklarligt, Åty
Petter har med sitt- möblemång hamnatdp-ålfen hvaliisk "som
lyckligtvis tumladeI omkring här. - Petter är lycklig. Andtligen

.1. möblerna omkring- sig, så att hyresgästen ej längre fallerhvalå
fisken i smaken och denne befriar sig därför vid första bästa
tillfälle från honom. Pä Amerikas kust, hvarest en skara india-

v och"lansettka-stningwblir han mottagen af v-ildarne. Dessaådraga
 upp honom ur- .vattnet och föra honom . sedan .til-l sitt-Ifläger.

 

 

 

 

  
 
 
 

 Shkriket frän hansP I

I. hem-met lemnar han fången under hustruns- uppsigt .. i

 

f Xoch VSpanien "år :809.

I llllllllllll slllal al lllllällllll italienska slillllllllll.

, Fransmännen har under general Lannes kommando belägrat
staden Saragossa. -I staden har alla beväpnat sig och vill för-Å
-lsvalf-a sig; nunder iHedning I af stadens präster ochjmunkar
uthärda de belägringen. En särskild viktig medlem af försvars-
kommitten är Don Pedro, en rä och brutal man, hvilken särskildt
gör tjänst som spion.. I hans hus uppfostras hansiföräldralösa
lirosdotter Juona, som utan att klaga fär finna sig i hans, miss-
handling. I En dag sänder hanlhenne till fransmännens Jäger för
att spionera; hon" infångas emellertid af de franska soldaterna,
och föi-bjudesatt-vända tillbaka. Kapten Anbry fattar"rnedlidanT
de med henne, och hon blifver anställd som marketenterska Vid
härenf Där uppstår snart ett,,kärleksförhällande mellan henne
och kapten Anbry. En dag Vid ettrmöte med henne, får han

" order att nästa morgon belägra klostret Szt Engracie och däri-
frånä söka tränga 5in i staden. Han meddelar Juona detta, Och
tager ett ömt afsked., Don Pedro har länge sökt efter Juona
och öfverraskar henne strax efter samtalet med kapten Anbry;
han misshandlar henne, och genom att hota henne till lifvet får
han. reda på fransmännens plan, han förer henne med sig ltill
staden och meddelar kommiten hvad han fättreda på. Spanio-
Vrerna besluta att underminera klostret och spränga fransmännen
i luften.
till sprängning af klostret; men-då Anbry i spetsen för sitt folk
beträder klostret, möter luona kaptenen Anbry- och omtalar för
honom den utlagda minan och tränger honom med sitt folk till-

de öfver att Juona har varnat fransmännen, skjuter Don Pedro

 

henne. Hon dör i kapten Anbrys armar glad öfver. att ha rädf
dat, honom.. .

full-:fart försvinner han plötsligt nerli djupet Å

Vhar han funnit en vlugn våning., é Detkvfii-iföjervi dock ikcke-Älärigekin-lj i
nan . han börjar känna" sig orolig. .Hanväsnas och kastar med v

ner drifva omkring, flyter Petter upp ur floden. Med fröjdeskri Y

Kanskehaeretter här funnit det sä lifligt efterlängtadelugnet.. "

Spå-unna-niilev:episod-ifrån V"kriget rn-ellill"fiirb-lfFr--airlkrikey i

i ijästa morgon, dä fransmännen beslutat storma" är allt klart

baka i samma ögonblick som klostret spränges i luften. -Rasan- I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I , Kunseftmusik [är kapellet NoNAN. ;
ENIRE: Salongen 50 öre, Läktaren 3,5 öre, Barn 25 öre. I

I . j Blllatersäljasfrånkl.1-215amlkl. 1 e. m, I,
.Biljetter gälla endast till den dag .ochplats de äro köpta]

4 , Högaktnlngsfullt I .
Biesrefen Paths.

ialla! till eller a-fllreställnlngen.

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

vastefvlk 1911. c.. o. Ekbladls cm.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain