#3723: Biograf Continental

Västervik
(S. J. Enanders förra. lokal.)
Program för Torsdagen den 94t. o. m. Söndagen den 12 Mars.

 

 

 

A Ara-"X
gud, fàhégåw

.Succes

 

 

ramarn- RAM;vfm.;--=aw

M unik.

Första iifdelniiigeii. 4 Musik.

Kinemetagreiisk .

Senaste llulinlret...
Elbsvàban i höga Porten. Järnvägsolyckan vib Courville rn. m.

Af LLPathes Veckobladu, LLsom vet allt, lser alltu och pä kort tid vunnit en popularitet, som icke kom-
mit månget annat uVeekobladu till. del, bjudes har ett nytt nummer med ett tangslande innehall;

d ll r från Paris hvilka säkert .skola vacka våra dainers lifliga intresse. -- Ett regementsjubi-
leum iIifatdlxrgostädgn Smolensk. 7- En tjarlaktning och en kappsegling 1 .Alicante 1 narvaro af spanske konun-
gen som yvid seglingen tog första pris. - De i dagspressen nyligen utförligt skildrade svåra olyckshaiidelserna:
. "7 "

 

 

Eldsvådan i Konstantinopels regeringsbyggnad ooh tägsammanstötningen vid Courville i Frankrike.

fuxme fmmosxfanracfxm 0:fo

 

 

EXPRESS-NYHET! sugas,

Lustiga episooer ur lifvet i en storstan (Köpenhamn) efter kl. 12 på natten. Det stora succeslnstspelet

ln lill. iiiiimi

Briljant nutibsbilb, viba öfverträffanbe allt, som hittills framställts i Denna väg,

Fyra akta elrmnan pa vift
i. inssiluniirii.

 

 

lustigt skilbranbe hvab som kan hänba några äkta män,
eltaga i Köpenhamns nattlif. -

i hufvnbrollen ben framståenöe skaöespelaren Preb. Jensen.

bå be för en gångs skull slå sig lösa för att att D

 

 

à PERSONERNA : I
cs U- 95 o
w b., Grosshandl. Gummesen Hr.Fred. Jensen. .6 U
n C Handlande Kraft . . ,. . . Hr Stribolt. Q UI
W [L] Manutakturhandl. Blomberg . Hr Laur. Olsen. ...i :i
Q E Fru Gummesen- . . . . . Fru Magna Redöhl. -lä
g ha Fru Rosa IBlomberg Fru Felumb Friis U- 51
U C: Fru Karoline Kraft . Fru Vict. Petersen. Q Q
E O Charles von Petersen Hr Carl Petersen. lm .1
g U Lotta med LLlockarneLL . Fru Emilie Sannon. a F"
U c Champagne-Anna Fru Agnes Lorentsen. Ph C11
m 8 Tora Rullepölsa Fr, Rigmar Jensen. O= 8
0 U Blonda Mary I . . Fr. Camilla Hansen. d Ö
0 ä IfKalle med pjàxan . Hr Carl Alstrnp. C g
E of fRödlöken . . Hr Ed. Jakobsen. R O
E fNils med ögat Hr Holger Peterson, ä
8 ifPeter Lungpipa . Hr Lehman, U
 GG 76"Långa nyckeln . Hr Winther, Q 
L.. 1:ste Detektiven . Hr Ringholm. U UI
ä- t; szre Detektiven . , . . . . Hr Jakobsen. (En 9..
:i "iiStamgäster å Kneipen i Smedens gang. l m i

 

 

 

.M - ,, - .1:1 :W-mek i.
dastervik 1911. C. 0.- m 

Musik. - Andra aidelningen. - Musik.

Fyra. äkta iiiäii pà. vill.

---.-,..

 

II Musik- w Tredje afdeliiingen. - Musik. I
.ll Kl

lllllilllllllllllll

En tifventyrlig röbbning.
Genuint Amerikanskt Drama.

Bland senaste tidens amerikanska sensationsbi

j

lder integer vår sista expressbild LLLokomotivtöra- I
rens brudLL onekligen första priset; hvarken mödor eller kostnader äro sparade vid denna bilds in-
spelande. Flerfaldiga gånger stå de medverkandes lif på spel, men ingen sviker sin roll. För en
summa at liera tusen dollars har det lyckats hyra ett expresståg samt få dess personal att deltaga 1

inspelningen af bilden. Äran för denna briljanta bilds iscensatt-.ning och inspelning tillkommer den
nya amerikanska firman Kalem. Bilden är inspelad i följande afdelningar:

1.-sta afdelningen.

l. Expressen kolar och tager vatten vid Clarkstovvn i Pennsylvanien. Den unge lokomotivfö-
raren Daniel Kennedys första möte med Nora, en farmares unga dotter. 2. Kennedy och Nora
finna behag i hvarandras sällskap. Då Daniel med sin express far förbi Noras hem, sänder han med
ànghvisslan hälsningar till henne. 3. Daniel presenterar sig för Noras föräldrar.

2sd1=a afdelning en.

4. Nationalbanken beställer ett extra expressiåg för transport af 4,000,0GO dollars i guld.

ö. I nationalbankens kassahvalf. Leary uppsnappar underrättelsen om den enorma guldsändnin-
gen. 6. Leary meddelar sig med ett par af sina snygga bekantskaper och uppgör en plan föriait
hejda och plundra guld-expressen. 7. Daniel gifver Nora en present, en kikare, så att hon långt i
fjärran kan se, då Daniels express kommer.

 

 

3:dje afdelningen.

8. Extra expressen, guldtåget med 4,000,000 dollars, afgick från Filadeliia kl. 5,10 e. in., pas-
serar kl. 7,53 e. m. 9. Daniel Kennedy är guldexpressens förare. 10. Järnvägsröfvarna iarbete.
Expressen ilar framåt sin undergång till mötes. 11. Hvad Nora såg genom kikaren. Hon anar
faran och beslutar radda expresståget. 12. Noras vilda ridt på en osadlad mustang för att radda
expressen. 13. För att icke köra ötver den vilda rytterskan, som i rasande fart rider mellan järn-
vagsspåren, stannar expressen. 14. Noras varning och järnvägsröfvarnes iiykt. 15. På jakt efter
förbrytarna i de amerikanska urskogarna. Den modiga Nora infängar Leary, attentatets planläggare.

085.! Bästa uppvisade Biografbild. OBS!

w ln
ààxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxfi?.
I:771277777777277777vw7797777777777777777 I

Musik. à Fjärde :iiilelniiigen --

Sehman är nerv

Komedi ur uutidslifvet. -

 

 

 

i " " I i r " i " ka förhållanden fått sina
etus Lehman har enom ofverflodigt Ietnadssatt och sorgliga ekonomi-s I
nerver betydligt förstörda, och män fär därför ej alltför kritiskt betrakta hans handlingar. "Ehurat mapknoag
skulle kunna känna sig frestad, ty en person som tager Kavajen utanpa oiverrooken och vasterj il; anpkatLJ av
jen som uppträder såsom raket och som gär igenom väggen 1 stället for derren, ma man va etra a som .
7

ganska - anmärkningsvärd.

k,

Fàkfes ZàYIang 01" .-

Agep

 

 

För den] som vilja ha roligt.

 

 

 

 

.-

7

Hvar-dagar lol,

och. 8,30 e. m. Lördagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m. Söiz- ochl
Hälgdagar lol. 2, 3,30, 6, N

4,30 och 9 e. fm. OBSJ Kl, 2 och. 3,30 på Sön-
dagar Bllliyhetsmattné. Onsdagar och Fredagar kl. 7 e. m. äga bar-fn
ocli. sli-.olemgdom tillträde för endast 10 öre. Efter kl. 7,30 på Sön- och
Hälgdagafr äro blljetttprflserna. lika för barn somj för äldre.

 

 

...gp-a frågan-wii

BILJETTPRISER: För äldre: lzsta plats 35 öre, 2zdra plats 25 öre.
barn under 12 år: Ezstsl 231111 1.3
Till billig-hetsmatiuén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

9.! 3! 99 5,

 

 

Öppet för biljetlköp hvarje dag en timma före första.iöreställningen och pågår sedan

oaf brutet under föreställningarlle.
(lf PROGRAM 5 oRE.

U...mmm-la?-.-.-iir-..   i

ill! lililliiiiin il limiiiis liiiililliinu ll. ililllillii liiiwili liiiliim.
Köp bilinier i god tid, iltsålda hus.. 
Obsl Nytt program Måndagar ooh Torsdagar.

.HvaijeLördefv 3 föreställningar kl. 6. 7,30 oethl m.

 

 

 

 

Esa e=q

u-....

-q

 

  

  

 

 

[fu

x

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain