#3722: Biograf Continental

wre- v -- .i

     

  
 
  
  
   

 
 

IV i. 

 
 
 
 

 w V äs te r v i k i b 
i. ,. I (S, J, Enanders förra lokal.) , 
program Torsdagen      

P  R A  X

Musik. - Första aldelningen. Y- Musik.

 

lnnebàllanöe be senaste nyheterna, som mebbelats i bagspressen 1 t V
är Denna gång ännu mera rikbaltig än vanligt. I i nu

Bland dessa uart-.iklerI namnäs:
"Serbi v ekonungens vyLesjög-ll; h 

Be feminism steam: ,  in k v i v
Brånden fält-sättningen I! I lI:enilinser-sne-1r"vad Vlålnzctsen:Hedren-1QÅi-L .w , q
v FörreiIfi-anske krigsministern genera] Brune Jordfäsftnmg: 1 i; (i: l 
" i öfrigt presenteras bl. a.. en b11d fran den stränga. vmtern 1 Mellan-europas, en U

Livannan från en storm vr.vid SiciHens kust m. m.

ers g , I Due l- i I

 

 

  tog sig själfaf dags.

 

, .li

I Petter, som! tagit tjänst i som dräng, (på. en lan-åtgärd, förälskar sig iden. yaoker kamrat i ladugården
l

x l reelev ör honom hans eröfrin stri g, och ur denna tädan-om den skönas gunst uppsth en duell.
x Å . ggttelåå I:om aldåig varit. med om någetgdylikt lörrf, darrar som ett ssplöf ooh söker så godt hanrksn, nndily

I i sin motståndares hugg. Denne finner sig böra. gifva honom en lektion i den ädla faktmngskonsten och korsar
i detta. ändamål sin klinga med sitt vittnes. Under. tiden kommer en gendarm till valnlstsen. i Do Vbåda. kam-
parna alföras till häktet, därmed lämnande fältet fritt åt den öfver sin lättvunna seger tranmferande Petter. I

Muutert.

 

N

 

 

.I 1., i k I Musik. f-- Andra afdelningen. - Musik.

 

  

 
  
 

  
  
 

 
     
 

     
 
 
 
 
 
 

   
 
 

  

 

 
   
   
  
   
    
    
  
  
  
   
  
 

   
 

 

 

 

 

   
 
 
 

 

 

   
 
  

 

 

 

I i"  nålgmhf vänner för att viisa Idem and: k  
d v I A, , eid till arbetare-n. Mendenne, som hatar välklädda. människor, slår-hmmm til " z
 - .ågklföf han! Vänligth :Ban ilskelhii. "IM I Ibeväker honan: hans hustm "1, litt-gå vtill II , I
 " I verkstaden för att ånyo söks.ex-bete.wk Men han bhrfiifwånål .mn .31"fo ISBN omka-.s-fga- , k .
s terna, Ieeh en Äng såker-fhsndirektören 1 .han-s pnvntbestnd för Vatt nämnas.  Å.  ,, 
f - I "I 1 e IV H  fal-ö...  fidem
H vr 81 l ik .ber tillq fader I r t trösta" ono. W reren n. ar "Mi-tur"
- och dwm, .0th Jötsljgtnblir det klart-.lör honom, att guldet ieke alltidvän lyckligt för .människan.V . l
:Barnens se måsten . .. Weeks-uiwswmnbsmeäm  .  en. -  I
l f menar-ms    
Y hand och-Ilofkvarbfbonom arbete. = Å f fy PV I k   - X .. .. . I
.. v u, V , . - I, .I 1 o . i I
Sannanbe bllb fran storstabsllfvet, -
Vpperligt inspelat af två smàIartister i Paris:
Lilly 7 år. I P
) j Fritz 5 år., i q . i
Pariserpublikene förklarats gnustlingar. I
I kHögst få göra sig en förasl-lällning4 den hårda dagliga kapen för brödet i en storstad.l
LillyP såsom detektiv gör anspråk på att 1 mångt och mycket vara. en kopia af två fattiga och för-
äldralösa barns öde i Paris. Natten tillbringa de i en asyl för hemlösa.. Om dagen säljer Lilly blom-
I mer och Fritz, hennes lille bror, ti-inger. Sällan eller aldrig förtjäna de mera än brödet; Döm
-- därför om Fritz, glädje., då han i. en: :restaurant får ett 20 francs-stycke för, sin tidning. Arm i arm
.- Vyandre. de arma små. tillöfett-fkonditer-i för att en "gång i sitt lit äta sig mätta på. grälddkakelser. Här
, 1" uppdagas det att ZO-llrancsefn är falsk. Ingen:V tror trasvargens uppgift att han fått slanten, utan
XI .i hamnar-.han 1-Ilinkan,dä.rwhan fdr bli tillsV han-bekännerhv-em fslskmyntaren är.V i . I
W . I Den 1 Livets skola. tränade Lilly tap arx icke så. lättlhnflvndet, det gäller ett befna brodern
och nppspåhra falskmyntarna. Lilly skyndar restauranten. Härlinner hon snart spåret och ffalsk-
myntaréparet skuggas af Lilly. Hennes möda krönes med framgångmji det upptäcker .deras-1 verk-
stad i- ett skjulv utanför Par-is. Nu Igäller det att få.y polisen dit. . yÄfvendette. lyckas för Lillyfoeh 
snart kan honI sluta. broder Fritz i sina armar, då. han, låtom oss hoppas, för alltid lämnarfämgelsets"
portar bakom sig. w, 1
En mera. rörande, spännande och af ett par barn bättre inspelad bild har alldrig tillförene
utgått ur någon kinematogralisk atelier. X
Professor murmel  g; :hehehe stol. f 
 I [mm brapngf skam-.tycks som icke .kan bestäms, man Iber- ses af alla som älska enes-mess gett skratt. -
i I I, X " i i Humoresk! I 1 " V 
I in.,  jag.,- v .f ända-..  X. WWW-, 
: i] = i ef! lf ff V , . "s- -YJ k Y-
,,; II; kt; 7 och 8,30 e. m. Lördagar kl, 6, V7,30 och e. m. kStim.- :pch
- I H .e I,  Käg-dagar kl. 2, 3,30, 6", 7,30 och 9 e. m. OBS! Kl; 2 och (-13,50.H på .Som--V V 
, I - m. dagar Billtghetsmatdné. i Onsdag-m- oeh Fredagar kl. 7 e. m. .äga bam. g:
 z loen- skomuqnem samsas-far endast Joen. inser my. 7,30 pa .seu- wh . 5 
 - -A 11JmIgen-.tgIsu- are .btliemprmma :ska forum-n som för man. - 1
 För äldre: heta plats 3,5 öre, mål-a plats 25 öre. I .i
i, I W bara under igår-2:, lzstn If 25 .inr-Af 2:11!!! i; ,, 151 ,, q i 1.; .-
1 nu snnmssmnnen se ere I. fö ere m lm-n-V i l ,
. Öppet får hiljettköp hvarje dag f,  i  pågår sedan . i 
1 I I I i v,anfall-men; enem- meesmmmganm. I I - . 1 i H ,I ..
l = . . . .1 X, .X .
mioclmuiv öns. 
p - w  f , an ä  fi f rs a  -  é
Y jfor-estel-lilllig-"fair kl. 2,30 och ife. e " r
väst-:Mk 1911.- pc. o. Ekman-Is cm. I b I I " " I I I. I I I I

4, -L 1, ef. frusna . nte-.ny iv

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain