#3721: Biograf Continental

lummimild1

- , I Västervik
.(S. J. Enanders förra lokal.)

 

 

Program för Måndagen den 13 t. o. m. Onsdagen den 15 Mars.

   
 

Q". PROGRAMzm

få

Musik. - Första afdelningen. - Musik.

 

 lllässa. i Wallho lappkipell.

Det .är- till Wallbo. i lLappland åskådaren här försattes. Det är strålande sommarväder, och skaror af
såväl lappar i sina karaktäristiska dräkter som nybyggare och turister draga till häst och fots, på. slåde (å bar-
mark) och annorledes hän mot Wallbo, där stor "mässau skall hållas. Det lilla vackra lappkapellet är smak-
fullt smyckadt och ungdomen rikt representerad - ej ens den hvitaV mössan saknas,

Under färden till kapellet hvilken går ofver trask och moras öfver siöar o h att d f I
lappkåtor och nybyggarebostäder, rbnar och fjällhästar, spisande lappfainilj m. o v en mg, år man se

lillur "n .slull llnr- all f vara villnl. .

Tlär vittnesmålet år allt för öfverfyganbe.

, Petter har varit åskådare af en velocipedsammanstötnin och skall först inför oliskommi s i
därefter inför domstolen omtala hvad han sett. Detta gör hål emellertid allt för åskådligt så. :tzrllidlnoåli-
stryk för besväret och lämnar polisstationen med ett blått öga.
Dagen därpå, efter att hafva inkallats som vittne inför domstolen, börjar Petter ånyo berätta hvad han
sett. Men äfven denna. gång låter han sin vältalighet gå. för långt och får äfven det andra ögat igenmnradt
På hemvägen ser han sin svärmor LLbehandlasu af två apacher, men nu har han fått nog att vittna och gör

sig osynlig.

 

 

Mycket skrattretande humor-esk. l

fl

 

Musik. - Andra afdelningen. - Musik.

f "fafo-Mx 50:.. XW rum)th

..-...-...-.-- Konsiiilm i färger.

iWKbamara.

Rysk ibyll från nionbe årbunbrabef.

 
 

 

UPPTRÄDANDE:
Khamara . . . . . Fröken Melenschouck från teatern i Kieli".
Rodiwoj . . . . . . Herr Lesnegorsky från Korschteatern.
Fadern . . . . . . Herr Wassilieff från de kejsar-liga teatrarna.

Khamara är namnet på en vacker flicka, och hennes historia, som är lånad från en af de vack-
4 raste ryska legender vi känna, tilldrog sig under 9:de århundradet.

Den unga ryskan älskar den unge Rodiwoj och de sammanträde vid en sommarfäst, som an-
ordnats af byns ungdom. Under det dansen pågår som lifligast smyger sig Khamara ned till en
närliggande flod. Hon vill skåda in i framtiden och kastar därför den nybundna blomsterkransen
i vattnet. Kransen sjunker - det är ett dåligt förebud. i

Då står Rodiwoj plötin t vid hennes sida och kommer snart den bedröfvade ilickan att
glömma det tråkiga varslet. an gör henne sin kärleksförklaring och de båda unga följas ät till
.Khamaras hem, där den fattige Rodiwoj af den rike och stolte fadern blir föraktligt visad på dörren.

Rodiwoj svär att Khamara trots allt skall bli hans och skyndar till fursten, som på. genom-
resa slagit upp sitt lågersi närheten. Påv den unge mannens enträgna böner lofvar ful-sten honom
sitt bistånd och låter sina tjänar-elvararRodimnàshehiä-lpligattebertföratKhamai-a. --Enleveringeu
försiggår och den unga flickan bortföres, så fort hästarna kunna sprifigaftill 
Fadern upptäcker dock snart hvad som skett och skyndar förbittrad efter i rymlingarnes spår. I
l" ret bli de unga älskande, tack vare furstens vilja och hans rika gäfvor till Khaniaras far, hög-
ti ligen förenade.

Underbart vacker och fängslande bild.,

 
 

f- Amar

 

h

 

Musik. - Tredje afdelningen. -- Musik.

Bestigning ef Mont Bilens..

Där den eviga isen rår.

Mont Blanc är somI kändt Alpernas högsta berg, 4,810 meter högt. Bestigandet af denna världsbe-

kanta topp är förklarligt nog förenadt med oerhörda mödor och faror, och mången har ock satt sitt lif till vid
E!
.i

 

 

försöket. I sällskap med tre djärfva alpvandrare bestiga vi det LLhvita berget". Vår vandringsstig gå öfver
Giantens gletcher och upp på toppen af Giantens väldiga "tand". På 3,500 meter slås det provisoriska tältet
upp för en stunds välbehöflig hvila, hvarefter det åter bär mot höjden, långsamt men säkert. De vyer, som
här uppe bland snö och is erbjudas, äro så underbart vackra., att man väl kan fatta den entusiasm, hvarmed
y alpvandrare beskrifva sin färd.

Naturblld af rang.

 

 

 

Musik. - Fjärde afdelningen. - Musik.

 
   

 

.5.

lulnlslrlll eller lllknl lll.

y------------ Vitagraf Film.

 

 
 

Det är ett skådespel från det moderna aiiärslifvet som här rullas upp för vår blick - en titt
in i den högspända atmosfär hvari nutidens börsspekulanter lefva sitt lif på toppen laf lyckans hjul,
det hjul, om med ett tag kan göra en man rik, men också, på br-åkdelen af en timma, kan kasta
honom såsom en ruinerad man djupt ned i dyn, hvarur mången aldrig förmår höja sig.

seeeeeeesse-

Mr Frank, korngrossör och börsspekulant, sitter första gången vi se honom, sorglöst i ett fina-
re badhotell, hvarest han hvilar. ut efter en lyckad kupp. En ung Newyork-dam, som tillika med sin
fader tillbringar sommaren i samma badhotell, blir förälskad i den unge mannen. Genom att han en
dag räddar hennes fader från att drunkna, komma de ofta tillsammans och-en dag upptäcker uFrank
att han älskar flickan. Ett telegram från Franks prokurist kallar honom till Nework. Baissisterna . .
ha fullständigt genom en lyckad kupp, tagit makten å marknaden. Vi se Frank, fullständigt ruine- 
rad och ödelagd, sittande å sitt kontor. Lefnadsmodet har fullständigt öfvergifvit honom och han 
ser ingen annan räddning ur det än dödenI för egen hand. Krampaktigt fattar han om den på bor- . .
det liggande revolvern och för dess kalla mynning mot sin brännheta panna. Dä ringer plötsligt te- I
lefonen. Det är hans nyförvärfvade vän som med ett par barnsliga och kärleksfulla ord rifver ho- W -ii

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

nom bort från de mörka tankarna och med sin älskliga och glada röst återkallar honom till lifvet, 
Han går till henne, öppet och ärligt talar han om hvad som händt och hon lofvar att stå honom bi - -
och trots allt blifva hans. Och bakom den lilla och trofasta flickan ser man fadern, hvars bankkonto . .
är storti nog att hjälpa Frank att på. ruinerna af den gamla firman, som sjönk i grus, uppbygga en 

agM. &.x
-I-

. x.x.x .x-xsx. u &M&sxux.x.xuxuxsxex.s"
999999999n9à- 999999 , 099-1 ) b

 99-9999-,
o . 
a lll" l qB.

Den elake körsvennen. Q..- I

Föreställnaf.. Hvar-dagar hl, 7 och 8,30 e. m. Lördagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m. Söfn- och-
Hdlgdagar kl. 2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m. OBSJ Kl. 2 och 3,30 pd Sön-
dagar Billighetamattné. Onsdagar och Fredagar kl. 7 e. m. äga barn
och skolungdom tillträde för endast 10 öre. Efter kl. 7,30 pd Sön- och
Hdlgdagar äro biljetttpriserna lika för barn som för äldre.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

BILJETIPBISER: För äldre: lzsta plats 35- öre, 2zdra plats 25 öre. 
barn under 12 år: lzsta ,, 25 ,, mdr-a ,, 15 ,, 
Till billiglletsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

Öppet för biljettköp hvarje dag en timma före första föreställningen och pågår sedan -
oaf brutet under föreställningar-ne.
 q PROGRAM 5 ÖRE Y i 1-0

:dT-.Ti

g-J

 

 

 

 

 

0bs.! Nytt program Måndagaroch Torsdagar.

Hvarje Lördag 3 föreställningar kl. 6. 7,30 och 9 e. m.

 

 

.Västervik 1911. C. O. Ekblad & Cm.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain