#3720: Pathé

.gifter å Västerviks Teater I-.
Fredagen den 3 och Lördagen den 4 kl. 8,15 e. m. samt
Söndagen den 5 Februari kl.ö och .8 e. m.

Stora föreställningar med ett stort och intressant

 

 

 

 

 

 

 

Bortre Indiens" största ström. Den npprinner i östllgfa Tibet och
utmynnar i Sydkinesiskaghafvet. i ,
I Mekong, en naturbild i ordets hela bemärkelse. Naturkolorerad
och stereoskopisk, är den ett prof på. de bilder i denna bransch, som
under säsongen komma att förevias å Pathé-Teatern.-

Förtjusande vacker och. högst intressant lnllå".V

 

.ngr-rer- Paul Giaeomettis afama.
UPPTn-ÅDANDE;
r EmeteNovell-i . . i

 

För att undgå. sin broders vrede -.- denne gillar nämligen ej he .1-
nes hemliga giftermål meditazlgienarengCörrado - dyr Rosalie med sin
dotter och sin make. :Under en träta dödar denne svågern, som upp-
hunnit,-d.e;n:wsd)öind till lifstids straffarbete, lyckas Corrado efter 13
års förlopp. att fly, och sedan han fört polisen på. villospår, söker-.han
sin tillllyktsort i ett kloster. lgenkänd af priorn, får ilyktingen at ho-
t. nom veta, hvad det blifvit af hans hustru och dotter, hvilka båda upp-
tagits "af Vdoktor PaIlmieri, hvilken t. o. m. adopterat flickan som sin
egen. Misstagande sig ifråga om de motiv, som lett den. heder-värde
doktorn, begifver sig Oorrado till honom-aa för att skymfa honom och för
att återfordra sin dotter. Lyckligtvis kan Palmieri framlägga bevis för
sin oskuld. För öfrigt existerarf..d. straliången ej mervinför lagen och
kan till, föle af sitt fällande ej mera göra anspråk på. att få sina fa-
derliga rättigheter erkända. i Skall han väl nu genom att ställa till en
skandal for alltid grumla sin dotters lycka? Faderkärleken segrar.
Corrado gär in på att ölverlåta sina faderliga rättigheter. på. sin dot-
ters välgörare. Men- tillintetgjord genom så. många våldsamma sinnes-
rörelser, dör den stackars olycklige med en välsignelse öfver dottern
på. läpparna.

 

Kolorerad. Konstlilms.
Fängslande skådespel i briljanta färger.

Scenen framställer ett fattigt hem, där enda barnet, en liten tlicka
ligger illa sjuk. Föräldrarna aro förtvirlade, där de sitta vid den lillas
plågoläger.
och går ut att skaffa litet villebråd i skogen. Knappt har han träffat
en hare med sin kula, då han öfverraskas af grefven, som rår om mar-
ken och som äfven är ute för att jaga. Grefven visar honom anslaget,
där det står att det är förbjudet att jaga. Mannen går sin väg, bitter till
sinnes. Under tiden har grefvens maka och son gjort ett besök i det
fattiga hemmet, där de mycket välvilligt hört om familjen. Den lille
gossen visar sig mycket intresserad at den sjukailickan och ger henne
.egenhändigt medicin. Plötsligt öppnas dörren och mannen inträder,

vid åsynen af det greliiga herrskapet Hammar hans vrede upp, och han -

visar dem pia-dörren, men hans hustru får honom att lugna sig. Gret-
vens maka och son allägsna sig och blifva under vägen antastade af ett
par lösdrifvare, som tigga penningar af dem. Då. de blifva nekade
uppträda de hotfullt och förfölja -gretvinnan och den unge. grefven.
Dessa hinna:1 dock undan -i tid och slå. igen grinden till slottet midt för

f-II PROGRAM: M

träffa sålunda ej hvarandra.

  
 

 .  i...

Mannen reser sig slutligen, tager sin bössa från väggen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

näsan på de båda landstrykarna Dessa besluta emellertid att göra
inbrott på slottet och "midt i natten se vi dem smyga fram i skogen
och närma sig slottet. Afven en annan är ute i den sena timmen, det
är den fattiga mannen, som nu åter tänker försöka sin jaktlycka, då
ingen ser honom. Elan öfverraskar de båda brottslingarna just då. de
äro i färd med att klättra upp och bryta sig in-i slottet, Han allossar
ett skott och väcker därigenom slottets folk som utrusa och fasttaga
inbrottstjutvarna. Dagen efter kommer eu betjänt med en skrifvelse
till mannen hvari1 han utnämner denne till skogvaktafre. Mannen tän-
ker först att afvisa betjanten, men öfvertalas al hustrun att emottaga
utnämningen. I v

i.l De tva tterne-

Kemi-sk;

Dupont och Durand ta miste på hattar, då. de gå. ut från caféet,
och upptäckande misstaget, sända de hvarandra ett kort: "Jag har
Er hatt,- jag väntar Er hos mig s - i i i

Därpå ge de sig ivag hvar och en till den andres bostad och

- ÅDe sända hvarandra ånyo ett kort: M4.Vänta.mig här, jag kommer
tillbakaLL och börja på nytt sin lilla manöver, linenP utan att lyckas.
Afventyret hade kunnat utsträckas, .om icke en olyckshändelse på
vägen hade fört dem tillsammans. f Tyvärr blefvo deras hattar, som de
nu återgåfvo hvarandra n e-d älskvärd artigh t alldeles förstörda genom

i   
Denna bild framställer på ett intressant och medryckande sätt,
hur kolen utsprängas och transporteras. Sedan få vi göra ett besök i
järnbruket, där vi komma i tillfälle att följa malmens bearbetning,

tills vi se det rent Hytande järnet i formar, puddlar och valsar, färdigt
att lämna järnbruker. -I

 li i i s till  

IIionni sk.

Herr Lundström har just emottagit Morgonposten. Bland öfriga.
brefl änner han till sin förtjusningP ett bref från sin väninna. Men
hans glädje försvinner hastigt då. han finner brefvet vara af följande
ordalydelse: I I

   

Min vän! ,
Du har lofvat mig 500 francs till min nya kladning. Jag väntar dig.
l v Din väninna,
Antoinette.

I

I sin villrådighet vet herr Lundström ingen annan utvä än att
taga penningarne ur sin hustrus byrålåda, men- blifver, då. I. ; n är i
färd med det, öfverraskad af henne.y Han måste då. tänka ut något
annat. Han tager sin hatt och går att träffa sin väninna. De gå un-
der lilligt samspråk upgo till ett hotell. Där får herr Lundström en
idé. Elan låter en a hotellbetjöningen klåda ut sig till ruski vaga-
bond och sänder honom till sin hustru med ett bref som lyder s lunda:

I Min kara hustru. J ag har råkat ut för banditer. Lämna, ut 500 francs

såvida du ej vill att det skall hända mig något. Han får pengarna,
men då. han vänd-er sig får hon syn på hotellets märke, och .fattad af
misstankar skyndar hon efter. Hon upptäcker alltsammans och ,- nu
vill nog ingen vara i herr Lundströms kläder.

 

 

 

 

 

 

 

 

i vKonsertmusik af kapellet NONAN.

ENTBE: Salongen 50 öre, Läktaren 35 öre, Barn 25 öre.
Biljetter säljas från kl. l-2 samt kl. 7 am. I" .
Biljetter gälla endast till den dag och plats de iirn1 köpta Ulla! till 6- eller L81I-förestiillntngn-n.

2

Högaktningsfullt

 

I Biografen Eathé.

 

 

 

 

 

 

Gasterviiågn. icfofiåiåbiad a oo.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain