#3716: Pathé

Q

 

giiiier å Västerviks Teater

Fredagen den 24 och-Lördagen den 25 kl. 8,15 e. m. samt
f Söndagen den 26 Februari kl. 6 och 8 e. m.

Stora föreställningar med ett stort och intressant

 

 

 

 

 

i. Rakt genom Ceylon.

Denna filmsåfförer oss, efter att vi först gprt bekantskap med endel
singhalesiska typer, in irCe lons jiipaste iirskogar,
.hvarest den hemlighetsfulla achavelli-Gonga härskar
och de heliga hvitaEelefanterna framlefva sitt lif.

v2. Den talande brunnen

 

 

 lit eller död för konungen.

Musketören Jouz-ac älskar hertigen af Beaulieus dotter, men den
gamle hertigen fordrar att dottern skall gifta sig med en hertig-och
vill inte veta af den fattige musketören. De unga älskande träffas
dock ofta, fast Hemligt. Då händer det att de vid ett sådant möte be-
finna sig vid en gammal brunn. Jouzac tror sig höra hviskande ro-
ster nere från brunnen och raskt beslutar han sig att undersöka det-
samma. Elan stiger ned i den gamla uttorkade brunnen från hvars
botten det går en underjordisk gång som förer honom till en jarnport.
Igenom denna upptäcker han tre af konungens ministrar och af.. deras
samtal förstår han att det gäller konungen. Med en revolver 1 .hvar
hand öfverraskar han dem. De söka att fly, men med ett välriktat
skott sträcker han den ene till marken, de andre gifva sig och han
sätter sig i besittning-af deras papper, af hvilka. framgår att enlom-
fattande sammansvärjningTmotflkonungen är i görningen. Han ofveer-
lämnar ministrarna till tkungen, som kastar dessa i fängelse och gOr
Jouzac till hertig, hvarefter han anbefaller honom till hertigen af Beau-
lieuf-hvilkenfhnu med glädje gifver sin dotter åt J ouzac.

3- lllllllllll llllllll.

Vackert och intressant.

4. é lllllllll l lll lll ll.

Vår vän Petterkvist har gift sig ung. Efter att första gången haft
sammanstötning med sin hustru lämnar han vredgad det äkta hemmet.

Han möter nu några bekanta, som föreslå honom medfölja ut till
landet på en liten lusttur och Petterkvist är under förhanden varande
förhållanden allt för villig härtill.

Ifrigt ger han nu sin kur för en af sällskapets sköna dotter, men
snart slår honom hans nu onda samvete. Han börjar så småningom
komma till den öfvertygelsen att han själf ej haft så:liten del i orsa-
ken till det i hemmet uppståndna missförhållandet. i I

Hans längtan efter hustrun växer allt mer och mer, så att han i
allt och alla ser sin älskade och för att göra slut på det olidliga häri
beger sig hemåt.

Skuldbelastad som han känner sig, gör han sig beredd pårett allt
annat än hjärtligt emottagande och då hans hustru möter honom strå-
lande af glädje öfver, att ha sin Petterkvist åter, känner hans lycka
inga gränser. i

5. Hunden som lilräddare.

Wild West! - Verklighetsdrama från år 1800
utspelat på gränsen till Kentucky. - Wild West!

I ett af pallisader omgifvet byggnadskomplex bor bland andra en
familj med fyra barn, af hvilka det äldsta, Tom, är 14 år, med-an den
yngsta är en liten flicka, Ruth. Barnens lekkamrat är en Colliehund,
som lyder namnet Shep. En dag beger sig fadern i sällskap med an-
dra nybyggare på jakt och glömmer stänga pallisadsporten efter sig.
Ruth upptäcker den öppna porten och ser nu ett .lägligt tillfälle att få
utvidga sina kunskaper rörande nybyggets omgifningar, och medan hen-
nes moder och äldre syskon äro på annat håll, lämnar hon oförmärkt
det skyddande hemmet och beger sig springande mot skogen. Modern
beger sig strax efter in i byggnaden och kommer till sin förskräckelse
snart till insikt om Ruths tilltag. Tom ropar I på Shep och utan att
besinna sig, beger han sig ut på jakt efter sin lilla syster. Väl ute,
upptager den kloka Shep genast spåret. Under tiden har en fientligt
stämd indian fångat den lilla för att föra henne till sitt läger. Tom
med Shep hinna så småningom upp denne och då han blir Varse tör-
följarna, låter han Ituth falla till marken samt tager sikte pä Tom och
skjuter. Tom är honom dock för kvick samt skjuter äfven. samtidigt
som Shep störtar sig öfver indianen, som af skottet fallit i vanmakt.

"I PROGRAM: I"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

Tom, äfven sårad, släpar sig fram till Ruth, binder Psin näsduk omihun-
densähals och befaller honomispringa hem. Tom svimmar nu af, och
den lilla, som ej förstår läget, söker genom upprepade ruskningar väcka
upp brodern. Då hon ser sina bemödanden verkningslösa, lägger hon
sig bredvid Tom och är snart hårt insomnad.

Vi se nu huruÄShep springer af alla krafter mot nybygget och an-
länder dit .ungefär i samma ögonblick som männen återkomma från
jakten. Plötsligt höra de Sheps skall, de öppna dörren och finnaihun-
den mediTomsf-näsduk om halsens De följa nu hunden, som förerdem
tillibarnen, som de träffa där hunden lämnat dem. Först tro de att
Tom är död, men finna vid närmare undersökning att han endast är
lättare sårad samt återkallas Tom så. småningom till medvetande.

Att Shepibliråhjälten förgdagen ärisjälfskrifvet.

6- lilii [min llaii niin liiillisllniiui.

Kinematografi i färger.

1. J nattens mörker.

OBS! Jättefilms.

- Säsongens cloiil
A.-B. Films.fiInspelat af Amerikas största skådespelare.

Absolut den måst gripande framställningen af kampen för
tillvaron i degstorarlandet i väster.

Arlighet varar;längst. Detta gamla ordspråkfslår sällan fel, fast
det stundom för den oinvigdes ögon ter sigåannorlunda.

Tom Walker, har på grund af de olyckliga aEärskriser, hvilkajallt
som oftast uppträda i det storagerbetetsäland:Amerika, sedanöenjlängre
tid trots de Vintensivaste försök att få sådant varit utan arbete. Nu är
den lilla familjen vid förtviilansibrant. Intet bröd i huset. deras enda
barn svårt insjuknat delvis af umbärande och ingen utsikt till det bättre.

I sin förtviflan beslutar Walker besöka en af sina-ägamla arbets-
gifvare  och: trots: att: haniförutösåsom j misskänd afvisats, bönfallerähan
ännu en gång om hjälp. då han ej längre har mod se sitt enda barn
förgåsålafåbrist på bröd. I I

Han sätter sin afsiktli verket och infinner sig i denr rike och till

Amerikanskt sensationsdraina.

I synes lycklige mannens. hus, intetjkan dock röralhans hjärta. Tom

varder ännu en gång afvisad. I W

Han aflägsnargsig förbittrad öfver det"öfverflöd han set-tjochVV den
hjärtlöshet hanirönt. Nu är den hederlige Tom Walker död, nu skall
en annan Tom Walker uppstå, en fiende till samhället. Det är natt.
Tom smyger sig sakta fram mot-iden villa hvarest han några timmar
förut blifvitfså godt somfutkörd. Hans hjärta slår medjfördubblad fart.
Tom darrar, han jhar ej ännu tillvunnit sigåfden kallblodighet som be-
höfves iför det yrke hanfefämnar hädanefter utöfva. Han uppnår huset
och medelst dyrkens hjälp befinner han sig framför det skattrum där
han: förut Sett en del dyrbarheter förvaras. Han tillägnargåsiglihär guld
som skall kunna sättalhonom i stånd sorgfritt framlefva sitt lif en tid
framåt och skyndar därefter mot hemmet och möter på vägen sin gamla
vän poliskonstapeln l c Que. Denne stannar för att trycka vännens
hand, men Tom skyndar mumlande några osammanhängande ord förbi.
Mc Que förstår ej:sammanhanget, men ruskar på hufvudet, troende
Tom ej varit riktigt nykter. Hustrun vakar fortfarande vid den lilles
bädd. Allt hopp synesjute. Nu;inträderåTom, han är yrV affidefgblan-
dade känslor, han låter sitt byte falla i dotterns säng, framför den häp-
na moderns ögon. Några minuters tystnad inträder, Tom kan ejämöta
sin hustrus frågande blickar, hon märker detta, hennes förfärliga miss-
tankar taga fast form, hon utropar med sönderslitande:stämmaz LLO,
Gud! Hvad harädu gjort Tom? Du är en tjuf,rkanske en mördarela
Tom faller nu i bitter gråt, spänningen är öfver och samvetskvalen
inställa sig. Hustrun öfvertalar nu Tom att gå tillbaka och lägga till-
bakal rofvet och Tom beger sig mera lätt om hjärtat än han varit på
mången godadag. Han inträder i villan och bereder sig till attlgodt-
göra hvad han brutit, då ägaren väckt af bullret inträder med laddad
revolver befallande att Tom skall hälla sig stilla. Tom vill nuåförklara
sig, men blir dels ej hörd och dels ej trodd. Förtviilad anhåller han
på det bevekligaste om nåd och förbarmande, men förgåfves. Polis
tillkallas och då Mc Que har passet i närheten, blir det han som får
det smärtsamma uppdraget att arrestera sin gamle vän. Efter att yt-
terligare en polis tillkallats bege de sig i väg med Tom. Komna midt
för Toms bostad begär Tom, som en sista väntjänst, att få. säga farväl
till hustrun och sitt dödssjuka barn. Mc Que kan ej neka, trotsidet
strider mot hans befogenhet och fortfarande åtföljd af poliserna beger
sig Tom in till de sina. Här utspelas nu fruktansvärda och gripande
scener, så vä] och naturligt framställda, som man endast kan vänta af
Amerikas förnämsta skådespelare hvilka medverkat i och för framstäl-
landet af denna film och som ej med ord kunna ens närmelsevis åter-
gifvas. Huru vidare Toms goda afsikt blifver för hans forne arbets-
gifvare uppenbar och huru dennes hjärta röres därhän att han beslutar
för lifvet tillförsäkra Tom en sorgfri existens samt vidare huru-:han:för
att meddela detta infinner sig i Tomshem-i sista ögonblicket för att
förhindra en förfärlig katastrof som ej tarfvar någon utläggning för att
bibringa åskådaren förståelse af händelsernas gång.

e. Renee! till gaia sig.

Komiskt.

 

 

 

 

 

 

Konsertmusik af kapellet NONAN.

ENTQREiSanngen 50 öre, Läktaren 35 öre, Barn 25 öre.
Biljetter säljas från kl. 1-2 samt kl. 7 e. m.
Biljetter gälla endast till den dag och plats de äre köpta the! till 6- eller B-tiireställningen.

Högaktningsfullt

 Pathé.

 

 

 

 

 

Västervik 1911.

C. O. Ekblad 81 Czo.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain