#3714: Biograf Continental

rm? ärr

F 0""1163 iållnin g 01":

 

 

   

Västervik

(S. J. Enanders förra lokal.)

 

Program för Måndagen den 4 t. o. m, Onsdagen den-6 Sept.

Musik. -- Första afdelningen. - Musik.

 

 

 

Varg; ni vi! illelvamleäilller.  

 o 0 o . 1 lg I .
kvilibrnslpreslahoner.
Uackra prof på fotjonglering afivå kvinnliga artister.

Mycket tydliga bilder.

 

 

 

Musik- - Andra afdelningen. - Musik.

:Den energiska minagenten.

Någon mer energisk agent än Meincke kan viniirman Miillet svårligen få. Han har fått nppdrag
att skaffa den förbindelse med en viss rentier, som är svår att komma åt men en stor vinkännare och en myc-
ket god kund. Meinoke ger emellertid icke tappt, ens när rentiern flyger bort i en ballong. Resande kastar

denne ned Meineke från gondolen - men finner sig sedan föranlåten att köpa 5,000 iiaskor vin på en gång af
firman för att undgåJ anmälan om åtal för mord!

Mycket mantranale skämtbild!

--

Musik. - Tredje afdelningen. h Musik-

EWZNWf-Ä "szfäfà-mfän W

l  x  i I . in: X[li

Drama.

i
l

  

r.

   

r.

Den förmögne godsägaren Nelikov äger äfven en ung eftersträfvansvärd och ef-
tersträfvad dotter. Två män täiia om hennes gunst och faderns bifall till hennes ägande.
Den ene är förvaltare på Nelikovs gods, och rivalen en ung, hurtig officer. Förvaltaren
afvisas och dottern förlofvas med officeren..

Förvaltarens mörka själ rufvar emellertid på hämnd. Oförmärkt har han i sin hus-
bondes skrifbord insmugit en revolutionär skrift och anmält honom för myndigheterna så-
som misstänkt för nihilistiska stämplingar. Med anledning häraf infinna sig vid själfva för-
lofningsfästen polisens ämbetsmän och anställa husrannsakan, och därvid finnes den kompro-
metterade skriften. Godsherren bortföres och dömes till förvisning till Sibirien. ,

Förvaltaren-angifvaren har emellertid ådragit sig misstankar och måste själf iiy un-
dan till Sibiriens ödemarker. Förklädd till pilgrim, kommer han har en dag äfven till Ne-
likovs iörvisningsort, där han, beskänkt, glömmer den nödiga försiktigheten och röjer hvem
han är samt strax därpå blir dödligt sårad. På sin dödsbädd bekänner han i Nelikovs
närvaro sitt svarta dåd.

k. - v


J

lautomobi genom;

En intressant färb genom bet värlanbe af sköna naturscenerier

 

rika Vlanöskapet i svböstra Frankrike.

Musik. - Fjärde afdelningen.

 

En mnnrer fars.

Att de amerikanska dollarprinsessorna gärna vilja ha en högadlig krona att pryda sitt namn med
är bekant, och Clara X. utgör intet undantag. På hennes uppdrag, fast hon redan kommit öfverens med
en ung amerikanare Ralph M. om trolofning, skaffar henne också. hennes väninna Margit Y., som farit till
Paris, en greliig äktenskapskandidat därstädes och sänder henne besked därom i ett brer med den blir"-
.vandes porträtt. Miss Claras kära pappa vill emellertid icke vete. af dessa grillar, Och han och Ralph ut-
tänka ett listigt sätt att gäcka dem. I sjelfva verket har miss Clara icke allt för svårt att svälja sin för-
trytelse däröiver, när hon ändtligen - efter den brådstörtadt arrangerade vigseln -- får .göra den verklige

grefve de Barés7 bekantskap.

 
 

fu

Hvar-dagar kl, 7 och 8,30 e. m. Lör-dagar kl. 6, 1,30 ochl 9 e. m.

 

Hälgdagar lol. 2, 3,30, 6, 7,30 och 9 efm.

 

 

  
 

fu

(lagar Billighetsmatlfné.
och, slaolufngdom tillträde för endast 10 öre.
Hälgdagafr äro biljetttprfiserna leka för barn som för äldre.

BILJETTPRISER: För äldre: hela plats 35 öre, 2zdra plats 25 öre.
barn under 12 år: Ezsta ,, 25 ,, 2zilira ., 15 ,,
Till liilligkletsma,tinéxl 20 öre för äldre, 10 öre för har-n.

Öppet för biljettköp hvarje dag en timmar före första inreställniugerr nell pågår sedan
oaf brutet under föreställningarne.

  

 

 

PROGRAM a öar.

 

 

 

 

 

y.

Nytt progralVlåar oo Torsdagar.

 

 Eli omvoxlande och roande program.

 

...n-.mk igii.

C.. O. Ekblad .81 Cgc.

Sön- och
ons; Kl, 2 och, 3,30 på, sön-
0nsdagar och Fredagar- lsl. 1 e. m. riga barn
Efter kl. 7,30 på Sön- och

 

m

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain