#3713: Biograf Continental

r.

 

r.

r..

äåxf"

 

 

veralltti värt land.
rörelse har väckt stark genklang hos våra ynglingar; hvilka i tusenta

nerade mansögon.
sin stackars hustru.

hans ögon, som göra henne fullkomligt viljelös.
får anställning som guvernant i ett hus.
flicka, som hon håller mycket af. En dag upptäcker hennes man var hon finnes, och oaktadt hon
- - undflyr honom blir han dock i tillfälle att
på natten skall öppna husets
stunden kommer, och hon spiärnar emot af all kraft.

och tvingad af denna skyndar hon sig till dörren, där redan mannen och en af hans stallbröder poc-
kande ror-dra att bli inslappta.

hotelsen utstöter likväl guvernanten ett ångestskri, som tillkallar hennes elev.

 

skulatur, hvarom vår bild giiver öfvertygande exempel.
skulderbladens rörelser vid sittande rodd o. s. v.

wwwmågfjwwd

kTimur-.unf-

 

 

Västervik

(S. J. Enanders förra lokal.)

Program för Torsdagen den 31 t. o. mI Söndagen denl 3 Sept.

w- PRoo

Musik.

lllusik.

Första valdelningen.

uselst bogscouts på öfning.

Ungdomsfrislra bilder.

Den från England utgängna riddarpojksrörelsen har som bekant vunnit synnerligen stor tillslutning
Boyscotföreningar ha bildats litet hvarstädes,

i

I tecknet: Var redo!
Intressant för det unga Västervik.

 

Musik. w Andra afdelningen. - Musik.

Dramatiskt skabespel. 0- Storl gripanbe Drama.

Denna dramatiska bild visar oss en stackars kvinna, som blifvit förtrollad af ett par passio-

Mannen är en hållningslös person, en odåga, som ofta använder en ridpiska på

Denna har mer än en gäng velat ily från honom, men kan icke frigöra sig,;.:frän makten af

Ändtligen finner hon dock tillfälle till att fly och
Hon känner sig lycklig och nöjd med sin elev, en liten

göra sitt iniiytande gällande. Han fodrar att hon kl. 12
dörr för honom på det han skall kunna göra inbrott. Den ödesdigra
Dä ser hon åter sin mans demoniska blick,

Den stackars kvinnan hotas till lifvet om hon ropar på. hjälp. Trots
Den lilla flickans

skrik, dä brottslingarna .störta sig öfver henne tillkallar husets invånare, som hastigt skynda till och
afväpna männen. Alla 1 huset tro att guvernanten velat förhindra inbrottet. , V-

Förbrytarna straffas efter förtjänst, och den stackars guvernanten iinner ändtligen fred för
sin dämon i omsorgen för sin lilla elev "

0
Ett synnerligen intressant muskelspel.

  
 

 
    

öf-

och den sunda anda som genomgår denna
l fylkat sig omkring riddarpojksbaneret.

 

Brottare och atleter erhålla helt begripligt genom den ständiga träningen en- synnerligen utvecklad mu-

s Instruktivt.

 

Musik.

Tredje afdelningen. .é Musik.

D j ärt m

eller Guldgiälvaren sem larm sin ibrud i Murie I tai-lo.
Ett drama i två vän-Edselelar.

Romanen börjar i banken i den amerikanska staden Conklin. Bankkassör Block vägrar
farmaren Allen ett län på 5,000 dollars. Kort därpå får Block se Allens dotter May, och han
fattar genast kärlek till den sköna flickan, men hon har redan fästman, den fattige, men intel-
ligente och mäktige Dick Harmon, och vill därför ej lyssna till den elegante kassörens förkla-
ringar. Block söker emellertid att vinna fadern och ger honom därpå det begärda länet; Allen
finner också den välsituerade bankmannen vara ett bättre parti än den fattige Dick, men .May
är obeveklig. i

Dick måste emellertid skapa sig en framtid och beger sig till guldfälten för att pröfva
lyckan. Fortuna är honom dock ogunstig foch missmodig telegraierar han till sin älskade, att
hon ej skall vänta på honom. Nu lyckas ändtligen Block vinna Mays ia, och dagen lör bröl-
lopet utsättes. -

Just när block är pä väg till vigseln kommer ett bud med ett telegram till May. .Dä
kassören iinner att det är från Dick, som helt oförmodadt gjort ett rikt guldfynd och nu var
på. väg hem, uraktläter han att lämna bruden detsamma. Vigseln äger rum och brudparet an-
träder en resa till Europa.

En månad senare återse Vi de nygifta i Monte Carlo. Block. har haft otur, men nu skall
han återvinna hvad han iörlorat. Oturen fortfar emellertid, och snart är han ej blott ruinerad,
utan har ocksa dragit stora anvisningar pä banken där hemma. Banken, telegrafiskt underrät-
tad, begär hos myndigheterna hans häktande, men han uräddarLL sig genom att hoppa ut genom
ett fönster, därvid han skadar sig till döds.

Dick, som nu blifvit rik och elegant, har äfvenledes kommit till Monte Carlo, där han
upptäckt sin förra fästmö, och en tid efteråt se vi de båda unga återförenade och lyckliga, hos
gamle Allén. Afventyrsrikt drama.

   

 

Fjärde afdelningen. Musik.

Musik.

  

En religiös medeipuinkt i Japan.
Nikke (eller Hachiisji,

YSynnerligen intressanta bilder från den uppgående solens land. e

 

En apparat som gjorde effekt.

Gustaf Duponschard kan icke spara på slant-arna. Då hans farbror nekar honom ett län på. lumpna 25
louisdorer, annonserar han att farbrodern vill gifta sig. Denne fär nu så många besök af LLmedeladdersdamerLL
att han beder brorsonen hjälpa sig ur dilemman, hvilket denne också gör mot hederlig vedergällning.

Dråpligt skämt.

 

l

 

Hälgdagar kl. 2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m. OBSJ

 

  
 
  
 
 
 

 

dagar Billighetsfmatifné. Onsdagar och Fredagar kl.
och skolunydomi tillträde för endast 10 öfre.
Hälgdagar äro btljetttpriserna lilm för barn som för äldre.

7 e. m. äga

EILJETTPBHSER:
vbar-ln under 12 år: ket-l.

För äldre: lzsta plats 35 öre, :ändra plats 25 öre.
25 15
Till billighetsmantimérm 20 öre för äldre, lill öre för hann-n.

,, ,, sånär-a

79 9..

:mf brum et nu der löner-ställningarna

 

Vi se huru de olika arm- och ryggmusklerna fungera

Emm mhåswzzmgWPQWKX-RWW

 

som den egentligen heter) är en af Japans förnämsta religiösa platser, belägen
15 mil nordväst om Tokio. Staden har haft sjintotämpel sedan urrninnes tider, och 767 byggdes det första
buddhatämplet, men platsens förnämsta hälgedomar äro ljejasus ljemtsus - den första och tredje sjogunens af
Tokugavadynastien - grafvar, omkring hvilka en mängd ytterst pra-ktfulla och dyrbara byggnader uppstått.
Filmen framställer en del intressanta in- och exteriörer från dessa hälgedomar med förklarande svenska texter.

F" " 0 s. Hvardaqam M, 7 och 8.30 e. m. Lördagar kl.. (i, 7,30 och 9 e. m. Säfn- och
II] 01 . - f -

Orestalln g Kl. 2 och, 3,30 på Sön-

barn

Efter M. 7,30 på Sörn- och,

Öppet för biljettkin hvarje drag en timma före färsen. föreställningen ahah pågår sedan

 

 

PROGRAM e öns.

 

 
 

 

 

 

ytlprogram .. åndagar och Torsdagar.
I f bilieller ä god lid. i"

 

.f astervik IQI I .

C. O. Ekblad år (2:0.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain