#3711: Biograf Continental

f

 

förbundna med de farande konstidkarnas lif.

anhöriga.

spännande nummer.

derns roll.
sitt djärfva tilltag.
undergång.

 

 

Våstervi k
(S. J. Enanders förra lokal.)

Program för Måndagen d.,2 t. e. rnI OnsdagenI d. 22 Nov.

 

I P R o o R A M: 

Musik. - Första afdelningen. - Musik.

 

Senaste Vecko-Journalen.
Verklighetskinematngrafier från olika delar af världen.

 

iten ;;

Gripande interiör ur lifves.
Sällsynt medryckande framställning.

Skildringen återger på ett utomordentligt målande sätt de vedervärdigheteter, som ofta äro

I i I Den gamle djurtämjaren, som under åratal förstått
att med sin konst betvmga de vilda bestarna i sitt

man. Efter en förtviflad kamp slites han sönder af det rasande vilddjuret. Han släpas döende ut
ur buren, och snart utandas den olycklige mannen sin sista suck i kretsen af sina förtviflade

Djurtämjarens tragiska död blir orsak till den sörjande familjens bekymmer också därför, att
folkets intresse för menageriet slappnar, när det ej längre har djurtämjaren, som visar sina nerv-
Inkomsterna sina och nöden hotar den arma familjen. Hot om utmätning
låter modern än djupare känna det bedröfliga i ställningen.

Då visar djurtämjarens unga son sitt hjältegry. Han öfvertalar modern att få öfvertaga fa-

Hon tvekar, men ger slutligen med sig. Den modige gossen lyckas öfver förväntan i
Publiken jublar och pängarna strömma in.l Sonen har räddat de sina från

 

Musik ä Andra afdelningen. - Musik.

 

 

 
   

 

  
 

 -- fe-

 

  

menageri, finner en dag i lejonburen sin öfver-

  

 

 

  

 
 
   
   
    
  
 
   
    
      
    
  

 

 

eller

Fursten och bondkvinnan.

Spännande medeltida kärleksdrarna.

Vi föras in i en lycklig familj, där den unge bonden och hans
vackra hustru afguda sitt enda barn, en liten förtjusande 4 års Hicka.

En dag, medan modern för en stund lämnar henne, pallrar den
lilla iväg och kommer till furstens närbelägna slott och tack vare att
vakten är drucken, kommer hon in i den härliga kungliga trädgårds-
parken, där hon finner mycket att syssla med bland blommor, fontä-
ner och bildstoder.

På slottets trappor mottar fursten, som i dag är vid högst mise-
rabeltlynne, en deputation från folket, men den afspisas tvärt. Dess
önskningar kunna icke beviljas. Med sitt följe påträffar den förvå-
nande fursten den lilla fattiga bondliickan bland blommorna iparken.
Han fattar intresse för den egendomliga uppenbarelsen, och när bar-
net förtroendefullt slår sina armar om hans hals och ger honom
blommor, förbytes hans vrede till det soligaste lynne. Barnaleendet
har besegrat honom, och han ger efter för sitt folks önskningar.

En dag när den unge fursten är ute och ströfvar i trakten på-
träffar han ensam i skogen den unga vackra bondhustrun. Hans pas-
sioner vakna och sedan han närmat sig henne och kysst henne, beslu-
tar han att den bortilande förförande unga kvinnan skall bli hans.

Han ger order om att låta fångsla mannen, som bortföres af ett
par slottsknektar, och säker på sitt rof, besöker han den unga kvin-
nan i hennes hem. Här söker han just nå sina mörka afsiktergenom
kårleksförklaringar och mutor i form af ett dyrbart pärlhalsband.
Men då den unga, förtviflade kvinnan ej vill ge vika, Åtar han sin till-
flykt till hot och våld.

Just i det farligaste ögonblicket kommer mannen, som lyckats
slita sig från sina väktare, hemspringande anande den fara som hotar
hans hustru. P

Muskedundret tillgripes och han ställer sig på lur i ett hörn för
att döda fursten, men det behöfs ej. Den lilla har oförmodadt komI
mit in i rummet, och fattar tag i den fine granne farbrodern, som
hon leende känner igen från den kungliga parken. Ful-sten ångrar
sitt tilltag, fattar den lille och kysser henne och går med en bön om
förlåtelse och en djup bugning ur rummet, sedan han först hängt
kedjan om den lillas hals.

Barnaleendet har åter firat en seger.

Man torde särskildt lägga märke till el-åringens underbara spel.

Ett spännande kärleksdrama af rang.

  

 

f il

sedan skall läggas.

nad påhälsning.
jaktmarkerna.

na

 

 

 

 

 

 

 

 

Musik- - Tredje afdelningen. - Musik.

 

Intressanta bilder från Trnpillema. .i
Kinematograti i färger. i

Iakten på krokodiler är som man kan förstå ganska farlig, och det förvånar att infödingarna våga sig
ut i strid med dessa fruktansvärda bestar i bräckliga kanoter och utan egentliga försvarsmedel. .

Filmen återgifver först huru det tillgår att af palmstammar tillverka den lilla fiotte, på hvilket betet
Vidare ser man huru betet, en fågel, fästes vid den väldiga kroken. Så får man vara.
med om kanotrodd i den af yppig växtlighet kantade floden, får se kuru kroken utlägges och repen döljas
samt får morgonen därpå deltaga i en ny utfärd för att vittja fiotten, därvid denne befinnes ha haft beräk-
Spåret upptäckes, och snart är odjuret fångat och vederbörligen förpassadt till de sälla

Praktfulla seenei-ier. - Äfventyrlig jakt.

 

oritzbotttör ben-
 ie.

Kemisk skrattpjäs af rang.

Föreställningar.. Hvar-dagar kl, 7 ochI 8.30 e. m. Lördagar kl. (i, 7,30 och 9 e. m. Sön- och
l Hätgdagafr kl. 2, 3,30, (i, 7,30 och 9 e. m.-
dagm- Bftlltghetsmatené.
och. sieolunydmn tillträde för" endast 10 äre1
Hål-gångar äro bfiljettprtserfna, lilm för barn som för äldre.

BILJETTPRISER: För äldre: bstn plats 35 öre, Elak-a plats 25 öre.
barn under 12 år: Ezstn
Till billig-hetsmatinén 26) öre för äldre, 10 öre för barn.,

Öppet fär biljettköp hvarje dag en timma före första föreställningen och pågår sedan
oafkn-mtet under tärestàällningarue.

rnoeann ent.

 

 

  

 

   
  
  
  
  
     
   
  
 
 

  

 

 
 
 
 
 

  
 
  
  
  
 

OBS! Kl, 2 och 3,30 på Sön-
Ofnsdanar och Fredagar irl.. 7 e. m. äga barn
Efter M. 7.30 på Sön- ochl

mdr-a ,, 15 ,,

se 25) 9:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Västervik 1011. C. O. Ekblad år Czo.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain