#3710: Biograf Continental

Västervik

Program för Måndagen d. 6 t. o. m, Onsdagen d. 8 Nov.

 

Musik. - Första afdelningen. - Musik.

 

Ooooooa

principals bankkonto.

att pröfva samma lif som den äldre brodern.

joes förehafvandeni och äunderrättar Marian,
hemska föresats, och kommer just lagom härför.

en dyrbar gåfva till deras lilla ättling.

Muik.

väster om sjön belägna köpingen Zell.

4,000 meters höjd.

Musik. -

 

 

Veckans nyheter.

Senaste serien, direkt anländ hit från Paris.
Läs världsnyheterna i Eder tidning! Se dem å Continental!

 

I (S. J. Enanders förra lokal.)

Musik. - Andra fildelningen. -e Musik-
H aeeeeeeeeeeee

Bröbema.

Förvillelse och upprättelse.

Ett lärorikt lifsdrama.
ffoNfoNfo-NKNAKINfoINfI-Nmmm
eaeaeaeeaeuauuu

Pete och Joe arbeta pä samma affärskontor. Pete är en arbetsam och ordentlig ung man.
mot allt för liängifven ät ungdomligt lättsinne, hvilket slutligen leder honom till att ololligen lyfta på sin
Principalen upptäcker snart bristen och tager Joe i förhör.

undgå vidare efterräkning då Pete .ädelmodigt tager skulden pä sig och blir afskedad. Pete beger sig nu till
"vilda vesternu och för här enliguldvaskares mödosamma lif. 1

vunnit af en ung lärarinna Marian Boyd vid ortens skola.
Den läxa Joe fått, har emellertid ej varit tillräcklig för att hejda honom i utförsbacken. En dag mot-
tager Pete ett bref, hvari Ioe underrättar, att det fortfarande gått illa för honom, och har därför beslutit sig

Han anländer till platsen, där han, lockad af Marians behag,
genast söker vinna. henne. Marian nekar dock att blifva hans.

vägran, dä han hos brodern finner en medaljong med Marians porträtt.
skyldig, beslutar han nu rödja denne ur vägen. En af Marians forna små elever har emellertid iakttagit
som beslutsamt ger sig af för att hindra honom att utföra sin

i I - I Nu ändtligen finner Joe, pä hvilken fördärfvets väg han
varit och begifver sig till Mexikos guldfält, hvarifrän han efter ett par är kan sända Pete och Marian ett
bref med uttalande af hoppet om att nu verkligen blifva en bättre människa, samtidigt som han innesluter

 

- Tredje afdelningen. -

Ä l Tauertialpema.

Bland de för sin natur-skönhet berömda alpländerna har äfven det österrikiska hertigdömet Salzburg
att framvisa scenerier, som icke skämmas för sig. Förevarande bildserie för oss till den där pä 753 meters
höjd öfver hafvet belägna sjön Zell och dess synnerligen mäleriska omgifningar, bland hvilka märkas den
För öfrigt föras vi upp pä ansenliga toppar, hvarifrän vi skåda som
pä en reliefkarta Tauernalpernas snöklädda toppar, bland hvilka Grossglockner, som reser sig till nära

Härliga naturtaflor.

 

Fjärde afdelningen.1 f- .Musik

 

ooooooe

Ioe däre-
Denne nekar och lyckas

Hans dagar förljufvas dock af den kärlek han

Hemkommenäupptäcker Joe orsaken till denna
Utan att tänka pä hvad han är Pete

 

Musik.

x

 

 

 

 

Spännande!

  
 

l

Äfventyrsrikt!

En järnvägsfärd för litvet. Amerikanskt drama.

Maggy Davis, en lika fager som intelligent och. handlingskraftig
flicka, har skänkt hjärta och hand ät den duktige, djärfve lokomotiv-
föraren Dick Collin, som med sitt täg ofta passerar förbi hen-nes
hem. En dag blir gamle Davis, som förestär Londale station sjuk,

och Maggy mäste intaga hans plats. Sä anländer en dag till statio-
nen en större penningesändning, som Maggy har att mottaga och
vidare befordra. Men med samma täg följa två bofvar som fätt nys
om penningremissan och stanna ä stationen för att sätta sig i besitt-
ning af guldet. I

Den ensamma unga flickan märker faran och läser igen alla utA
gångar, men dä hon inser att skur-kärna snart komma att spränga

dörren, telegraferar hon till nästa station efter hjälp. Lyckligtvis
befinner sig Collin med sitt täg pä denna station. Han kastar sig
omedelbart upp på loket och kör för brinnande lifvet i riktning mot
Londale.

Här har emellertid de båda bofvarne sprängt dörrarne och in-
trängt på kontoret, men hållas tillbaka af Maggy med tillhjälp af ett
vapen, som de i den svaga dagern taga för en revolver, men som i
själfva verket är - en skrufnyckell Nu har taget hunnit fram; Dick
och hans eldare skynda omedelbart in pä kontoret, där de hastigt
göra upp räkningen med de båda bofvarne.

Spännande, äfventyrsrikt.

 

 

 

m

 

referera.

 

 

 

[till illli

Dråpliga reporterbrafgder.

President Falliere har furstligt främmande, och dä Paris tidningar fä veta att presidenten med gäster
en viss tid kommer till Boulogneskogen, sända de ut sina mast energiska reporters för att fotografera och

Och nu blir det ett lif och en täiian, lika halsbrytande som dråplig. Åkdon annekteras, hus hem-
sökas, bostäder stormas, plank och hustak rasa ned etc.

Modern journalistik i högsta potens!

  

 

 

 

Fo-Tgstàylnjnoar. Hvar-dagar kl, 7 och 8,30 e. m. Lördagar kl.. 6, 7,30 och 9 c. m. Sön- och
Ö I

 

. Hdlgdagar kl. .9, 3,30, 69

dagar Billig hetsmatnlné.

.och skolungdom tillträde för endast 10 öre.
Hälgdagar äro biljetttpriserna lfllm för barn som för äldre.

ll BILJETTPRISEB:
m , barn under 12 år: lizsta

 

 

 

För äldre: lzsta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.

Till billighetmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

Öppet för biljettköp hvarje dag en timma före första föreställningen och pågår sedan
oaf brutet under föreställningarue.

PROGRAM 5 öRE. I

7,30 och 9 e. m. OBS! Kl, 2- och 3,30 pd Sön-
Ofnsdagar och Fredagar kl. 7 e. m. äga barn
Efter Icl. 7,30 pd Sön- och

 
 
 
  
 

ss 25 u 2:ara a, 15 s,

 

 

 

  

(BM

 

 

Västervik ror i.

C. O. Ekblad 8: C20.

 

 

i. ånga sterståtliga nyheter i detta program.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain