#3708: Biograf Continental

(S. J. Enanders förra lokal.)

Program för Torsdagen d. 9 t. o. m. Söndagen d. 12 Nov.

ll Västervik

 

Musik. -- Första afdelningen. - Musik.

Lapplänbsk sport. I

Vackra bilder från vinteridrottens förlofvande land: täflingar å sparkstöttingar,
i körning med ren, dels för akja, dels för skidkörning.

 

oskyldiga flickan.
förlikaru, får försoningen sin apoteos.

 

Musik. -

öfverfall. 4 -

tive "tricks".
mästare.
vartill km sten kan bli nyttig.

 

 

 

 

 

kistens båmnb i
omvänbelse.

Ett skakande drama!

Den rike fabriksägaren sir Randall, hvilken numera endast lefver för sin enda dotter, miss
Jeanne, får en dag på sitt kontor besök af en man, som söker anställning. Denne är emellertid
G en känd anarkist, och underrättad härom, vägrar sir R. honom sysselsättning. Anarkisten rufvar a
på hämnd, och hemkommen uppgör han under nattens timmar sina mörka planer för dess verk-
ställande. Planen bringas också till utförande, och miss Jeanne blir en föräldralös flicka. Sedan
hon nu ärft faderns betydliga förmögenhet, beslutar hon att ägna den och sitt lif åt att lindra fat-
tigas och lidandes hårda lott, och hon blir hållen för traktens goda ängel af alla dessa olyckliga.
Så föres hon af sitt barmhärtighetsverk en dag äfven till en liten sjuk liicka i ett torftigt hem.
Det är hennes faders banemans dotter, som hon här räddar - vedergällande död med lif. Då kan
fadern ej längre härda ut, han bekänner att det är han, som ombrakt miss Jeannes far och ber
ångerfullt om förlåtelse. Det är en hård kamp för den unga kvinnan, om hon genom en anmälan
skall befordra honom till rättvist straff. Till slut segrar dock kvinnans medlidande mot den lilla
uDet är nog med en föräldralös", förklarar hon. Och vid grafven, "som allt
.a

Ett stycke, fullt af dramatiskt lif och åskådlighet.

 

 

Andra afdelningen. -

I
I I I I
I :n
mycket starkare karlar än han själf.
I:

Den japanska brottningsmetoden.

Det är väl icke många, som numera ej känna innebörden af det japanska ordet "jiu-jitsu". Det be-
tecknar annars en på vetenskaplig grund byggd brottningskonst, som sätter sin kännare i stånd att besegra
Det är alltså icke blott såsom den vesterländska brottningen ett verk-

samt medel för utbildning af kroppens muskulatur och vighet utan också af stort värde i verklig strid vid

Grudprincipen i systemet är, att inrikta sitt angrepp mot vissa mycket känsliga punkter på kroppen,
där nervförgreningar kunna åstadkommas och dymedels kontrollen tagas öfver de muskler, hvilkas rörelser
de reglera. En tryckning på en sådan punkt är t. eX. nog att förlama ennarm el
o. s. v., såsom tydligt illustreras af den här gjorda samtidiga förevigsiiihgeniaf yä4 atoriiiska bilder och respek-
Dessa utföras Yhär så sakta och tydligt, att åskådarna kunna inhämta dem utan, annan läro-
Några visade tillämpningar i praktiken, af dels allvarligt, dels mera komisk art, ådagalägga också,

:m won-:ml finnm-

Musik. -2 Tredje andningen. - Musik.-

 

 

Musik.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 

kamma.. ,

.Vr-Q.. .n-.a--Wt warm-(m:- f-- -r.f-f--.-l-...g=twe "

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett par gudgräfvares äfvantyr.

Chickatavvstammen är på krigsstigen. Härunder öfverraskar
indianen Bisonhjärta under sitt kringströfvande tvänne fredliga guld-
gräfvare, som just gjort ett betydande fund. Han ser huru omsorgs-
fullt de gömma det funna guldet vid sitt läger genom att gräfva ned det
i jorden och märker sig noga platsen.
stridskamrater och låter dessa under nattens tystnad, då de båda
guldgräfvarne ligga försänkta i sin djupaste sömn, öfver-falla dem i
deras tält och fängsla dem. Bundna till hand och fot kastas de på
hästryggen och föras till indianernas läger, där en vild krigsdans
uppföres kring de olycklige innan deras skalp skall tagas.

Indianernas höfding Ornöga har emellertid angripits af en häftig
sjukdom, mot hvilken hans egna medicinmäns konster ingenting för-
må. Kanske de hvita kunna hjälpa? Förhållandet är också att den
ene af dem är hemma i läkekonst, och med tjänliga medel kurerar

 

 

 

Musik. -

 

droska.
tjänstetecken.

 

FökesiàUHjngar:

 

 

BILJETTPBISER:

f--n-...n

 

 

 

Därpå skyndar han efter sinau

Fjärde afdelningen. - Musik.

YYÖ Vi 

Hvad en polisbricka kan åstadkomma.

Poliskommissarien blir kallad till en brådskande förrättning och för att komma fort tager han en v

Men den humoristiske kusken tager saken med ro, ända tills den civilklädde polismannen visar sitt
Men då blir det fart i både honom och hästkreaturet, en fart som alldrig förr skådats och
som har särdeles vådliga följder - ej minst för honom själf;

Dråpligt kriminalstycke.

Hvar-dagar hl, 7 och 8,30 e. m.
Hälgdagafr kl. 2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m.
dagar Billöghetsmatme.
och skolungdom tillträde för endast 10 öre.

För äldre: Irsta plats 35 öre, 2zdra plats 25 öre.
barn under 12 år: llzstn
Till biliighetsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

.Öppet för biljettköp hvarje (lag en tilnma före första föreställningen och pågår sedan

oaffprutet under föreställningen-ne.

PROGRAM 5 öRE. H

han hastigt den sjuke höfdingen, som varit nära döden. I sin tack-
samhet för denna oväntade hjälp frigifver han fångarne,begåfvar dem
med rika skänker och tillsäger de andra krigarne att hålla ett öga
på Bisonhjärta, hvilken han misstänker hysa onda planer mot de
båda männen. f

I daggryningen följande morgon smyger sig ock denne ur lägret
för att bemäktiga sig det dolda guldet. Snart varsnas emellertid hans
försvinnande, och indianerna skynda efter honom, följande hans spår
i vildmarken. Snart äro de honom också nära i hälarne, och nu
börjar en" spännande jakt, då Bisonhjärta söker liy undan med sitt
guldrof. Ofver moras och vatten och berg går den vilda hetsjakten, tills
flyktingen gör ett alltför djärft språng utför ett stup och därvid bry-
ter han nacken af sig . . . i

Färglagda, förträffliga bilder!

 

    

 if ing I

    
 
 
  
 

 

 

Lör-dagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m.
OBSJ
Onsdagar och Fredagar hl.
Efter- ]rl. 7,30 på Sön- och
Hälgdagar äro biljettpröserna lika för barn som föra äldre.

Sön- och
Kl. 2 ooh 3,30 på Sön-
7 e. m. äga barn

es 25 n 2:ara a, 15 :s

 

 

 

 

  

0 

 

 

vagteryik 71911... c. o.. Ekblad s erg.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain