#3707: Biograf Continental

Västervik
(S. J. Enanders förra lokal.)

Program för Måndagen den 18 t. o. m. Onsdagen den 20 Sept.
  PROGRÅMNv

Musik. - Första afdelningen. - Musik.

 

 

- Längs Volga.

En mycket intressant färd uppför floden Volga till den gamla
kejsarhufvudstaden Moskwa.

. &x.xà&x.xx.x.x .

. .Ig- .x-x.xx.xx.x.x&.x-x.
- :Fia-M7?:svwåsåwsasaawswwsàg

 

Konstfilm! i . Konstfilm!

En äfventyrares misslyckade försök.

Drama från 1600-talet.

I En efter utståndet straff lössläppt, kainsmärkt äfventyrare tager sin syster med sig och drager
ut 1 världen för att söka sin lycka. Omsider komma de till ett slott, där förhållandena synes vara
gynsamma för deras planer. Den gamle slottsherrn, änkling, är älskvärdheten själf, hans dotter ärI
ung och fager, och de nykomna främlingarna ägnas en gästfrihet och välvilja, som ej lämnar något
öfrigt att önska. Systern lyckas snart få Värden i sina nät, men äfventyraren själf har sämre tur.
Den unga adelsdamen motstår alla hans lockelser. Hon är hemligt förlofvad med en ung adelsman,
och denne uppträder snart på skädeplatsen. Ett försök af äfventyraren att få rivalen röjd ur vä-
gen denom ett par medhjälpare misslyckas, enär hans syster af sitt samvete tvingas att varna äd-
lingen. Just när den gamle slottsherrns förlofning skall eklateras får förbrytaren en utmaning af
den unge adelsmannen. Handsken upptages och man mötas ute i skogen. Duellen börjar, men nu
komma de båda kvinnorna till platsen. Afventyrarens syster springer mellan de stridande, blottar
sm brors axel och visande kainsmärket, som satts dit i fängelset. Den ursinnige mannen lyckas
slita sig lös och rusar på sin fiende, men faller - - - -

i De båda älskande få nu ostörda njuta sin lycka, men äfventyrarens syster går att fortsätta
s1tt hf 1 ånger.

w
W
N .
kl!
NJ!
ll!
W
W
W
W
Nll

Spännande, äfventyrsrikt drama.

 

Charmanta natur- och folklifsbilder.
1. Den grekiska kungafamiljen på. Korfu. 2. Påsken firas.

Musik.. - Tredje afdelningen. - Musik.

Social nutidsbild från Ryssland.

På furst F eodorovnas gods framsläpar den gamle herden Zuroff sina dagar i en eländigkoja
under stort armocl och hårdt arbete, som emellertid lättas af hans unge dotter Rachel, hvilken
vuxit upp till en vacker och behaglig kvinna. Vid en promenadridt, som furstens unga son Nicho-
las företager öfver godsets marker, fängslas dennes uppmärksamhet vid den täcka flickan, och det
dröjer ej länge förrän äfven hans hjärta är bundet vid hennes. Nicholos, som hyser folkliga tän-
kesätt och har en ädel karaktär, beslutar att göra Rachel rtill sin maka - men så kommer, utom
de hinder börd och tradition resa, en händelse som alldeles grusar denna utsikt. Gamle Zuroff,
som ej känner till förbindelsen, anhåller hos fursten om bättre villkor, men får i stället bannor och
slag, än mer, han blir drifven bort från goset och sitt hem. Pfetta sker utan att Nicholas vet nå-
got därom och alltsä ej kan förhindra det - förgäfvee sföker han sin älskade på den vanliga
mötesplatsen. Gripen af förtvilian och ursinne, sluter sig Zquoff till de våldsamma nihilisterna, som
icke sky något för att hämnas på förtryckarne:l Pin hans dotter följer sin far.

I, en klubbcession blir nu Rachel af sim nlhlllstkamffflteflàgenom lottdragning utsedd att mörda
furst Feodorovna. Ehuru hon är okunnis Om- att denne är NICPaolasl far, bjuder dådet henne emot,
men låter dock tvinga sig att ätaga ajg (ie-t hemska UPPdljaget- plhåer förklädnad lyckas hon också
komma in i furstens slott vid ett fåsthgt. Unfäne Och har llllst hÖlt .vapnet för att uföra sin gärning,
då det i Sista minuten Wide; ur hennes hand aflden just tillstadetfskommande - Nichojasj

Till straff vill dem? gOCk lcke Utlämna SU! älskade; Hon får återvända för att förklara för
nihilistklubben att Hon mlsslyckats- Den förklaflngen 1155161" hon sig emellertid med att skrifva på
kjubbeng dörr, och denna får läsa den - öfver lgfypgfég 111-12,

Ytterst spännande drama!

 

Musik. -- Fjärde afdelningen. -- Musik-

 

 

 

 

 

 

Häpnadsväckande prestationer.

Los Guerreros är namnet pä ett världsberömdt mexikanskt akrobatsällskap - en man, och tre kvinnor - hvars rykte fullt rättfärdi-
gas och förklaras af de prestationer filmen här återger. Man har ju vant sig vid att knappast anse någonting omöjligt på detta område,

men Los GuerrerosY akrobatik öfverträffar verkligen allt hvad man tänkt sig möjligt. Detta sällskaps konst kan ej åskådligt beskrifvas
- den måste ses. I

Kinematografi i färger.

 
 

    
   
    
 

lillan älv-nn.

Som dessert på programmets anrättningar kommer så den obligatoriska skämtbilden. Den handlar
I denna gång om alla de missöden, som hände en ung man, hvilken allt för ifrigt förföljer en ung dam med
sina brinnande kärleksförklaringar.

Tokroliga situationer ochV oförarglig humor.

 

 

   

Förestàylnjngaf. Hvar-dagar kl, 7 och 8,30 e. m. Lördagar kl., 6, 7,30 och 9 e. m. Sön- och

Häzgdagar kr. 2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m. OBSJ Kl, 2 och 3,30 på Sön-

 

 

à dagar Bilughetsmatiné. Onsdagar och Fredagar kl. 7 e. m. äga barn
1 och skolufngdom tillträde för endast 10 öre. Efter- kl. 7,30 pd Sön- och
Hdlgdagar äro biljetttpriserna lilca för bam som för äldre.
I:

BILJETTPRISEB: För äldre: lzsta plats 35 öre, zur-fra plats 25 öre.
barn under 12 år: hsth ,, 25 ,, 2zdra ,, 15 ,,
Till billighetsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

  
 
 

Öppet för hiljettköp hvarje dag en timma före första föreställningen ochpàgàr sedan
oaf brutet under föreställning-:imo

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM 5 öRE. g 

 

     

 

 

 

Obs! Nytt program

Västervik 1011. C. O. Ekblad & C:c.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain