#3706: Biograf Continental

A

x 1 .ngniång-:L-m-:n
f 0 i I [ I. I I
I Västervik

(S. J. Enanders förra lokal.)

Program fiir-Torsdagen den 21 t. o. mI Söndagen den 24 Sept.

 

 

Musik. - Första afdelningen. - Musik.

- lill tille vn ns nl dn.

Senaste Pathé-Journalen.

Verklighetskinomatografier från olika delar af världen.

i De elektriska f skobonen. 

Arbetsintensitet så det förslår.

En skomakare har funnit ut att fästa elektriserade stålskenor vid sulan å de skodon han till-
verkar. Tack vare dessa skenor uppnå fotgängarne en alldeles oerhörd snabbhet, de arbeta med
snälltågsfart o. s. v. De lika dråpligt som finurligt arrangerade bilderna locka äfven den trumpnaste
att skratta - ohäjdadt . . .

 

  
 
  
 
 
  
  
 
 
  
  

 

 

H u m o res kl
Musik. - Andra afdelningen. - Musik.

,:à"sååàààààà;à;ààààààåààààààààààààåàààåà -X

 "1:71,III]I,IIIIIIIII-IIlllavlllllllllllllàå,
in sig
lll 9 ll I I W
fi llllS lm NPHS m (i I i
id Y- f I sd
ns I o Q . Sd
få En bild fran upprorets dagar. 
I: Den blide prästen och den temperamentfulle unge lekmannen äro goda vänner, men ha 

 skilda politiska åskådningar. Den sistnämnde deltager, trots vännens varning, i stämpling 
 mot regeringen, men blir förrådd och efterspanad. Sedan han brändt upp en del kompro- " i
 metterande hemliga papper, söker han fly, men förföljes och tager sin tillflykt till prästens 
 gem. bDä denne ej vill utlämna vännen, låter han honom medels en lina hissa sig ned ien 

Jup runn. ,
 De förföljande soldaterna intränga i prästbostaden, som genomsökes i alla vrår. Slutli- 
 gen upptäckes linan inuti brunnen, men dä man skall draga upp densamma finner man att 
 den eJ uppbär någon tyngd. Konspiratören har, för att rädda vännen-prästen, själf afskurit

 

i " möli heterna till sin räddnin . . .
in J g g , d!
ll! En lakt hf och dod W
...x . s. .
Musik. é Tredje afdelningen. - Musik.

 

Fenomenalt akrnbatndmmer.

 

 

 

 

 

 

X G

Här visas intressanta bilder från den så mycket omtalade hadorien Mölle.
1:a kles bilder! Bör ses ai alla!

.Jm i. 4 I
 .q i

   
  
  
  

Musik. - Fjärde afdelningen. - Musik.

Petter som pesttjlinsteman.

Petter går. som extra i posten. Några synnerliga meriter samlar han emellertid ei, hvarken genom
flit och ordentlighet eller något samvetsgrannare iakttagande at ett cirkulär, som generalpoststyrelsen funnit
nödigt utsända, inskarpande uppmärksamhet mot allmänheten. Det ser därför klent ut med Petters framtid
i verket, tills han hittat på att föregifva släktskap med en högre posttjansteman. Många bli dock icke
Petters sötebrödsclagar, ty den iöregiina släktingen har fallit på den otrefliga idén att oanrnald göra en liten
inspektion på ort och ställe, och Petter har oturen att först mottaga honom - som alla andra.

K..-

Föreställningar.. Hvardagar lcl, 7 och 8,30 e. m. Lördagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m. Sön- och

i Hdlgdagar kl. 2, 3,30, 6, 7.30 och 9 e. m. OBS..r Kl. 2 och 3,30 på Sön-
dagar Billighctsmattné. Onsdagar och Fredagar kl. 7 e. m. äga barfn.
och .skolumgdomI tillträde för endast 10 öre. Efter kl. 7.30 pd Sön- och
Hdlgdagar äro bfiljetttprfiserna lila-a för barn som för äldre.

 

 

En mycket roande skämtbild.

 

är .mmm-..-

 

 

 

--m
-w

 

BILJETTPRISEB: För äldre: lzsta plats 35 öre, Zaira plats 25 öre.
barn under 12 år: lasta ,, 25 ,, 2:dra ,, 15 ,,
Till billiglletsmatiuén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

Öppet för biljettköp hvarje dag en timma före första föreställningen och pågår sedan
oaf brutet under föreställningar-ne. "
9 g  V PROGRAM a öRE. g q .i

d

T

 

 

 

 

 

  

 

 

Obs! Ett roande och intressant program.

Västervik lIQII. C. O. Ekblad 81 Czc.

 

rv MM"- "NI-wsh-X

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain