#3705: Biograf Continental

nT"h==m"fåtrf-=i"-"Äl
moral [unlumllalX

Västervik
(S. I. Enanders förra lokal.)

Program för Torsdagen d. 28 Sept. t. o. m, Söndagen d. 1 Okt.
p--Å A.PROGRAM-f -s-s

Musik. - Första afdelningen. se Musik.

Veckans nyheter.

xVärldshändelserna visas hvarje vecka. å Biograf Continental.

I Pettis inbianer.

Där den stora Amazonfloden slingrar sig fram.

Rödskinnens tillvaro är blott en tidsfråga. År från år minskas deras antal och den dag är icke
ailägsen, då det om den röde mannen skall heta: uDet var .en gång". Inom republiken Peru finnas dels en
del vilda indianer kvar, dels ett par fredliga stammar, hvilkaI bland annat sysselsatta sig med kaffeskörden.

Intressanta och sällsynta bilder.

 

 

 

 

 

D-ll-u-l--nmlv D-l-d

 

 

 i  osli älven r. 

Den lirade difvan återvänder efterlteaterföreställningen, glad och lycklig öfver aftonens 
triumfer, till sin luxuösa bostad, för att unna sig nattens ro.

- - N Under det hon varit borta har emellertid en vagabond smugit sig in dit i oloiiiga ärenden. - -
 Ofverraskad af divans hemkomst innan han hunnit göra sitt kap, gömmer han sig under sängen. Den 
sköna går till hvila utan att märka honom. Men då hon ej genast kan somna, fattar hon en bok
och tänder en cigarett, kastande tändstickan på golfvet. Den är emellertid ej släckt, och den un-
 der sängen dolda vagabonden skyndar att rycka till sig den, på det eldsvådetillbudet ej må ge 
- -v àanledning till hans upptäckt. Divan märker emellertid hans rörelse och lyckas efter åtskilliga be- 
 svär lista sig ur rummet och tillkalla polis. Under tiden är emellertid vagabonden ej heller sen 
 att försöka smita, sedan han dock först i hast stoppat på sig ett par dyrbara halsband. Han finner 
 emellertid dörren reglad utifrån och tager, när polisen nalkas, sin tillflykt till en balkong, hvari- 
 från han med stor fara lyckas krafla sig upp på husets tak. Förföljd äfven hit, ger han sig på . .
 flykt nedåt och blir därunder med verklig lifsfara hängande vid en takränna utanför difvans fön- 

 

 ster. Tillkallad af hans nödrop låter denne sin medkänsla segra och bereder hans räddning genom 
 att sticka ut en gardin till honom. Hon vill äfven låta honom ostraffad försvinna. - - - - à 
 Det rör brottslingens sinne, och ångrande sitt tilltag återlämnar han de tillgripna juvelerna.

Utterst spännande. Ej för nervsvaga. W
Briljant iscensatt och speladt. Förträffliga bilder. ll?

N
-b-jh-PBA-h
 ååå
se s s

Bland de naturskönheter, som det på sådana rika Schweiz erbjuder, är också Thunsjön med desS
omgifningar val värd ett besök. Denna sjö, bildad af lfloden Aar, i kantonen Bern, ligger 560 meter öfver
hatvet och har en längd af nära 2 samt en bredd af omkring 113 mil. Södra delen af sjön omgifves af branta
bergshöjder, bakom hvilka högalperna resa sina snöiga toppar; kring norra delen utbreder sig en mera mjuk,
leende landskapsbild. Längs båda stränderna löpa landsvagar och sjön trafikeras af ångbåtar.

N
xll
W
W
lll
lll
W
W
W
W
W
W
W
W
W
xl
l
l.,
W
W
W
W
W
W
W
W
W
lll
lll
ll!
W
W
l I
W
W
l I
lll
W
W
W

ål!!

 

Musik- - Tredje afdelningen. - Musik.

Mllllllllltllllllllllllll

Drama från det undorjordiska London.
Sherlock Holmes sista bragd.

 

 

 

 

1. Testamentet. 19. Bill meddelar att iörbrytarekungen, Doktor Morse,
2. På dödsbädden. Sherlock Holmes dödsliende, är i verksamhet.-
3. Testamentsstölden. 20. Sherlock Holmes på sin vakt.
4. Bouppteckning. 21. En lyckad list. i
5. Arilös. 22. Öga mot öga.
6. Ett besök hos Sherlock Holmes. 23. Sherlock Holmes blir tvingad att lösgiiva Morse och
7. Sherlock-Holmes i arbete. 4 återlämna testamentet.
8. Förbrytare-kungen. 24. En humoristisk poliskonstapel.
9. Damen med masken. 25. I iörbrytarnes kallare.
10. Förföljelsen. 26. Sherlock Holmes blir lurad.
11. Sherlock Holmes upptäckt. . 27. Den falska grefvinnan.
12. En strid på landsvägen. 28. Falluckan.
13. Bortiörd. 29. Morse förråder sig.
14. I iörbrytarnes våld. 30. En misslyckad list.
15. Testamentet i Sherlock Holmes besittning. 31. Morse iöres bakom ljuset.
16. Förbrytarekungens hotelse. -  Sherlock Holmes öfverlistar Morse.
17. Sherlock Holmes i knipa. i " 33. Den falske poliskonstapeln.
18. En objuden gäst. 34. Genomskådad.
35. Sherlock Holmes sista bragd.

 

 

 

Musik. - Fjärde afdelningen. -M Musik.

Också enRembrcmbt

Tokroligt nummer,

framställande huru en på baksidan af ett fruntimrner beiintlig "äkta Rembrandt" lockar folk till den ena van-
sinnigheten efter den andra, tills den som slutligen blir lycklig ägare finner, att det - inte alls är en Rem-

 

"oil

 

E-O

brandt. u :- -
Forsta klassens skrattpjäs. 
sswfx ...If-J, A vad-j

 

 

FöreSZG--IIHI-HQGI-.. Hvardagar kl, 7 och 8,30 e. m. Lördagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m. Sön- och

I i Hälgdagar kl. 2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m. OBSJ Kl, 2 och 3,30 på Sön-
dagar Bflllighetsmatiné. Onsdagar och Fredagar Icl. 7 e. m. dya barn
och skolungdom tillträde för endast 10 öre. Efter kl. 7,30 på Sön- och.
Hälgdagar äro biljetttprflserna lfllea för barn som för äldre.

 

 

BILJETTPBISEB: För äldre: lzsta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.
barn under 12 år: lust-1 ,, 25 ,, 2zdra ,, 15 ,,
Till billighetsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

Öppety för biljettköp hvarje dag en limma före första föreställningen: och pågår sedan
oaf brutet under föreställning-arne.
p y ? PROGRAM 5 öRE. g i XP
- l -
V
V

Obsl Sevärdaste biograiprogram. -

vastervilc igii. C. O. Ekblad 8: Czc.

 

ydéd==bàli

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain