#3704: Pathé

BIOGRAFEN

T

J

 

gilver ä. Västerviks Teater

Torsdagen den 14, Fredagen den 15 ooh Lördagen den 16 September kl. 8,15 e. m.
083.! På Söndag ingen föreställning. OBS!

  Förevisninger

 

 

 

 lllllnllll

Spännande indiandrama från 1830-talet.

Kit Carson engageras som spejare.

Med Svarta bergen som mål. En färd öfver prärien.
Halfblodsindianen öfverraskad.

Hvad som hände under Kit Car-sons frånvaro.

Kit svär att hämnas. "-

Kit-ser soldaterna förfölja indianerna. Flickan räddas.
Indianernas sista strid. Dödsisprånget.

ÄTFDPIPPQSWt-f

Världssuooesl4 Publiksueoes!

2. lnnnnlnn n
lnnslnlnn nlln
llillnn lnnln nnn.

Genom sin enastående dramatiska kraft följes bilden
med stort intresse.
Drama i 14 serier.

1. Hemmet. 2. Bal ombord. 3. Konflikten. 4. Utmaning till duell.
5. Löjtnanten får order att gå. till sjöss. 6. Afsked från hustru och
barn. 7. På undervattensbåten. 8. Tio meter under vattenytan. 9.
Löjtnantens syn. 10. Katastrofen. 11. Förlorade. 12. En kamp för
lifvet. 13. Allt förbi. 14. Amiralen kondolerar.

Premiarlöjtnant Schinder råkar i koniiikt med en herre, genom
en ridderlig handling gent emot densammes fru.

En utmaning på duell blir följden. Af en händelse får befälhaf-
vande amiralen kunskap om förhållandet på en bal, som afhålles om-
bord på amiralskeppet. För att förhindra duellen, sänder han löjtnan-
ten en skyndsam order att genast gå till sjös med undervattensbåten
U. 6. Sent på kvällen erhåller löjtnanten i skötet af sin familj ordern.
Påföljande morgon skulle duellen äga rum, och att ej inställa sig är
liktydigt med hederns förlust, men amiralens order måste ätlydas, och
med tungt hjärta gör .han sig beredd för kommendering. Han tager
farväl af hustru och barn och snart är han ombord på båten, hvarpå
han omedelbart beger sig in i båtens inre. Luckorna tillslutas och
genom de tjocka utkiksfönstren se vi huru skepp af alla slag passera.
Löjtnanten utdelar sina befallningar och snart se vi huru den sänker
sig ned och försvinner under hafsytan. Vattnet slår entonigt mot
skeppets sidor och löjtnantens ansikte synes bli allt dystrare.

Tiden nalkas till den för duellen utsatta timmen. Han ser somi
en vision huru hans motståndare och. sekundanterna visa sig på den.
bestämda mötesplatsen, endast han saknas. Han blir förtviflad vid
tanken på att de drifva gack på hans rygg därför att han ej inställer
sig, de kande ju ej, att han offrat sin heder, för att göra sin plikt mot
faderneslandet, men snart skall ju båten stiga och styra mot hemmet
och då - v e - i

I En fruktansvärd stöt skakar hela båten.. Förfarad störtar beastt-
ningen. mot sin chef, men denne stirrar endast stelt framför sig. En
fruktansvärd katastrof har inträffat. Båten kan ej höja sig och ligger
på ett stort djup. Vi se huru besättningen modigt möter döden, den.
enc efter den andre skattas till lförgitngelsen och. snart ar allt förbi.

Den unga änkan med sina två. små gös-sar står nu allena och
amiralen söker efter ett tröstens ord, men hennes .förtviiian är för
stor, för att ord skall kunna lindra.

Amiralen iir äfven djupt skakad. Den unge officern, som han
genom sin order tänkte radda at fader-neslandet, blef istallet en orsak
till hans död för faderneslandet.

   

 Program: 

 

 

med ett stort ooh intressant

 

 

 

3. lllW-llll l lllillll o.

Dä vi i dag äro i tillfälle åter-gifva denna präktiga bild af New-Yorks
brandkår, som är erkänd som en af världens bäst organiserade, äro
vi öfvertygade om att den skall i hög grad vinna allmänhetens in-
tresse och bifall.

4. lnnillnn lnnsnns lnlllnnsnilln.

Det ar bröllop hos familjen och för att riktigt afsluta detta be-
slutar alla att taga sig en tur till hufvudstaden för att roa sig. Ista-
den uppsöka de alla förlustelsestallen och pröfva dessa så. grundligt
att denna dag säkert aldrig glömmes af deltagarna.

nnl I

 

llllllllll.

Mycke! intressen! Mid.

6. Höstmarknab i
Galizien.

En fin åziidf

[Vågor för Ådszlminnmf.

. I lllnlllnllllllnn.

Intressanta och vaokra alpsoenerier. Kolorerad.

 

 

V 038.! Ett fint program ai

förstklassiga bilder.
w Köp biljetter i god tid.

 

 

 

Konsertmusik af Kapellet NUNAN.

ENTRE: Salongen 50 öre, Läktaren 35 öre, Barn 25 öre.
Biljetter säljas från kl. 1:2 samt kl. 7 e. m.
Biljetter gälla endast till den dag och plats de äro köpta. Obs! till 6- eller 8-föreställningen.

Högaktningsfullt

Biografen Pathé.

 

 

 

 

 

 

Västervik 1011.

C. O. Ekblad & Czo.

l al

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain