#3702: Biograf Continental

flitiiiiiiiiiiil 

Västervik
(S. J. Enanders förra lokal.)
Program för Söndagen den 26 t. o. m, Onsdagen den 29 Mars.

kx

 

-q

 

 

Musik. - Första atdelningen. - Musik. "
cl

linimilnnlisk liknnvl

Il har återigen ett mycket rikhaltigt innehåll, hvaraf må framhållas:

 

Åkarstrejken i Adelaide, Australien, där 5,000 åkare och droskkuskar nedlade arbetet.
Vindthundstäflan i England.
Carnevalsbilder från Cannes i Frankrike. 1
Skotska gardets mönstring och afresa till Egypten.
Fotbollstäflan mellan fransmän och Walesare.

Odessas hamn i isbojor.
Icke heller denna gång saknas en förevisning af Parisermoder, de röra nu frisyr och hål-klädsel.

u

   
 

 
 

Slotteepöhet.

- Vacker scen t Ludvig XV:s stil. Kinematograft t färger. ...-

Suzanne diApr-emont, en rik slottsherres fagra dotter, är förlofvad med den unge ädlingen
Pierre de Lonys. På förlofningsdagen får Suzanne ett anonymt bref från en "väninnath hvari
meddelas, att den man hon står i begrepp att gifta sigl med saknar mod. Hon beslutar att pröfva
Pierre, och beger sig därför vid midnattstid, förklädd till spöke, till den ensligt belägna slottsfly-
geln, som anvisats fästmannen till bostad. För att göra effekten så mycket större, har hon förut
låtit sin syster meddela Pierre att tlygeln hvarje natt besökes af ett spöke.

Suzanne skrider emellertid in 1 Pierres rum, men sjunker ögonblickligen till golfvet, träffad
af ett pistolskott, som den förskräckte unge mannen aflossar mot det förmenta spöket. De anhö-
riga och gästerna skynda till och man igenkänner nu med häpnad Suzanne, som långsamt reser l
sig upp. Hennes sår är lyckligtvis ofarligt, och det hela slutar med ånger och tårar och frid
och försoning. n
Ofverliägset pelad episod i det gamla slottet.

i t
1
 ånga vi få?  a X ,, . få så, 
.X xbf, x... f lå "j x u t, I då, lig-z 5-1,! g, x-J iv

.Musik - Andra atdelningen. - Musik.

 

 
 
  

   

   

 

- En Debut på scenen.

"---.-.-- Ett muntth skämt meb Den utvisslabe sångarbebutauten. ..-
En rolig film,

 

 

 

 

Musik. Å Tredje afdelningen. - Musik.

H" Mästerverk. Mästerpieee. W

9 Michawke-Höidingen. å

Indiandrama. inspirerat genom James Feiiimore Cooper-"s romaner.
Kinematograterad af American Biograf.
Kort öfversikt af innehållet.-

 

 

En större stam at indianer på Vandring, Mohavvks genast wpå krigsstigem. Då underrättelsen om det
har slagit sig ned i hans närhet. Höfdingens enda dot- passerade samt att rödskinnen äro spå krigsstigem når
ter är svårt sjuk. Medicinmannen kan ej bota henne. nybyggarnas läger, rådes Van Brum, som atskys af alla
Höfd-ingens Squavv (hustru) beder då sin man tillkalla de bättre nybyggarna, att fly med sin hustru och tjä-
de hvites medicinman. Tillfrågad af höfdingen om han nare Genom sina spejare, få indianerna underrättelse
ville se på barnet, visar denne honom hånfullt bort. om flykten, och Vid en hålväg genskjutas de. Den
Van Brums hustru ropar på indianen och då hon får tappre MohaWk-hofdingen utmanar Van Brunn på en-
veta barnets sjukdom, tager hon en passande medicin vig, och sedan .han en stund lekt med honom, skänker
samt medföljer indlanen till det sjuka barnet, hvilket han honom ädelmodigt lifvet.
snart, tack vare den lilla flaskans innehåll, blir friskt. Brums hustru har såsom fånge blifvit förd till
Flaskan blir at den tacksamma squawen buren och be- Mohavvkernas läger, där hon helt säkert gått en kval-
varad såsom en stor fetish. full död till mötes för så vidt hon ej en gång i sitt lit

En dag, då dr Van Brum får se den vackra indian- genom att rädda det sjuka barnet, törvärfvat sig den
skan, höfdingens squaw, blir han häftigt betagen i henne. Vackra indianskans tacksamhet. Fetishen, som räddade
Endast med största nöd och med uppbjudande at alla barnet åt lifvet, räddar nu hennes eget.
sina krafter lyckas den vackra indianskan att värja sig Otvanstående är endast ett kort utdrag af bildens
för den våldsamme mannen. Hon skyndar till lagret innehåll, hvilken för ötrigt är A
och då hon berättat hvad som passerat, gå rödskinnen rik på spännande episode!!-

Musik. - Fjärde afdelningen. --e Musik--

från Iam! n in läns lins uslin.

Ucickro och intressanta noturscenerier.

i Bilden visar några vackra fotograiier från de danska kusterna med glittrande sjöar, som skvalpa mot
land inbjudande till ett uppfriskande bad i det salta vattnet. Slutligen se vi några bilder från skyarna,ihvilka
genomkorsas af framtidens fortskattningsmedel :FlygmaskinenaI som af egen betagande verkning liknar insek-
tens hastiga färd genom rymden. h 4,

.Invls Ivnssool-:N i

Amerikanskt skämtlynne.

Poliskonstapel Jim skall sköta ostyriga pojkar och kurtisera samtidigt, men det går lika olyckligt båda
dlelabrna, såsom denna scen på ett lika dråpligt som skrattretande sätt visar. Detaljerna. böra ej beskrifvas -
e öm ses!

 

 

 

Munterhet med skoj I

 

 

 

Fo--reStI-Hgalf., Hvardayar kl, 7 och 8,30 e. m. Lördagar kl. 6, 7,30 ochI 9 e. m. Sön- och

ö V"låldlgdagar kl. 2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m. OBSJ Kl, 2 och 3.30 på Sön
dagar .Btllighetsmatiné Onsdagar ochl Fredagar lcl. 7 e. m. äga barn
och slcolurtgdom tillträde för endast 10 öre. Efter hfl, 7,3011å Sön- och,
Hdlgdagar dra biljetttprflserna- lika för barn som för äldre.

 

 

 

barn under 12 år: heta ,, 25 ,, 2zdra ,, 15 ,,
Till billighetsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

d ,

c
I BlLJETTPRlSER: För äldre: lzsia plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.
I:

Öppet för biljettköp hvarje dag en timma före första föreställningen och pågår sedan

xiN

 
  

oafbrutet under föreställningar-ne.

Västervik 1911. C. 0. Ekblad & Czo.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain