#3701: Biograf Continental

Miami-rim

Västervik
(S. J. Enanders förra lokal.)
Program för Torsdagen den 23 t. o. mI Söndagen den 26 Mars.

 

h-J

 

 

 

 

Musik. - Första afdelningen. - Musik.

För sportens vänner.

lulmu illällinnn iili Ill-lim i ulm.

Prins Wilhelm som bilist.

Briljanta bilder.

 

 

 

 

 

Musik. - Andra afdelningén. se Musik.
aeeeéeeeeeeééeeeeeseee eseeeeeeeeeeeeeeeeeeà
.lll s!
V - nonstfnml Konstsim! ll!

 blommornas rike. 

if, Sagospel meb blomsterprakt, kvinnlig fägring, in
in bans och lek af Gaston Valle. i in

 Kiuematograii i färger. 
 I Det är ett synnerligen Vackert feeri denna film framställer. Den fagra Carmen älskar Pe- 
 dro, uppsöker honom och fängslar honom med sin dans. Men så. blir Pedro svartsjuk och lämnar 
 henne. Ute i blommornas rike återfinna vi henne. Hon insomnar, berusad af blomsterdolten, och i 
- - drömmen ser hon det ena hänförande sceneriet efter det andra passera. 
 Handlingen försiggär i naturskön nejd. Carmens roll spelas på ett charmant sätt af fröken 
h., Napicrkofwska. I I 

Sevärdhet af rang.

 

 

 

a e b
vid Kriminal i Tyrolen.

Underbart vackra naturscenerier från .ett af-varldens mest storslagna vattenfall. Bilden visar fallets
alla tre afdelnfngar, det öfre med en fallhöjd af e] mindre än 380 meter.

 

 

Stol-slaget. -.-

444
KKK

Musik. -. Tredje afdelningen. - Musik.

f  Åhfg 5

-Armi  1792 anar
en böbsbömbes
t flykt. se

öisiorisk episob, rekonstruerab af Georges Cain.

En mera storslagen och spännande bild än LLDen dödsdömdes flyth har väl sällan blifvit
sedd. Man formligen fangslas af innehållet, medryckes och plötsligt är man ett med flyktingen.
Man deltager ihans flykt, darrar för förföljarne, och omedvetet spännes nerverna då man gång på.
gång står ansikte mot ansikte med fienden. Skall han genomskåda min förklädnad, skall all strid
för friheten, all uppoffring vara förgafves eller skall gulliotinen blifva. lurad på sitt offer? äro frå.-
gor som ständigt korsa ens tankegång. Då, en tum från friheten blir han upptäckt, han ser dödens
alla fasor framför sig, hånande och triumferande ansikten ser ner på. honom. De domnade lifskraf-
terna vakna upp, sökande efter en fristad, irra de nu återigen klara ögonen omkring omgifningen,
ett språng, ett fruktansvärdt språng, som skall bringa honom lif eller död, eller ock i nya förföl-
jares armar, och han är utom deras räckvidd, men endast för en minut eller två, sedan skola de

 

 

 

 

 

Mätcfo  I h

än

 

Sfp-:Van

likt ett koppel hundar åter vara där. - Kvinna! Haf förbarmande med mig, göm mig, endast för
en minut, tank på din egen son, öfverantvarda mig if-ke åt förföljarnal - Rörd af hans tårar och
ungdomliga skönhet gömmer hon honom, trotsar döden för honom. - Men hvad nyttar det. De

söka honom redan, och åter må han fly. Icke förr än han har nått gränsen, gränsen mellan Frank-
rike och Tyskland, är han fri. Dar ar långt, långt dit - - - - - -- - - h -

 

Up]

 

Musik. - Fjärde afdelningen. -- Musik.

x

(to modig läionfiimjersfw.

Ett spännanbe nummer.

Icke hvarje kvinna vågar umgås med tre väldiga le" n "

u I T I i h Q I ion a samma o enerade satt som den

dårtilll dsynnerligen vackra -o- dam v1 har se 1 leJonburen - elljer rättare igöknen, ty det är till syunneäai Osti:
o en an skap hon upptrader, nara de berömda pyramiderna. Hon leker med de stora bestarna som med katt-
unkggar, stoppar hander och hufvnud 1 deras gap, brottas med dem och handskas med dem på ett satt som sätter
as adarens nerver pa ganska harda prof. Men djuren finna sig utan synnerliga protester i sallska et med den
unga damen, och synas till och med för henne hysa mycket vänliga känslor. p

Slutligen matar hon sina imposanta vänner och det vi 0 " i
d k I . , r si d tt " i 0 "
sig 1 respekt hos dessa, när de brista i den nödiga disciplinen. Sa g I a a hon mycket Val forbtar att satta

Förstklassig dressyr och prima ögonfägnad.

Öfvergiiven ef sin hosted..

En munter bild, som visar hvilken slät figur en gift man gör,

 

"0A 
(åme

 

då hans hustru lämnar honom på. egen hand.

 

QQE-IM

 

 

Skämtbild. -

 

 

 

 

g wmv-
f w
Färgstàillnjn Q 01-.. Hede-dagar kl, 7 och 8,30 em. Lördag kl. 2, 3,30, 6, I7,30 och9 e. m. Sön- och
.Hdlgdagafr kl. 2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m. OBS! Kl. 2 och 3,30 pd Sön-

:I dagar Billighctsmdtiné. Onsdagar och Fredagar lol. 7 e. m. äga barn
l och skoluhgdom tillträde föeI endast 10 öre. Efter kl. 7,301)d Söh- och
Hdlgdayar äro biljetttprdsernd lika för barn som för äldre.

BILJETTPRISER: För äldre: lzsta plats 35 öre,e2:dra plats 25 öre.
barn under 12 år: 1:st.1 ., 25 ,, 2:dra ,, 15 ,,
Till billiglletsmatinén 20 öre för åildre,-l0 öre för barn.

Oppet för biljettköp hvarje dag en tilnma före första föreställningen och pågår sedan  I
oaf brutet under föreställningarne. g Å
p-vivlàRoeRI-lm 5 ÖRE- g w w .

I 0st Nytt program Måndagar och Torsdagar.

OBS! Lördag o. Söndag föreställning kl. 2, 3,30, 6. 7,30 o- 9 e.

västewik 1911. c. o. Ekblad & cm:

 

-n

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain