#3700: Biograf Continental

.ÅL-

 

 

 

  

Norra Europa,

 W

 

FàkesiàYlning ar.-

 

 

 

 

Västervik

(S. J. Enanders förra lokal.)

     

Filt"-6

tilll

Program för-Måndagen den 15 t. o. m, Onsdagen den lll Maj.

 

Musik. - Första afdeluingen. - Musik.

Deckans Nyheter.

Bland denna veckans bilder märkas bl. a.:
Aviatikern Kimmerling faller ned 1" BreniI.
Kapprodd mellan Oxfords och Cambridges universitetslag.
Parjsmoder; stiliga dräkter frän en känd modelirma (färglagda bilder).
Kryssaren fCrloebenzfistL stapellöpningi Hamburg.
Den stora. branden i Kadikof (Turkiet)

"As-rf..- P R O C] RA M; use-:mes-

SpOrttäflingar: Gängtätlan i Hannover. Motorbätstätlanlvid Monaco. Distansridt i Frankrike.

Tyska kronprinsparers besök 1" Rom, m. m.

älva rasade basera.

Särdeles amerikanskt. stycke,

 

framställande två gentleman, som ideligen beboxa hvarann på. gator och restauranter, på. broar och - tvätt-

flottar, till lands och vatten, till ohäjdad glädje hos äskädarne.
Ett dràpligt skämtstycke.

Musik. à Andra afdelningen. - Musik.

Succàs.

l li rivulv alla Inlnln.

Amerikansk sensationsbild.
Inspelat af Amerikan Biograf.

u p Hör hvad jag säger! vVi ha jagat honom, och han skall ej undgå oss. Hör du, akta
for vid afgruudsn leivande eller död, skall jag linne honom. Jag har hatat honom allt frän

 

sta ögonblicket jag såg honom. Syster, mä du älska honom aldrig så mycket, mitt hat är större

J

dig,
för-

Varv

k
0
än dinO kärlek, och för denna min hand skall han falla, min och landets fiende. - -- - - Alskade,
1 hur vägar. du, de söka dig. Fort, göm. dig, de äro här. - - - - Svär, syster, svär vid korset
att han el är dold här. - - - - Jag svär. ä - - -- Ha, ha, min syster har svurit falskt.
. Jag ser på hennes bl ck var han är gömd. ä - - - Mina herrar, lät oss profva dessa revolvrar.
Se här sätter Jag detta papper. Låtom oss se, om de gä rätt. M ä - --- Broder, vid vår mo-
ders minne, skjut ej här. Grä ut i trädgården. - - - - nej, just här, och just där skola vi
pröfva dessa vapen. - -- à à Jag fryser! Fifi, min själ. - - w - Bryt upp golfluckan.
1,000 francs om du räddar honom, fort. - ---- - - Min Gud, de skjuta redan. Jag orkar ej
draga honom upp, Jag är för svag. -- - - - 0, nu skjuta de igen. w - - - Mina herrar,
Jag tror ldet är nog nu. Min syster tåler ej de starka smällarna. - -là - Jaså, kära syster,
i han var e] gömd här. Hvem är då denne, känner du honom? 7- - -- - Du har vetat det.L Grå.,
Jag hatar dig. - - - - Farväl syster, jag sade dig ju att mitt hat var starkare än din kärlek.

Uk.

waJ-.L EVQZJX-VYJX-QZJ 0 .

q Engelskt babortslif.

Pikanta. Ibadis-eener vid Slcarborougli.

 

, VVStrslagna;strairdfvyeri. i

Scharborough är Englands förnämsta badort och en af de mest eftersökta rekreationsorternaV i hela

En präktlg bildserie.

 

I

Musik. - Tredje afdelningen. - Musik.

 

 

Färglagd konstfilm.

En mnrnies roman.u

Drömmen tillbaka till Pomos Dagar.

(Efter Theophile Gautiers berömda roman.)

UPPTRÄDANDE 1

Miss California -. Mumien.
Hr Paul Franck . . Lord evendale.
Hr Joubé . . . . " . . Farao.

bilden. Den1 sköna egyptiskan hette i lifstiden Tahoser. Hon har på. grund af sin skönhet
vit kallad till Faraos hof; Tiusad af hennes behag vill denne behålla henne 1 sitt palats.

han erhåller löfte om Israels befrielse ur träldomen.

En rik engelsman, lord Evendale, som bland staden Thebes ruiner påträffat en underbart väl
bibehållen kvinnlig mumie, fördjupar sig till den grad i betraktande af densamma, att han-liksom
i en dröm tycker sig se den sköna egyptiskan lifslefvande framför sig. Siälf tycker han sig vara
skalden Poeri. Huru som helst förälskar han sig vansinnigt i den af hans hjärna skapade dröm-

den sköna Tahoser flyr för att söka återlinna Poeri, utan hvars kärlek hon ei kan lefva. Emeller-
tid förråder Moses, israeliternat lagstiftare, för Fararo den skönas tillflyktsort, i gengäld hvarför

Farao, som ej kan trösta sig efter Tahosers flykt, beslutar sig för att göra henne till drott-

A Där utvecklas ett hypermodernt badortslifi all dess skiftande brokighet med hvila och fiirt
bad och segling, promenader och förlustelser af alla slag. Folklifvet är gl ,
med sina häivor; vi beundra bland annat en sällsynt, terassformigt lagd pro
stranden hafvets våldsamma kamp mot vågbrytarna.

änsande och rikt, naturen frikostig
menadväg inåt landet och nere vid

Ear-XW) späzäszhzxäfxffl XWPÅM

J

L

L

blif-
Men

JQZ

ning af Egypten och sänder henne som ett tecken på kunglig rang och värdighet en gyllene lotus-

blomma. Alltjämt drömmande ser lord Evendale Tahoser ryckas ur sina armar.

Farao dukar under af ett fälttägs ansträngningar och Tahoser- blir drottning öfver Egypten.

Men hon kan ei glömma skalden Poöri och dör af sinnesrörelsen, då hon återser honom.

I detta ögonblick upphör lord Evendales dröm, men han qbevara-r minnet däraf och beslutar
att göra slut på en tillvaro, som hädanefter förefaller honom odräglig. Då. får han besök af en
ammal vän till hans familj, lord Glover, som i sällskap har sin dotter Ellen, hvilken är en lot-

vandenafbild af den sköna Tahoser.

gifter sig med den unga engelskan.
Ett storslaget tidstroget drama, utfört af framstående samiska 1förinfwlyor.

rCFLrI-åN

 

Musik. - Fjärde afdelningen. - Musik.

Bel besvärliga barnet.

Amerikanskt lustspel.
Del amerikanska lustspelen äro allt lör väl kända för att här närmare beskrifvas.

, J

Ofverraskad och intagen af Ellens skönhet, glömmer lord Evendale sin dröms Tahoser och

whbswliwwwä

Vare det nog

sagt om vår bild för dagen att den handlar om en äkta man som ölverraskas af sin fru med en främmande
barnunge i famnen.- Elvems barn det är och pi hvad vis han fått det och slutligen blir af med det, ja det

hör till värt lustspels mysterier och bör ses och icke beskrifvas. ,.

Igår-amma

 

 

 

 

...ä

Hvar-dagar hl, 7,30 och 9 e. m. Lördagar kl. I7,30 ochl .9 e. m. Sön- och
Hälgclagar lol. 2, 3,30, 6, 7.30 och 9 e. m. OBSJ Kl, 2 och 3.30 på Sön

dagar Blllflghetsfmatiné. Onsdagar och Fredagar kl. 7,30 e. m. äga barn
och skolungdom tillträde för endast 10 öre. Efter kl. 7,301nå Sön- och

Hälgdagar äro biljetttprflserna lika för barn som för äldre.

BILJETTPRISER: För äldre: lista plats 35 öre, 2zdra plats 25 öre.
barn under -12 år: lusta ,, 25 ,, 2zdra ,, 15 ,,
Till billighetsmatiuén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

Öppet för biljettköp hvarje dag en tilnma före första föreställningen och pågår sedan

oaf brutet under föreställningar-ne.

 

 

 

9-9

v PROGRAM 5 ÖRE. q

 

 

OBS-l Ändrad tid för föreställningarne till;

Hvardagar kl. 7,30 och 9 e. m. Söndagar vanlig tid.

 

Västervik 1911. C. O. Ekblad 8: Czo.

ål
I i

 

 

 

Dm-

-m-sà-Wtä-V-yffv-Hwi f

 

l

 

.4

ll===il

 

P-

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain