#3699: Biograf Continental

-.

 

 

 

 

 

Västervik

 

Program för Torsdagen den 20 t. o. mI Söndagen den 23 April.

 

 

  

 

 

I-=  Veckans nyheter:

En dipIomatuppvaktning i ElyséepaIatset. Från en Newyorksbyggnad: transport
af en 60 tons järnbalk. Leipzigermessan - vackra marknadsbilder. Parisermoder: frisyrer. Kejsar
Wilhelm ombord pä slagskeppet uDeutschlandu (Bremerhaven). Viareggio (Italien) härjadt af en cy-
kIOn. Ett amiralbesök hos australiske ministerpresidenten. SpOrttäfIingalr (cykel i Mont Valérien Frank-
rike). Sjösättning af ett stort modernt passagerarefartyg i La Ciotat (Frankrike). Från fäStIIgheterna
vid prins-regenten Luitpolds 90-årsdag i Munchen. : DistansridtiFrankrike (Stampes-Bagatelle).

(8.1. Enanders förra lokal.) I

moderna uppfinningarna. e

En jubelrolig skämttiild.

 

 

 

 

Musik. - Andra afdelningcn. - Musik.

 

(åth "WWW m2 wafi-.V-xfà NP-thin W

  ,   i a r.

Verklighetsdrama, inspeladt at äkta Sionxindianer
pä Missouriflodens stränder.

s m: - w
wV 

       

Utan att tillttàga sin dotter, den vackra indianflickan med det poetiska namnet :Den gyllene
morgonrodnadenn, bortlofvar fadern con höfdingen ADen enslige räfvenLL dotterns hand ät Siouxin-
dianernas höfding "fPanterklo" och gifver denne som tecken på. hans blifvande makes kyskhet
en örnfjader.

Den unga. indianflickan är dock ingalunda nöjd med valet af make. Hon älskar den ståtlige,
modige krigaren uOrnögau till hvilken hon brådskande skyndar och delgifver sin faders beslut.

1 Ornöga hängifver sig ej ät förtviiian vid underrättelsen, men inom honom mognar så. småningom
en plan, som han beslutar sätta i verket. nDen gyllene morgonrodnaden" skall enleveras.

I nattens mörker och tyst som endast en indian kan smyga fram närmar han sig LtDen ens-
lige räfvensLL läger. Med ett sprang är han midt ibland de sofvande indianerna, lyfter sin älskade
i sina armar och dyr snabbt som vinden med sin dyrbara börda ned till Missouri strand, där en
kanot ligger i beredskap. s

Men höfdingen och hans krigare ha vaknat och äro ögonblickligen redo att sätta efter kvin-
noröfvaren. De se hans kanot ute pa. floden och börja en vild jakt efter-honom, likaledes i kano-
ter, De paddla utför iioden, men törfoljarna vinna på. dem allt mera. uOrnöga" låter då kanoten
landa och försöker fly, men rDen ensllge ratvenLL med sitt folk är snabbare. De upphinnas och
en brottningskamp uppstår mellan :iPanterklou och klUrnögaft.y "Panterklou besegras och blir tvin-
gad att lämna itrån sig höfdingevärglighetstecknet.

Efter kampen aflägsnar sig uOrnögau med den af honom eröfrade unga. indianfiickan "Den
gyllene morgonrodnadenu och i löfprydd kanot går deras färd mot kärlek och lycka.

Storformat iscensatt drama. Spännande, vackert.
f X7 (I KI, f :wxyf X 7 X 7

Musik. - Tredje atdelningen. -- Musik.

ohweiz.. i

Det är som bekant skralt med vintervädret, föret och skridskoisen här på orten. I detta hänseende
är tydligen, af filmens framställning att döma, de pä ett vida sydligare luftstreck boende schweizarna vida
lyckllgare lottade. Där nere har man klingande före och klingande bjällror och härliga isbanor på sjöarna och
friskt vinterliiI med idrott och godt lynne.

Sedan allt detta betraktats får man följa med pà en järnvägsresa från schweiziska kyrkobyn och
järnvägsstationen Zweisimmen upp mot de höjder, där snön är evig. Det är en särdeles intressant tärd genom
en natur. som genom sin vilda skönhet måste göra starkt intryck på hvar och en, somv har sinne för storslagna
naturscenerier.

e Lehman är motståndare till de

fxth

   
 

Vinter-bilder fran

    

Alperna i snöskrud.

 
     
   
   
 

 

 

Sevärdhet af rang.

 

 

  
 

I Uppseenbevöckanbe nyhet.

lll lll.

Fängslande Öromoii 34 oföelningor.

En stor juvelstöld har blifvit begàngen i Newyork och väckt ett kolcssalt uppseende, ifriga spaningar efter föröfvarne företages
dock utan resultat. Vi få nu i dramat åtföljs en ung salongshjälte mr Georg, hvilken åtagit sig den svåra uppgiften
att afslöja förbrytarne, och se huru han slutligen efter många äfventyr och strapatser när sitt mål.

 

1. Ett frieri. 1.9. Hattbytet.

2. Georg köper en ring åt sin fästmö. 20, På spåren.

3. I juvelerarebutiken. 21. Där rofvet skall delas.

4. På. väg till alt-åren. 22. En efterhängsen gynnare.

5. Störd hvila. 23. uVi ha bytt hattar.u

6. En juvelstöld är begången. 24. Lät närmare undersöka hans ärende.

7. Obehaglig upptäckt. 25. Ofverrumplad och bunden.

8. På polisstationen. 26. Hjälplös. ,

9 Den funna handsken. 27. Nu kunna vi arbeta i lugn. "

10. Georg som detektiv. v 28. Ett spännande ögonblick. i,

11. Platsen för stölden undersökes. 29. Med munnen lyckas han komma åt telefonapp araten.
12. Tjufvarne mäste tagit vägen öfver taken. 30. Pä polisstationen. I
13. En ledtråd. I 31. LLHands uppu.

14. Synen genom takfönstret. 32. Brottslingarna arresterade.

15. På spaning. 33. Juvelerna äro återfunna.

16. Den misstänkta skuggan. 34. Belöningen.

17. Mötet på. krogen. 35.- Lyckans dag.

18. En glad gäst.

 

Musik. - Fjärde afdelningen. -h- Musik.

olycklig kärlek anlitade på anfallen.

 

 

 

.I En oerhördt muntrande och skojfrisk episod nr tvä unga mäns lif. lo
01- . Hvar-dagar lol, 7 och 8,30 e. m. Lördagar irl. 6, l7,30 onchy 9 c. nt. Sön- och
k .Hälgdagm- Itl. 2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m. OBSJ Kl, 2- ochy 3.30 på. Sön h
c.

 

I: . dagar Btllflghetsmatiné. Onsdagar och. Fredagar lol. 7" e. fm. äga, barn :I
och skolunydom tillträde för endast 10 öre. Efter kl. 7,30 på Sön- och
Hålgdayafr äro bllietttprisefrna lika. förI barn som för äldre,

f ll

BILJETTPBISEB: För äldre: kom plats 35 öre, 2:aira plats 25 ölne.Y
barn under 12 år: lizstu ,, 25 ,, 2zdra .., 15 ,,
Till billighetsmatiuén 20k öre för äldre, 1.0 öre För barn. :n

Öppet för biljetlköp hvarje dag en tinmua inre första löreställningen och pågår sedan
oafhrutet, under föreställningar-ne.

-Iivzmglrim- q ll-
0bs.! Nytt program Måndagar och Torsdagar.

Hvarje Lördag 3 föreställningar kl. 6. 7,30 och 9 e. m.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Västervik 191,1. K L. U. lik-clan i.. -..9.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain