#3698: Biograf Continental

Verldssuccés,

 

 

 

 

Väs tervi k
(S. J. Enanders förra lokal.)

1 Program ftir Torsdagen d. 5 t. o. mI Onsdagen d. I11 likt.

 

 

Musik. -

 

Konstfilml

Första afdelningen. -

Veckans

(Senaste världsliändlser.

 

Musik. - Andra, Tredje och Fjärde afdeln. - Musik.

 

Flygkonsten 1l dramatikens tjenst.

Musik.

 

 

Helföteställningsbild!
Verldssuccés.

 

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Ultramodernt skådespel i 50 aidelningar af SHR. NOBEL.
m-r Uppftires med ensamrätt för Biograf Continental. f:

 

HUFVUDPERSONERNA: v

Journalist Warren .
Hans hustru . . .
Aviatikern Florian .

Journalist Warren och hans vackra fru vid frukostbordet.

Tidningen meddelar, att franske flygaren Florian just nu anlände
till staden.

Journalisten och hans fru på väg till flygplatsen.
Aviatikern intervjuas.

Frun blir förtjust itlygaren.

Warren får hans fotografi.

Frun kan icke underlåta att visa sitt intresse för flygaren.
Ännu ingen misstanke.

Följande dag på flygplatsen.

Frun fortsätter sitt koketteri.

Aviatikern inbjudes till aftonsamkväm.

Hos Warrens samma afton.

En ödesdiger olycka.

Hvad som inträffade medanI Warren kallades bort ett ögonblick. 1

Kvinnans4 list är oändlig.

Korrespondens bakom mannens rygg.

Uppbrottet.

Blodfläckar.

Warrens misstanke.

Han vill ha visshet om hans hustru bedrager honom.

På telegrafstationen. Han afsänder ett telegram till sig själf:
"Ni ombedes att omedelbart afresa tilllMalmö för att referera
den blifvande Baltiska utställningen 1914. Redaktören".

Warren säger sig skola resa till Malmö.

Frun beger sig till flygplatsen.

Mötet pä hangaren.

Warren smyger sig bakom hangaren.

Ansikte mot ansikte med den fruktansvärda sanningen.
Blodet sjuder.

En diabolisk tanke. 1

Warren tappar besinningen.

o

 

 

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.
48.

49.

50.

Hr V. Psilander.
Fru Elise Frölieh.
Hr E. Zangenberg.

En raftinerad hämnd.

Höjdrodret filas, så att det skall springa sönder vid användandet.
Flygaren hör något misstänkt ljud från hangaren och skyndar in.
En fruktansvärd upptäckt.

Fransmannen inser nu först, att han bär skulden till det skedda.
Warren lämnar hangaren utan att veta att han blifvit observerad.
Flygaren och fru W. taga afsked. "

Följande dag. Journalistens hemkomst från den fingerade1 Malmö-
resan.

Warren afböjer att följa med till flygplatsen.

Frun far ensam. I

Fransmannen öfvertalar frun att följa med som passagerare.
Starten.

I luften.

Warrens samvetsagg.

Han telefonerar till flygplatsen och frågar om fransmannen är

uppe. Han får ja till svar och att fru Warren är med som pas-
sagerare.

Warrens gränslösa ångest.
Han svimmar vid telefonen.
En vällyckad landning.

Fransmannen gifver fru Warren ett bref, som hon skall läsa när
hon blir ensam: -

"Kära fru W.l Jag reser i afton. Ni ser mig icke mera. Jag
har endast en sak att bedja Eder om: bedrag alldrig er man,
därtill håller han för mycket af Eder. Eder Florian".

Hos Warrens. En gosse kommer med ett bref:

"Herr Journalist Warren! Ni har gifvit mig en god lektion.
Jag skall aldrig mera störa två människors lycka, men låt det
också vara Eder en lärdom. Mitt straff skulle ha varit alldeles
för hårdt för en kyss - annat och mera var det inte. Eder F lorian.u

[Herr och fru Warren ha fått en lektion.

Det må förklaras med få ord att denna bild är tullkomlig biografsueees, enär den öfverallt på. kontinentens större
städer dragit öfverfulla hus i många veckor a rad på samma teater.

Bilden är utgången från den stora världslirman Nordisk Films Kompani i Köpenhamn och i hufvudrollerna de mest

berömda skådespelarna vid Kungliga Teatern.

För den spännande handlingen redogöresii bifogad, elegant illustreradfjbilaga,
som tillhandahålles i biljettluekan.

  

I FàfestàYlningar:

 

 

BILJETTPRISER ä

l

 

 

 

ll

 

I barn under 12 år: lzsta
l Till billighetsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för huru.

Öppet för biljettköp hvarje dag en timma före första föreställningen och pågår sedan
oaf brutet under föreställningar-ne.

Hvar-dagar kl, 7 och 8,30 e. m. Lördagar hl. 6, 7,30 och 9 e. m. Sön- och
.Eldlgdagewl kl. 2, 3,30, 6, l7,30 och 9 e. m.
ä dagar Bflllighetsmatflné.

I och skolungdom tillträde för endast 10 öre.
c!

l
l
l
l
.l

Onsdagar och Fredagar kl.

Hålgdagar äro biljetttpriserfna lika för barn som för äldre.

För äldre: lzsta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.

99

 

OBSJ Kl. 2 och 3,30 pd Sön-
7 e. m. äga bafrfn

Efter kl. 7,30 pd Sön- och

25 ,, 2zdra ,, 15 ,,

a-u==ll

 

 

 

g ll-

 

.v-
V

ll.. llvlrlasll

linurallill lll stund!

Visas t. o. m. Onsdagen den ll Okt.

Köp biljetter i god tid.

 

Västervik IQU. C. O. Ekblad 8; Czc.

ute-elda hus.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain