#3697: Biograf Continental

Västervik

(S. J. Enanders förra lokal.)

1 Pragram för Måndagen ti. 18 t. a. mI Onsdagen d. 20 Den.

 

 

 

 

 P R O G R Å M: mmmwmmw: i!

llluik. à Första utdelningen. - Musik.

I  s av , e te t.
Paihée-Janrnalen. i

Den sist utkomna.

 

 

 

 

 

 

Musik. - And 1a afdelningen. F Musik.

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

"3

.Musik- - Tredje afdelningen. - Musik.

" P" i" dWS " "J
- - - .i J j
i a ar i Wimages hjerta i
i Hänförande nordika naturscenerier.
I sommarens fagraste tid. - Bör ses ai alla naturalskare.

I.,

Waxhixähzäszàäåmffä 

WH

I..

nber stiatnbanétet.

Spännanbe Drama från amerikanska frihetskriget.

L Vi föras till de oroli a tiderna i Förent t t - . "
England OICh den nya Unionen-g a s a erna 1814, då striderna iasade mellan
dr Beanos hem kommer inraglande en amerikansk soldat s i Q 
n I n Å 1 . vårt sårad hack 1 hal
:ligaalfs evnplgrtàlsréilairånenl.1 Dirtååeano förbinder den särade, och då soldaterna Vilja rvcka honom
.. . f ä, " er an e evär sätter det f" d " ( " 1 l
dangenomMnenden att ge sig gaf. , 1 or en tiendthge rinforarens bröst och tvingar
en det blir endast en kort stunds trist Trots dikta F " K 7 i 1
tas doktorn tillI fån a hu t " " I ren rancls - eybs m?1ankomst
trampas under föttegnfa- s run och bainen misshandlas och hemmet plundi as. Stiarnbaneret
Dr Beano föres ombord på ett envelsktf I "
- I - U g artyg, men efter nå on tid utvaXlas han,
:icnks iffaiteYUKeys ingripande mot en del andra fångar. Han föres nu ongibord på ett af unio-
.hä l. ar yg och i. en helodelispannande bilder få vi bevittna en nattlig strid och hur i den 1"-
riga morgongryningen pa det engelska fortet hissas stjärnbaneret. L x"

QTWZQ

6qu

I den natten föddes tanken hos Ke " I 
l I v å den amerikanska nationalsån -
nan natt bevittna vi hur frihetssångeii kommerptill. C gen Och en an

Och slutligen sjunges den af hela Amerika under vildt jubel.
Spännande krigseener. stark dramatik.

www-fwka :VEJEVg-ZJU ,

g I L 

 

i å
i

Lehman som hypnoplisör e 

 

 

Ovillkorligen säsongens mest skrattretando bild. I .
Lehman kommer på en marknad förbi ett stånd där en liypnoptisör loisiiinger sin konst.. Saken im
ponerar ofantligt på Lehman, det mäste han också lara sig. Han underrättar innehaivaren om sin önskan
och betalar honom 1,000 mark, för att han skall lära honom konsten. Innehafvaren underrättarnågra ai sitt
folk, som på förhand loiva sig ett härligt skämt ai saken.l På ett gitvet tecken stå alla som iörstenade.
Också Lehman försöker och resultatet blir storartadt. Han betalar 1,000 mark och ger sig iväg för att prof-
va sin konst på gatorna. Hans första oiier är en neger som dock blirså. iörskrackt öfverLehmans rörelser
att han ialler baklänges öfver en mur ned i en vattengrop. Icke litet iörargad styr han nu kosan mot ett
kate, hvarest han vill hypnoptisera en ung dam, men hvars beundrare nastan slår honom till mos. En druc-

ken med hvilken Lehman senare skall experimentera för honom till en kloak, ur hvilken han endast med
svårighet kan radda sig.. Hvar han än försöker sin konst utsattes han för misshalligheter. Slutligen åter- I

mhz-:r-f- yn--IU- v-nl--I----nr-...------.

vänder han till ståndet, där just en föreställning gitves. Förtörnad störtar han in, kastar sig vredgat öfver
hypnoptisören och slutet på visan blir ett allmänt slagsmål, vid hvilken Lehman icke får minst af det goda.

Fålgslfållnjngart. vaarliagmr IM, 7 och 8.30 e. m. Lördagar lvl. 6; 7,30 och .9 e. m. Säfn- och,
"I Hälgdaymr kl, 2. 3,30, (i, 7.30 rich 9 e. m. OBS! Kl, 2 Och 3.30 på Sön-
dagafr Billighetsmatfiné. Ofnsdngwr- rich Fredagar Id. 7 e. m, äga bafrfn,
och slarwwnydmi: tillträde för endast 10 öre VEfter lri. årin på, Sån- Och
Häfigdaynfr (tro billiertpfrisem(r lill-a. för bam-e, som för äiårifre.

 

 

 

 

  
 
 

 

BILJETTPRISER: För äldre: Irsta plats 35 öre, Quinn plith 25 öre.
han: under 12 år: åzsm ,, 25 ,, 2111111 9,, 1:3 ,,
Till hillighetislnatinéu 20 öre för-äldre, 10 öre för barn.

Bing-"Eb

 

 

Öppet för biljetlköp .hvarje dag en timma ftire första föreställningen och pågår sedan
oafhrutet under föreställningarna

 

 

 

 

 

eaesaiin 5 öar.

 

 
 

 

 

 

läsas aiväen för barn.

,.,v-lxxb (X, . "X

BS. Ett amväxiande achi "é

 

 

mål, tfn: i i! Hkninri (år äkniV af ...gym l än, i rff v X

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain