#3696: Biograf Continental

s -afr-pmg-n-o

ff iiiiil li iiilil

Västervik

 
 

(8.1.1. Enanders förra lokal.)

Program för Torsdagen d. 21 t. o. in, Annandag lul.

 

 

D

Musik- e Första afdclningeii. Musik. I

l:
(lilllläDS DF pa (dl 1131091300.
i Den ståtliga kokospalmen, som växer i ekvatorialtraklerna öfver hela jorden vid hafsstränder, floder

 
 

 

:I
lin ar är för dessa trakters innevånare af stor betydelse. Roten Ituggas ibland i stället
få: :noga vägleda? iårei- Lgöres korgar. Den hårda yttre delen af stammen nyttjas .till trummor och lämnar
byggnadsmaterial; den nedersta delen af stammen har ytterst hård ved, som isolerad liknar agat, af bladshdor-
nas fibrer förfärdigas godt tyg och de späda. bladknopnarna användas till taktackning, korgar in. in. I. Och om I:
allt hvad frukten duger till Pfär manv en föreställning af rubrikerna till våra bilder, om det-icke elies ar bekant.
Men särdeles intressant är att se huru desa frukter nedtagas, fraktas och behandlas för olika andamål,ihvilket J

allt tydligt åskådliggöres på filmen. I
Präktiga, färglagda bilder.

 
 
 
  
   
   
 
       
      
    
         
       
    
          
  
 

 

 

Musik. - Andra och Tredje aldelningeii. W Musik.

 

  

d

 

drivande nuiidsdroma i då delar, 21 aidelningar.

Delin limma inser pä ell; grliioiioo still, lin-le sin realism,
till? godta förskräckligt. limistliiioiisni ton en gäng ältar
iinminleäoslälilol iilluliior; giiostoiiieii "Jätrmos
inissgliriiingor straffas in på tornen", ton leta.

Den manligaIli-uivudiollen framställes på ett mästeiligl sätt
ai den framstående skådespelaren
mr Duquensnei Paris.

1. Morin, en präktig arbetare, är begifven pä starka 12. Hemkomstens glädje.

 

 

drycker. Hans son, den unge Iiigeniör Marcel, 13. Marcel får direktörens samtycke till förlofningen.
alskyr detta gift. Samma afton får Morin sitt andra anfall.
2. Direktören för fabriken öfvervakar försöken med 14. Slut pä första delen.
en ny maskin, byggd efter ritningar af Marcel.
3. Marcel lyckönskas at sin direktörs dotter.
4. När kärleken vaknar. 6 . I
5. Underrättad om de ungas kärlek, beslutar diiek- 3 Inllluters Paus-
tören att sända Marcel till Chile för att där ad- I I I I
ministrera en ny fabrik, . . 15. Marcel 1 sin fulla arbetskraft. Gamle Morin är
(5I UMin goda Morin! I nu blifven blott ett vrak. I
- Eder Song Ovanliga förmåga har föranledt mig 16. På. höIidqen af lycka Första päminnelsen om fä-
att åt honom öfverlämna ledandet af vår nya fa- denwaftvell-u II I
brik i Chili, men han mäste genast afresa.LL 17. Man el angripa; af häftiga raserianfall. l
7. Morin, hänryckt öfver sin sons lycka, förstår icke 18. I ovetskap om faderns alkoholism, förklarar stads-
dennes sorgseiihet. Gamle Morins första anfall af läkaren Marcel för" 11111t tlllraknehg-
alkoholismeu 19. Försvarsadvokaten uppdagar att Markels för-
SI AfskedI Ett utslag af Morins aikoboiism brytelse ar beroende på att han härstammar från
9 Doktorns Varningar till trots vänder Morin ltid enlalkOUOlI-Qt-
efter annan tillbaka till sina gamla vanor. 20- Krlmlnalrättens domslut!
10. I Chili. - Längtan efter den älskade. Då försvarsadvokaten har bevisat, att Mar-
11. "Herr Direktör! i cel Morins handling är en lölid af nedärfd
Efter min ankomst hit, har vår omsättning sjuklighet, frikännes han härmed.
fördubblat sig Jag skulle vara mycket tacksam 21. Marcel Morins styrka är nedbruien; han dör
snart äter få komma hem . . .u oskyldig ett offer för faderns synd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musik. 4- Fjärde afdeliiiiigen. - Musik. I
mmkl- 3

I Mr och Mrs Lawson äro hederliga borgare, icke utan insikt om rikedomens betydelse för den uso-
II ciala ställningen". Mrs Lawson, som är den mest upraktiskaLL och den af makarna, som styr, har därför be-
slutat, att-deras unge son skall gifta sig med en rik flicka. Ett utmärkt tillfälle att sätta denna plan i verket
G: 1erbiuder sig också., då. genom förmedling af en väninna en rik arftagerska af hennes släkt gör familjen ett be-
II sök. Unge mr Lawson är emellertid väl bråd af sig, och den rika missen inte särdeles giftaslysten.
c. Mycket muntrande. :n
FölestàtllnjngaI-I. Hvar-dagar kl, 7 och 8.30 e. m. Lördagar kl. (i. 7,30 ochI 9 e. m. Sön- och
ö Hälgolagar lol. 2. 3,30, (i9 7.30 och. .9 e. m. OBSJ Kl, 2 och 3.30 pål Sön-

 

lll

dagar Billflghetsmatifné. Onsdagar och, Fredagar lol. 7 c. nl. äga barn P3
och skolzlngdom tillträde för endast 10 öfre. Efter kl. 7,30 på Sön- och

.Hålgdagar äro biliettprflspfrnn lilmI för barn som för äldre.
:v

BILJETTPIUSER: För äldre: lzsla plats 35 öre. 2zdra plats 25 öre.
barn under 12 år: Izstn I.. 25 ,I. 2zdra .. lå

4

 

 

Till billighetslnatillén 20 öre för äldre. 10 öre för barn.

  

i
q;

oaf brutet under föreställningar-ne.

g I g-LQWROGRAM s öRE. S

Visas f. o. m. Annandag Jul.

 

 

 

 

Öppet för biljetiköp hvarje dag en limma före första föreställningen och pågår sedan Ä j X

 

 

 

 

Julafton och Juldagen ingen föreställning. " 

. gl
 OBS. Ei för bom. ll

tasiervik ioii., L. L). Lknlad di Czo.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain