#3695: Biograf Continental

1 i t .
n L 

l

 

 

 

 

ansik.

i Y"- .I

 

Musik.

 

 

le

(I
I
O

ai [minimal

Västervik
. (S. J. Enanders förra lokal.)

Program för Nyårsdagen t. o. m; Onsdagen d. 3 Jan. I

Första utdelningen.

W Veckansnvbeter. i

Patbé-Journaien.

Den sist utkomna.

Andra afdelningen.

llmmariil li inn "lill ill lill".

Vackra naturscenerier.

 

 

Musik.

Musik.

b==leAg-I i g

 

 

 

 

 

a. "maalm    sådana-aa
 lälulrlnldsmärid -- - Elin

 

En god gärnings belöning.

Ellen Williams har stor konstnärlig begåfning och söker sig
in vid en konstskola. Men för att bli elev måste hon förskottera
Ioo dollars, och det kan hon inte. s Modlös återvänder hon till
sitt rum i den stora hyreskasernen, där nöd och elände råder
öfverallt och där tuberkulosen härjar . . . Så får hon se i en
tidning ett tillkännagifvande, att Röda Korset utbetalar Ioo dol-
lars för det bästa utkastet till ett välgörenhetsmärke för tuberku-
losens bekämpande. Ellen föresätter sig att vinna priset och -
hon vinner det.

Emellertid hade den rike jordan Clarkson sett Ellen Vvid
hennes besök i skolan samt fattat ett lifligt tycke för den fagra,
enkla flickan. Han lyckas få veta hennes adress och lyckas,
förklädd till arbetare, bli bekant med henne och vinna hennes
förtroende. Arbetaredräkten har han anlagt för att studera sjuk-
domsförhällandena inom de af tuberkulosen mäst hemsökta stads-

När Ellen mottagit sitt pris, jublar hon af glädje. Nu kan
hon fnllföljavsin innerliga önskan att studera konst. Men "- så
får hon höra, att en son hos en grannfamilj är sjuk och måste
ha bättre vård, om -han ej skall dö. Den förtviflade modern
klagar, att hon ej kan skaffa detta, då hon ej har pengar, och
den varmhjärtade flickan afstår från sin framtidsdröin samt. sän-
der den nödställda kvinnan sina hundra dollars. Ellen ångrar
icke sin gärning, men hon gråter, som om hjärtat ville brista.
Just nu kommer Iordan. Hon söker dölja tårarna, men han
märker att någonting förekommit och han får förklaring, när
den sjuke gossens mor kommer för att betyga sin tacksamhet.
Och nu dröjer det ej länge innan Ellen flyttar in i en elegant
våning vid femte avenuen som fru Clarkson.

Gripande bild .ur Ålifvegt.

delarna.

 

l
l
l
i
l

l

 

liffull

 

 

På runbtur genom värlbs-

utbröt, O
bekant, åtminstone för tillfället afvärjda.

h arest dessa bet delsefiilla händelser timat. .
mlra beniärkta 3platserna och trafikpulsädrorna i den engelska världsmetropolen. Det är bil-der af

monument ochl monumentalbyggnader, af gatnlif och folklif, af parker och promenader, som här i

om hvad en allmän kommunikationssträjk här skulle innebära.

För estàYIjzllng ar .f

Musik. - Tredje atdelningen. f- Musik.

f staben Eonbon. i

En öfverdådigt väl återgifven bildserie från millionstaden vid Themsen.
Ett .supplement till dagskrönikan.

Den väldiga sjömans- och hamnarbetaresträjken var knappt ändad, förrän en järnvägssträjk
som hotade att? fullkomligt förlania all trafik i det stora öriket. Båda sträjkerna äro nu, som

Med hänsyn till allt detta! har det säkerligen sitt stora intresse att ta del af skådeplatsen,
Den här återgifna: bildserien återger ett stort antal af de

omväxling draga förbi. V t o u c u n I
Då man ser den utomordentligt liffulla trafiken pa gatorna, kan man gora sig en föreställning

En bildserie, som alla måste se!

 

 

on olini som Josua. l

 

Kemisk.

 

 

Hvardaqar kl, 7 ochv 8,30 e. m. Lördagar kl. 6, 7,30 och 9 e. mf. Sön- och
Hdlqdagar kl. 2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m. OBSJ Kl. 2 och 3,30 på Sön-

 

 

 

 

Öppety för biljetlköp hvarj

l
l
-..in

Web-:Il-b .

dagar Billlghetsmatlfné. Onsdag-ar och Fredagar Iel. 7 e. m. äga barn
och skolungdom tillträde för endast 10 öre. Efter Iel. 7,30 på Sön- ochy
Hälgdagar äro biljettpriserna lfilca för barn som för äldre.

vllllnllCVlVllPRISEB: För äldre: lzsta plats öre, 2:11er plats 25 öre.
barn under 12 år: lzsta ,, 25 2:dra ,, 15 ,,
Till billighetsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

5!

e dag en tinnna före första föreställningen och pågår sedan

fx?

 

oaf brutet under föreställningar-ne.

 

 

 

flf

 

  

 

  

T ll=ld

Cl

 

Y PROGRAM 5 öRE. f

lv

i!  Silli asll inninmuram.

Visas fven för bam.

 

vastervik 1011.

L. U. Ekblad ö: (2:e.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain