#3694: Biograf Continental

n-a-:névà

 

r

llll  

 

 

Program för Torsdagen d. 4

 

Musik.

 

 Henne; offer X

Kärlek in

En ung, stolt spanjor af förnäm börd, fattas

1 kärlek. Men modern till den förnäme ynglingen

oranger och hur slutligen modern uppträder och
honom".

till döds och låtsas älska en annan.

kärestas famn.

 

 

 

 

Västervik

(S. J. Enanders förra lokal.)

Första utdelningen.

mammutarna rum

Våra stämningsbilder frän Holland Visar hur långt den moderna kinomatograiien har gått i fotografisk
Det är en sann njutning att se dessa små stämningsfulla bilder upprullas och ätergifvas på duken.

 

Gripande kärlekstragedi.

lek, sådan som endast söderns barn äro mäktiga, till en fattig värdshusiiicka, som besvarar hans

henne, att han redan gjort sitt val, låter hon en tjänare spionera de unga tus kärleksmöte. q
l en bedärande Vacker scen se Vi de unga mötas i det silande .månskenet bland blommande

hon liickan att uför sin Akärleks skull offra sin kärlek. Om du älskar honom, måste du öfverge
Efter en svär kamp lofvar den unga olyckliga det och vid ett senare möte mellan de
älskade, se vi henne spela sin tragedikomedi med döden i hjärtat.

Men den andres svartsjuka tar ut sin rätt, I
bjärt motsats mot hennes inre kval., faller hon offer för rivalens hämnd, dör i sin tillskyndade

Måktigt gripande kärleksdrama. -e Briljant spel och utstyrsel.
-

 

Musik. - Andra aftlelningen. -- Musik.

 

 

llllllllllllll

t. o. m, Lördagen d. 6 Jan.

 

Musik.

i böben.

under besök på en vinstuga, af en lidelsefull kär-

utser en annan af lika börd, och då sonen säger
gör ett brutalt slut på mötet. Sedermera förmår

Hon visar bort den hon älskar

och i en natur hvars lugn och skönhet utgör en

 

 

 

 

 

Första serien:

Från sommarens öfningar vid svenska flottans torpedslrola.

Utmärkt lyckade och .sällspordt intressanta bilder från det rörliga och kräfvande Iifvet å vår kustflotta.

Imponerande bildserie, upptagen med konungens ZIYlszfånd.

Torpedskolan har till ändamål att utbilda den personal, ofiicc- ll, ö.
rare, underbefäl och manskap, som skall tjänstgöra å torpedbåtarne. 7.
De bilder af de praktiska öfningarne som här ätergifvas, inledas med j 8.
l. Amiral W. Dyrssen inspekterar torpedkryssaren "Psilander" och 1

o dess besättning. l
2. Atta torpedbatar anfalla "Psilander". 
3. Torpederna afskjutas. j
4. Projektilernas bana. Torpederna, om 650  vikt och 5 mtrs j, 9"
längd, framgå med cza 30 knops fart på 3--4y mtrs djup och Il
framdrifvas med komprimerad luft, som uppgår i form af luft- jl
blåsor till vattenytan och bildar torpedens "kölvattenfi Vid V,
dessa öfningar äro torpederna naturligtvis oladdade och fram- 
gå på så stort djup, att om de "träffau de dock gå under mål-
fartyget. l,
5. En våg-halsig manöfver. jj

Tredje afdelningen.

SV " fl) Oil) l]
En kärlekshistoria från Gamla Virginia" under inbördeskrigets dagar.

Handlingen försiggår i staden Virginia i Nordamerika 1861-1865.

Den rike yplantageägaren Tom Millars son Charles älskar grannens, plantageägare John Stiltons dotter
Och hon å sin sida har intet emot att äkta den rike, hurtige

 

Musik.

Mary, för sin skönhet kallad uSöderns rosu.

unge mannen.
Så bryter kriget ut mellan syd- och nordstaterna,

dererades fanor.
som segrare.
randen.
lycklig.
att besöka henne.

rådighet räddar honom från att falla i fiendens händer.
till för sin kärleks skull.

skatten i säkerhet.
brinner i grunden.

har skaffat sig en ny fästman ur nordstaternas armé och

trotjänaren, som blir utom sig af glädje när han får se

En halsbrytan

eller Då den cyklande familjen

 

 

kesw

 

4--

F 01 estàYlningar:

 

Hälgdagafr kl. 2, 3,30, 6,
dagar Billighetsmatdfné.

 

BILJ ETTPR] SEB:
barn under 12 nr: lista:

 

 

 

l
l
L
l
li

 

 

Före sin affärd får han af Mary löftet, att hon skall bli hans hustru, då han återkommer
Men en annan mindre pretentiös kvinna följer med vida större oro den unge soldatens åtgö-
lenny Baker, en fattig men skönfoch älsklig ung blomsterförsäljerska, älskar lidelsefullt Charles och
då han innan han rider bort mot okända öden, egnar henne några hjärtliga ord, käner hon sig outsägligt

Längtan tillTSöderns rostt blir en dag den unge konfedererade öfvermäktig, och han trotsar allt för
Han blir emellertid upptäckt och förföljd af en fientlig trupp, och endast jennys mod och

Tom lMillarsj har sålt sin väldiga tobaksskörd, och hans kassakista är fylld. Några marodörer, som
fått nys härom, bryta sig in i huset, men Millars gamle svarte trotjänare, som anar oräd, har redan bringat
Ursinniga häröfver misshandla marodörerna Millar samt tända eld på huset, som ned-

Kriget slutar och Charles Millar, en af de besegrade, skyndar hem för att möta .sin Mary. Men hon
Upprörd och bitter vandrar denne vidare till sitt hem, men finner detta i ruiner.

kassakistan och Jenny, och nu får Charles af negern veta huru hans lif räddades.
Nyss trodde sig Charles ha förlorat både förmögenhet och lycka.

Hunioresk. I

 

Hvar-dagar kl. 7 och. 8,30 e. m. Lördagar kl. 6, 7.30 och 9 e. m.
7,30 och 9 e. m.

Onsdagar och Fredagar- lst. 7 e. m. äga hamn
Efter kl. 7,30 på Sön- och

och skolungdom tillträde för endast 10 öre
Hälgdagafr äro biljettprfifsefrna lilm för barn som för äldre.1

För äldre: lzstn plats 35

Till billighelslualinéu 20 öre för

nat" brutet under föreställningar-ne.

Pa kommandobryggan.

En stukad torped. I

Torpedbåten "Ai-go", hvars chef är prins Wilhelm bärs-ar en
skjuten torped. (Prinsen synes i hvit mössa å kommanctlobrvlf-
gran). Den rök som bildas vid torpedens spets, är ett kalciurä
ljus, apteradt för att torpeden lättare skall kunna hittas. Vid
ombordtagningen införes torpeden i däckstuben.

En imponerande torpedsprihigning. En stridsladdad torped af-
skjutes mot en brandt berghäll, hvarvid en kollossal vatten-
kaskad uppkastas vid anslaget. En dylik sprängning äger van-
ligen rum hvarje år, hvarvid en af de äldsta i förråd varanee
torpederna afskjutas. Afsikten är att hälla kontroll på spräng-
meder och öfriga anordningars effektivitet. b

10. Ett rikt fiskafänge blir följden af sprang-ningen, hvarvid en mängd

tisk döfvas - och blir ett godt mål ombord.

Musik.

   

I.,

lar a.

och Charles kallas att inställa sig under de konfe-

Men den behjärtade flickan är nära att sätta lifvet

bemöter med köld och förakt sin förre trolofvade.
Snart visar sig den gamle

sin unge umassa". Snart har han hämtat dit både

Nu har han återfunnit bådadera.

de cykelfärd

skulle mottaga sin onkel.

vad

 

 

Sön- och,

OBSJ Kl, 2 och 3,30 på Sön-

öre, 2:1!1-11 plats 25 öre.
lö
äldre, 10 öre för har".

25 ,, :Emira ., ,.

 

Öppet för biljetlköp hvarje (lag en Iiiruima före första föreställningen och pågår sedan

 

 

 

 

 

Västervik ioii. L.. L). hkolad år Czo.

  0155.! Enbast ö bugar.

Visas äfven för b

 

x

Gm...

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain