#3693: Biograf Continental

nEn-Là all-:Pri

lll ll JA 0 f i  f lill 

Västervik

(S. J. Enanders förra lokal.)

 

 

, f

   
  
    

 

 

Musik. - Första afdelningen.I - Musik.

"Äbrias brottning."

Bilder från Venedig.

Bland de orter i det härliga, af både natur och konst så rikt med skönhet utrustade Italien, som
mest lockar främlingen till besök, är den vid norra ändan af Adriatiska hafvet belägna staden Venedig,
tjusande genom bädadera och dessutom genom sin historia en. af de märkvärdig-aste städer i europa, under
en läng period af medeltiden och nyare tiden hufvudstad i en blomstrande republik. Denna "lagunstad" har
det präktigaste läge på en mängd öar, förenade genom ett stort antal broar, delvis mycket praktfulla, öfver
de mellanliggande vattenkanalerna, hvilka få tjänstgöra i stället för gator. En mängd präktiga byggnads-
verk kanta dem. Bland dessa arkitektoniska mästerverk äro många, såsom Markuskyrkan, Dogepalatset,
Arsenalen m. fl. världsbekanta och genom skolundervisningen den populära litteraturen kända äfven för en
stor del af den allmänhet, som ej kunnat bli i tillfälle att beundra dem på ort och ställe.

 kondensator roa, sig.

Intressanta sportbilder.

Frilufts- och sportlifvet är i Amerika 11ksom i det engelska modelandet högt utveckladt, och ame-
rikanaren, som i söckendagarna står i arbetet med en ifver, som gamla världens folk har svårt att göra sig
en föreställning om, hängifver sig med så mycket större lust och glädle ät uppfriskande förströelser, när
han får nå on da s ledi het.

Lämpligå utiiygktsplatser erbjuda därför under sådana dagar ett myllrande folk- och sportlif. Och
de bilder af sådan art, som här upprullas från Kanada, med bollspels- och badscener, kapprodd m. m. äro
så liffulla och vackra, att litet hvar af äskådarna mäste gripas af "vårkänsloru bara vid att se dem.

            
    
    
    
    
 

 

En charmant bildserie.

Musik. X- Andra afdeiningen. -e Musik.

 

 

Ett ultramodernt amerikanskt drama.

- - I de "trådlöst" till en bekant präst som i en oerhördt
äl ka den framstående idrottsmannen Bob Grant presi dan, telegrafera I I
dent ngälghtklisibblen, och de båda ha kommit öfverens om atty knyta snabb motoibåt skyndar de unga till mötes.

- " " t " " I denna för- Den förföliande ångaren har, nu nästan uppnått "Paula" - så
hymenb baänd-hahrileirledxggnäåuiagät Velrli1 (löäåt digsdilftdertnld hand. De heter lustiakten - men när prästen anländer gå de älskande ombord 1
gädnagnngd :tro emellertid ei sinnade att finna sig häri, utan fly å Grants motorbåten, .och- medan denna skguter en rasande fart genom denl.1 näpp-
magnitika lustiagt för att bege sig till Newport och där gifta sig. Fa- röirda sion forrattar pastor jones vigseln, Ocår nu ha fiarillerr:1 oem regi
dern och den försmådde friaren för-följa iiyktingarne å en snabbgäende misslyckade friaren intet annat att gora än att nna sig i va so
ångare, och då de älskande se, att de icke äro i stånd att hinna un- dan var ett fullbordadt faktum.

 

 

 

 

Briljant arrangeradt sjöstyeke.

 

 

.peeaesee;se;eeeeeeeeeeeeeeeaeeeaeeeeeeeaà
(I A
O 0 . .
 W al
c" ax I - - I:
I . . . 
ll li
" " eo 0 oo 
lll Storartade ofnmgar och arbeten at varldens , m
gill Iramsta polrskar. - - MM 
H I " - - I d af Göte- m
" t lt öfver sin polis och den har skal att vara det. Men en sta. . .
 borgs ståletåblgäå :i Ohå11a sig gled erilysåtåimponerande eOrdäåiåslgflåå)eäoåalåeggylpääåaräagåsäagfnn T.
" " d flera millioner invånare. etta örs. r man ln, m n i - n r å Öf in ar
IA fästningen af Newyorks polisväsen, särskildt dess ridande polis, som nar den ar ute p n g . .
. " i " " " " " k dessa öfningar. Polismannen får 
"X verkar en hel liten armé. Det ar haller-inga manovrer på .le q n d n mänmh
. - " " tt ldsinta d ur eller lösslappta chaufförer, an ar eI er I 
:i :lt-:åfrglåtlfl edaggdShäälgåråuåärväaifri,ädlishunded, äfven den öfverlägset utbildad for sin uppgift. 
 En bildserie som bör väcka allas intresse. 

"i ,, 
"såååååééééééééåééååååååéååééééåééååéåéee é,
Musik. - Fjärde afdelningen. - Musik.

C"
" "l t i" sla kär-le
m z or X .
En liten natt och napen historia
"i ä niskobarn fatta kärlek till hvarandra, på barns sätt,
Om hur ett par mycäåd ärligt? :lluifrlipen ibland kan göra ens lycka.

 

.. ...H

. Hvar-dagar let, 7 och 8,30 e. m. Lördagar kl. 6, 7,30 och 9 c. m. Sön- och
r" Härgaagar kr. 2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m. oBsJ Kl, 2 och, 3,3? på son-
dagar Billdghetsmatiné. Onsdagar och Fredagar kl. 7 e. m. agaI barn
och skolungdom tillträde för endast 10 örc. Efter kul. 7,30 på Son- och
Hälgdagar äro biljetttpriserna ldlca för barn som. for aldre.

 

 

kI.;N---.-"-.-=Fl,..Va-.I.-ly" ...u-.-

FörestàYlninga

-
.

 

BILJETTPBISER: För äldre; lata plats 35 öre, andra plans 25 om,
barn under 12 år: Irsta ,, 25 ,, 2:11ra ,, 1.? ,,
Till billighetsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

d-lqE--u-Vuu

45-".-

AEG-n

Ö t för biljettköp hvarje dag en timma före första föreställningen och pågår sedan
e . ,
Pp oaf brutet under föreställningarna

 

 

 

 

 

 

D PROGRAM 5 öRE. 

 

  

OBSl Fritz7 (allas gunstling) återigen på programmet.
Hioen de öfriga bilderna äro al storartad karaktär.

Fullsatt salong. Köp biljetter i god tid.

vastervik 1011. C. Ekblad & Czc.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain