#3692: Biograf Continental

. 14 .i- .ai- l
.I i.

 

 

 

Västervik
(S. J. Enanders förra lokal.)

Program för Måndagen d. 11 t. o. m, Söndagen d. 17 Deo.

 

 
   
 

 
 

 

 

 

 

 

Modernt samhällsdrama i 3 delar ooh 50 atdelningar.

   
   
   
  
  
    
  
  

Liksom de Hesta moderna samhällsdrarner innehåller äfven detta både ljusa och mörka taiior; ljus
och skugga äro blandade rned mastarhand, och författaren förstår att med färgerna på sin palett på ett i
sanning oefterharmligt satt både tjusa och skaka, väcka hos åskådaren sympati och medlidande, tårar och
vrede. Hur tjusande och val berättad ar ej historien om den unge officern, som under manövern inkvarte-
ras hos den rike köpmannen och vinner den unga dotterns oerfarna hjärta. Under härliga sommardagar
och ljusa juninätter svarma de båda unga tills slutligen uppbrottsordern kommer, den älskade drager bort,
och hon som skänker honom allt står ensam, öfvergifven och glömd! Utstött af sin strange fader skall hon
just i vågorna dränka sin skam och vanära, då hon i sista stund räddas, blott för att snart dö hos främlin-
gar, sedan hon gifvit lifvet åt sitt barn. -

Och så komma förvecklingar af stillsamt slag; ödet för detta barn under annat namn in i faderns
hem, och genom denne yngling lider den nu till hög värdighet komne oiiceren straffet för sin ungdoms
brott. Sällan torde man få se ett karleksdrama, dar kärleken vid sjutton år skildrats i varmare, mera
smekande skiftningar, och de hårda slag, som drabba den skyldige, kan icke den berömdaste romanförfattare:
bättre skildra.

Det är i korthet sagdt ett drama af sådan
skärpa, klarhet och styrka, att den ej
kan tillräckligt beskriivas i ord
-- den måste ses!
Ingal barnbiljetter.

Beskrlfnlng à 5 äre 1i biljettluokan.

 

Fo--Iestà-llnjngaf.. Hvardagar kl, 7 och 8,30 e. m. Lördagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m. Sön- och

x Hdlgdagar hl. 2, 3,80, 69 7,30 och 9 e. m. OBSJ Kl. 2 och 3,30 på Sön-
dagar Billlghetsmatfmé. Onsdagar och Fredagar kl. 7 e. m. dga barn
och skolwngdom tillträde för endast 10 öre. Efter kl. 7,30 på Sön- och
Hälgdagar dro biyljettprflserfna lika för barn som för äldre.

 

 

BILJETTPBISER: För äldre: lzsta plats 35 öre, 2:111-:1 plats 25 öre. u
barn under 12 år: lzsta ,, 25 ,, 2zclra ,, 15 ,,
Till billighetsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre for barn.

 

 

 

 
 
 
 

Öppet för biljettköp hvarje dag en timma före första föreställningen och pågår sedan är
I oai: brutet under föreställningarne. 

 

 

 

 

  

 
 

I PROGRAM 5 öRE. V

 

 

Denna bild kommer ala att beundra.
Denna bild kommer alla att tala om.

 

 

västcrvik 1911. C. U. Ekblad 8: Czo.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain