#3691: Biograf Continental

Wn=n=ma-e-a

l n il lllnlinnlalX
l  

Västervik ,
(s. J. Enanders förra lokal.) i i
Program för Måndagen d. 4 t. o. ml Söndagen d. 10 Dee.

W-fe-c-a P Roo RAM: w.ng

Sevärdhet af första rangl

 

 

 

anda

 

     

Ny modem helföreställningsbild.

 

Nutidsdrama i ett försnel. tre akter och en enilou.
Bandlingen iilldrager sig dels i mexiko under rerolurionsdagarna

1867, dels i våra dagars Paris och dels å slottet
X Seguin i Svd-lirankrike. I
Dramat x är briljant iscensatt och synnerligen skickligt speladt
af framstående seeniska artister från olika teatrar.

Innehåll:-

Prologen: Andra akten:

Markis de Frontignae anförtror sina dyrbara skatter åt för- Johanna inbjuder Max till en fäst på landet. - Max vågar
valtaren Seguin. i Förvaltaren flyr med skatten, men tages till lifvet för att rädda Boby. i Den försmådda guvernantens hämnd,
fånga af republikanerna. -h För att rädda sitt lif uppger han H sFröken Johanna, sekreteraren år anarkists.
markisens Vistelseort. - Markis de Frontignaes död. w Seguin
tillegnar sig skatten. - Seguin reser till Europa med den stulna "i I
Skatten. Tredje akten.

,. Mötet. - Tornet vid He ril. - sMarkis de Frontignae. ni
  år exrà usllingls e- Den gamle Seguins död. - Samvetets röst.
. - I t" t h i . - ( "U " P

Den siste af släkten Frontignae. - Den lilla systern. - i ax emnar Sm lans OS Segum Johannas kneshst-
ssGif detta till den förste fattige du möter på gatan! w- sIngen E I I
.skall någonsin erfara hvern som åt detta bröds f sSå länge 
jag har två starka armar skall jag arbetas -- Max får plats- , . u o .
som sekreterare hos fainiljan Seguin. M Johanna Seguin presen- Den Slste de Frontlgnac forlatef Segum-

terar den unge sekreteraren för morfadernA

närmare beskrifning i särskild illustrerad bilaga.

   
      

nggstàyjnjngalf- Hvaydagar mf- 7 Och 8,30 9- m. i Lördagar kl. 6, 7,30 och, 9 e. m. Sön- och

l Hälgdagafr kl. 2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m. OBSJ Kl, 2 och 3,30 på Sön-
crV dagar Billdgh-etsnbatdné. Onsdagar och Fredagar kl. 7 e. m. äga bafrn :I
ll " ochl skolfwngdom, tillträde för endast ÄV10 öfre. Efter lol. 7,30 på Sön- och 

I:

 

 

Vlinilgolagafr äro biljettpfrösefrna lila-a för barn som för äldre.

BIIIJJETTPBISER: För äldre: llata Plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.
- barn under 12 år: lata ,,- 25 ,, 2:dra ,, 15 ,,
Till billighetsmatinén 20 öre för äldre, 10 Yöre för barn.

I: .
Öppet för biljettköp hvarje dag en ytiInma före första föreställningen och pågår sedan
oaf brutet under föreställningarne.

. I  PROGRAM 5 ÖTI=II

OBSl Många härliga naturframställningar upprullas för åskå-
daren i detta drama,"s0m ejkan beskrifvas utanimåste ses.
Köp biljetter i god tid. Visas t. o. m. Söndag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Västervik IQII. C. O. Ekblad 8: Czo.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain