#3690: Biograf Continental

fiT-"m 1"."an
nun! [mnnnlx]

J

l

 

Västervik

(S. J. Enanders förra lokal.)

Program för Måndagen d. 27 t. o. ml Onsdagen d. 29 Nov.

 

 

 

 

 

 

Musik. - Första afdelningen. - Musik.
Vekcns nyl) eler.
Från när och Vfierrcn, be sist utkomna.

Musik. - Andra afdelningen. i Musik.

 

Slöden afminona Eisa.

Dråpligt skämtnummer. ySkrattpjes af rang.

  med umilninuar.

v I Sabinska bergen i den italienska provinsen Latiurn ligger i en mycket målerisk omgifning den lilla
Altarl. En särskild berömdhet för densamma är dess rikedom på s. k. cyklopiska murar. De äro utan mur-
burukuhoptogade at stora stenar och äro bland de allra första profven på västerländsk byggnadskonst. Man har
lamnlngar af dylika utom .1 Italien järnväl i Grekland och Mindre Asien, uppförda mer än 1,000 år före Kristi
todelse. Som ofvan antydt, är trakten kring Alrari mycket pittoresk, och ej minst bidrager därtill den här

tramtiytande lilla Hodon Cosa. En annan sevärdhet är det ståtliga Kartusianklostret i Trisulti.

1

 

 

 

 

Musik- - Tredje afdelningen. H Musik-

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Uttagraph-jilm.
Ruter nia är en bild om uppntirande, trotast kärlek,
skrifven at den berömde Amerikanske författaren BretHarte.

 

Dilagraphajtlm.

Qufnuömffen spelas nf "Uitngmpns" frnmstnenne non nennörnöe
stiööespetnre .mr EostelTn.

Omkring är 1845 sitter ett litet sällskap och spelar i en ameri-
kansk bar. En af spelarna sitter med ständig trumt samt tar slutllgen
helan potten genom att hälla pä ruter nia.

Den lycklige spelaren bryter upp, men pä Vägen öfverfalles han
af de ruinerade medspelarna. En nybyggare kommer till och öfverfal-
let misslyckas. Emellan räddningsmannen och den räddade uppstår en
varm vänskap. Då de åter skiljas tager vinnaren fram kortleken och
rifver nia midt af och säger:

uDetta kort skall vara vårt vänskapsloand. Mötas Vi någonsin
som iiender, skall dessa korthalfvor utsläcka all hat och påminna om
vår gamla1 vänskap.u

Många år ha gått. Det nordamerikanska frihetskriget har upp-
kallat alla stater. Vänner kämpa mot vänner, familjer mot familjer.

Kriget har omvändt det bestående och i stället utsätt hat och fiendskap.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

dagar Billighetsrnatiné.
och skolungdom tillträde för endast 10 öre.
Hdlgdagar äro blljettpriserna lilca för Kbarn som för äldre.

BILJETTPBISEB: För äldre: lzsta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.
barn under 12l år: Izsta
Till billighetsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

Öppet för biljetiköp hvarje dag en timma före första föreställningen och pågår sedan
oaf brutet under föreställningarne.

 PROGRAM 5 önE.

För många år sedan räddade den gamle farmaren, Louis Harri-
son, en ung sxpelare frän döden. Härom stode hans tankar i dag, då
hans son skulle ut i kriget. Vid afskedet tager ock Harrison fram
det tudelade kortet och gifver det åt sin son som skydd mot kri-
gets tasor.

Sonen, som under kriget utmärkt sig för pålitlighet och duglig-
het, sändes en dag ut att utspeja en fientlig styrka, men tillfångatages
och dömes till döden. Soldaten som företager visiteringen af den döds-
dömde fången är den man, som Harrison en gång räddat. Han häller
ock sitt gamla löfte, räddar den dömde och lider själf straffet.

Vid hemkomsten berättar sonen, att det var ruter nia, som räddat
honom. Fadern sänker grubblande sitt hufvud - han förstod allt.

 

 

O I
c, I
o I 1
I O
Ett Öråpligt utörog ur uönnen Teööys lyckade
bana i som Öztektiu. Skrottsuccés l
.. , ) -e
Fölestàylnjngaf.. Hvar-dagar kl, 7 och 8,30 e. m. Lördagar lrl. 6, 7,30 och 9 e. m. Sön- och 1
" Hälgdagar kl. 2, 3,30,- 6, 7,30 och .9 e. m. OBSJ Kl, 2 och 3,30 på Sön-

fu

Onsdagar och Fredagar kl. 4 e. m. äga barn :I
Efter kl. 7,30 pd Sön- och

99  3!

 

 

2:ara ,, 15 ,, 
K

 

 

  

 

 

    

OBS! Ett mycket roande och intressant program!

 

Västervik 1011. C. O. Ekblad år (2:04

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain