#3689: Biograf Continental

a-F

 

w

 

PJ

Mu ik. -

 

nQ-.n

huilka lollormoöes!

 

 

Rollerna lnnehafvas af: Den unge maken, Gwy Coombs.

En på resa stadd man försöker förgäfves att lugna det skrikan-
de barnet han medför.

De medresande blifva naturligtvis besvarade därför. Då nu en
af dem frågar den unge mannen, hvarför icke barnets moder är med,
svarar han i sorgsen ton, att hon befinner sig i bagevagnen. Detta
meddelande väcker genast de medresandes intresse, och på uppmaningr
af desamma, berättar han historien om sin korta lycka. Allt efter som
orden flyta ur hans mun, framställes desamma för oss såsom bilder på
den hvita duken. q

Det börjar med scenen, då. han för första gängen träder sin
unga brud; då. hon ger honom sitt ja-ord och han sedan mäste resa till

llr

S

efter förrättadt värf en hundradollarssedel.

landtman.

I :då
Råå-affär

den, som man trodde, döende flickan.

(år

 

 

Icll efter de dystra dagarna.
U U

M t M.)-

c.

Alla måste se dem.

 

 

gummwm :Mv- . .i  i 
Fälestàylnjngaf. Hoardagar kl, 7 och 8.30 e. m. Lördagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m. Sön- och
I: " Hålgdagar kl. 2, 3,30, 6, l7,30 och 9 e. m. OBS..r Kl, 2 och 3,30 på Sön-
cj " dagar Billdghetsfmatlné. Onsdagar och Fredagar kl. 7 e. m. äga barn
ochI skolwngdom , tillträde för endast 10 öre. Efter kl. I7,30 på, Sön- och
Hälgdagar äro bflljcttpriscrna lllea för barn som för äldre.
:é BILJETTPBISER: För äldre: lzsta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.
I barn under 12 år: lista ,., -25 ,, 2:dra ,, 15 ,,

 

 

 

 

   
 
  
  
 
  
 
 

Västervik
(S. J. Enanders förra lokal.)

Program för Fredagen d. 1 t. o. m. Söndagen d. 3 Dec.

Första fildelningen. -

-l En bild förvara damer:

flärb- i

Höstens parisermober.

De stora mobemagasinens senaste "creations".
En färgskimranbe utställning.

Fih - hanar från Froncine Hrnoulö, ioilelfer från "Jeanne Ficlllé - hvilken
förtjusande mongonörökfaf siden, hvilka solrée- och middagsörökfer,
Och 62550 hårklööslar från Decoux!

 

Musik. - Andra afdelningen. h

ommomns lif.

Lika praktfulla som lärorika interiörer från värtvärlben.
Kinematografi 1" färger.

Sticklingen afskiljes och planteras. -- Omplantering i större kruka. - Plantan beskäras. - De mindre
utvecklingskraftiga knopparna borttagas. - Åtta dagars tillväxt på två minuter!

En ny kinematografkonstens triumf.

 

- Tredje afdelningen. - Musik.

l "fxffänfxfmwfäfxfazfxfääxrxfäm

 

lllllllllallllllllllllllllll llllll lllllll! l llllllllllll - llllllllllllllllllllllllll llllll lllllllll llllllllllll lllll lllllllll.

Drama ur nutidsllfvet,

Tom kommer hem till de sina från sjukhuset, frisk men utan penningar.
värden hotar med vräkning, och Tom måste ut att söka arbete. ,
hast, och han beger sig till stationen för att se sig om efter någon tillfällig förtjänst. En rik
amerikanare stiger af tåget, och Tom får bära hans kappsäckar
belägenhet, och då. amerikanaren tycker om hans förtroendegifvande utseende, ger han honom

Glad skyndar Tom till en krog för att få. sedeln växlad. Krögaren söker emellertid be-
draga honom vid växlingen, bråk uppstår, och följden blir att Tom blir häktad och dömd..
Hans familj kastas af värden på gatan, men finner en enkel fristad hos en godhjärtad

Enda. barnet, lilla Betty, måste sälja blommor för att bidraga till familjens Iuppehälle,
och en dag när hon är ute råkar hon öfverköras och svårt skadas af en automobil.
det så. att det är den rike amerikaren, som äger bilen och som nu kör den skadade i rask fart
till hennes bostad. Den förtviiiade modern omtalar att mannen sitter häktad, och amerikanaren
lyckas utverka att Tom, åtföljd af två vaktkonstaplar, får bege sig hem för att taga afsked sf

Tom kommer, igenkänner amerikanaren, och nu dröjer det ej länge innan den bedräglige
krögaren sitter inom lås och bom, medan Tom fri återvänder till sin familj. Lilla Betty till-
frisknar, Tom erhåller tack vare amerikanaren en god utkomst, och solen lyser åter i hemmet

Särdeles gripande, briljant iscensatt stycke.

wlkxwfökw "i xy-J, J

 

Musik. -- Fjärde aldelningen. -v Musik.

EN DAG I LUNA PARK.

Ingen kan göra sig en föreställning om hvilka kollossala nöjesanordningar som finnas i Luna Park.
Alla mäste förundras öfver dem.

Till billighetsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

Öppet för biljettköp hvarje dag en timma före första föreställningen och pågår sedan
oaf brutet under föreställningar-ne.

PROGRAM t öar.

 

 

Mm?- P R o o R A M. m-s-s--m-w i W

Musik.

 

 

 

Hans fru, Estelle Allen.

Västern för att där grunda sitt nya hem. Då. detta var färdigt, häm-
tar han sin unga brud och ändtligen är lyckan för dem fullständig då.
den förstfödde ser dagens ljus. Men med lyckan kom också. sorgen i
hemmet, i det att den unga modern efter ett kort lidande alied och
lämnade mannen ensam med det lilla barnet, och nu star hon såsom
lik i bagagevagnen.

i Scenen för oss äter till vagnen, hvari den unge änkemannen
sitter, tryckt under sin smärta och bekymmer. En af de medresande
damerna har tagit det lilla barnet; en efter annan drager sig de med-
resande tillbaka och lämnar den unge mannen ensam med sin smärta.

en när ene lastad. m I , 

 

Den hjärtlöse
Sådant går dock ej att få. ien

Under vägen berättar Tom sin

Ödet fogar

UV, .MKB-[Vw

 

 

Alla måste skratta åt dem.

  

 

 

 

 

 

  

   

grain.

 

e se dena 

C. O. Ekblad 81 Czo.

 

Västervik Ioi 1.

 

 under lb är låi o ll e, enligt nya bingrallager

 

l

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain