#3688: Biograf Continental

n-t-n-évàn-e-uq

Ifinuratvlgi! emal
l é
j 

(S. J. Enanders förra lokal.)

 

:Program för Torsdagen d. 30 t. o. m.. Söndagenld- 3 Dec-

 

 

 

 

"."e-C-f-fb P R O Cl RA M: .game-W

Musik. - Första afdelningen. - Musik.

 

En bild för vara damer:

 mobem flärb.

i. Höstens parlsermober.
I De stora mobemagasinens senaste "creations".
i" En förgskimmnbe utställning.

Flh - holior från Froncine Flrnould, ioileiier från leonne Fiollà e- hvilken
förtjusande mongonöröki of siden, huilkoösoirée- och middagsöräkier,
huilkci ioilormoöes! Och dessa härklöoslor från Decoux!

 

Musik. -- Andra afdelningen. - Musik. W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRAIVIA.

Roller-na innehafvas af: Den unge maken, Gwy Ocombs. Hans fru, Estellchilen.

En på resa stadd man försöker förgäfves att lugna det skrikan-
de barnet han medför.

 

 

Västern for att där grunda sitt nya hem. Då. detta var färdigt, ham-
, , I tar han sin unga brud och andtligen är lyckan för dem fullständig då
Die medresande blifva naturligtv1s besvarade därför. Då nu en den förstfödde ser dagens ljus. Men med lyckan, kom också sorgen i
a-f dem fragar den unge mannen, hvarför icke barnets moder är med, hemmet, i det att den unga modern efter ett kort lidande afled och

svarar han sorgsen ton, att hon befinner sig i bagevagnen. Detta lämnade mannen ensam med det lilla barnet, och nu står hon såsom
meddelande vacker genast de medresandes intresse, och på. uppmaning lik i hagagevagnen.

af. desamma, berättar han historien om sin korta lycka. Allt elter som Scenen iör oss åter till vagnen, hvari den unge änkemannen
orden dyta ur hans mun, framstalles desamma för oss såsom bilder på sitter, tryckt under sin smärta och bekymmer. En af de medresande
den thta 61111611- ,damerna har tagit det lilla barnet; en efter annan drager sig de med-

Det börjar med scenen, då han för första gången träfarysin resande tillbaka och lämnar den unge mannen ensam med sin smärta,
unga blud; da hon ger honom sitt ja-ord och han sedan måste resa till I

änr gripande lijsbild. =

W Ur blommornas lif.

Lika praktfulla som lärorikcl interiörer från värtvörlben.
I anematografi i färger.

Sticklingen afskiljes och planteras. -- Omplantering i större kruka. - Plantan beskäres. - De mindre
utvecklingskraftiga knopparna borttagas. A Åtta. dagars tillväxt på. två minuter!

En ny kinematografkonstens triumf.

 

 

 

 

    

 

 

 

Musik- - Tredje utdelningen. - Musik.

.r-Xffl Sha- XÅzf X rxffg.. "sar-NO) sin"ka så?

I: 

lllllllllllllUllHllllllllllll llllll lllillllll l llllllllllll - alllllllllllllllllllllllll lHlll vållllulll lllllllltll Illll lllllllll.

Drama ur nutidslifvet.

     

på .q r;

Tom kommer hem till de sina från sjukhuset, frisk men utan penningar. Den hjärtlöse
värden hotar med vräkning, och Tom måste ut att söka arbete. Sådant går dock ej att få ien r-
hast, och han beger sig till stationen för att se sig om efter någon tillfällig förtjänst. En rik
amerikanare stiger af tåget, och Tom får bara hans kappsackarv Under- vägen berättar Tom sin
belägenhet, och då amerikanaren tycker om hans förtroendegifvande utseende, ger han honom
efter iörrättadt värf en hundradollarssedel.

Glad skyndar Tom till en krog för att få sedeln växlad. Krögaren söker emellertid be-
draga honom vid växlingen, bråk uppstår, och följden blir att Tom blir häktad och dömd.

Hans familj kastas af värden på gatan, men finner en enkel fristad hos en godhjärtad
landtman.

Enda barnet, lilla Betty, måste sälja blommor för att bidraga till familjens .uppehålla
och en dag när hon är ute råkar hon öfverköras och svårt skadas af en automobil. Odet fogar
det så. att det är den rike amerikaren, som äger bilen och som nu kör den skadade i rask fart
till hennes bostad. Den förtviflade modern omtalar att mannen sitter häktad, och amerikanaren
lyckas utverka att Tom, åtföde af två. vaktkonstaplar, får bege sig hem för att taga atsked af
den, som man trodde, döende flickan. i

Tom kommer, igenkänner amerikanaren, och nu dröjer det ej länge innan den bedräglige
krögaren sitter inom lås och bom, medan Tom fri återvänder till sin familj. Lilla Betty till-
frisknar, Tom erhåller tack vare amerikanaren en godA utkomst, och solen lyser åter i hemmet
efter, de dystra dagarna.

Sån-dela gripande, briljant iscensatt stycke. i

c NEJ JX-VZJQ

r.
k.

L

Cf
J

 

 

Musik. - Fjärde afdelningen. - Musik.

Ingen kan göra sig en föreställning om hvilka kollossalanöjesanordningar som finnas i Luna Park.
. b i Alla måste se demY Alla måste förundras öfver dem. Alla måste skratta åt dem4

 

 

 

:f

 

 

kf! ämmmmmrvmf

Fälgstà-llnjngalf.. XHvarclagcmq kl, 7 och 8,30 e. m. Lördagar kl. 6, 7,30 ochI 9 c. m. Sön- och
. = i i Hälgdagar kl. 2, 3,30, 65 7,30 och 9 c. m. OBSJ Kl, 2 och 3,30 på Sön-
dagar Billöghctsmatfiné. Onsdagar och Fredagar let. 7 e. m. äga barn å
och. skolungdom tillträde för endast 10 öre. Efter kl. 7,30 på Sön- och 

II

 

 

I i Hälgdagar äro btljcttpröscrna lölea för -barn som för äldre.
l
i

r .
1.1..

BILJETTPBISEB: För äldre: 1:sta plats 35 öre, .2:dru plats 25 öre.
barn under 12 år: heta ,, 25 ,, 2:111-:1 ,, 15 ,,

I,

 

 

Till billighetsnlatinéll 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

c:-

Öppet för biljetiköp hvarje dag en timma före första föreställningen och pågår sedan
oafbrutet under föreställningamle.l 4 "

  

 

 

 

 

 

PROGRAM a öRE.

 

 

 

OBS! Ett underbart storsiiladi Qbiograipmgrami

 

Västervik IQII. IC. O. Ekblad ö: (jzo.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain