#3687: Biograf Continental

4..

i nunlvlgiinnnl é
l

r

(S. J. Enanders förra lokal.)

Program för Torsdagen. d. 23 t. o. m, Söndagen d. 26 Nov.

Musik. - Första afdelningen. - Musik.
.I

 

 

i in ullinnm sim llmnslr

Sårdeles intressant serie från Gymnastiska Centralinstitutet i Stockholm.

-ö-d hUli-...l--i

En clmrmani uppvisning.

 

Musik. - Andra afdelningen. "- Musik.

Ä -g- .

sega I-raaasaaaa hia:

Yvonnes nJiinTn

Dramatisk scen af Riche.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPTRÄDANDE: tat denna om att-den. törnäme gästen satt en dyrbar ring på Yvonnes
- - finger blir hon misstänksam och låser in dottern. I

Grefve d? Luslgnan i " " " I herr Mal-Iteaux" Grefven lyckas emellertid komma i förbmdelsa med och befria

Grand Mlchel " " i " " " " i herr Estlyapt" sin älskade, som föres till hans slott. Siälf blir han svårt misshandlad

Yvonne " " " " " i i I " " fru Goldstem. af Michel, som öfverfaller honom ur ett bakhåll och slår honom sans-

Yvonnes mor " " " i" " " " " fru Nan" lös samt sedan iklädd grefvens hatt och mantel intränger 1 hans slott.

D .. . . k .f . d C 4, d M. h 1 Som .Ir Grefven återfår snart medvetandet, men när han anländer t111

en Skona Yvonne Vln IC e gåta Slg me Ildn t (IC. eéh i decn- slottet finner han sin älskade 1 händerna pa den rasande-forsmådde

en gliof, Obehaåhg man! nTen 5.0m ennes ånor äppmuä rfuttto- kt arti friaren. Med tjänarnes h1älp befriar han snart den olyckliga illckan,
na fin-esats Stal-knas .nlckfin annu mer Se an On .unrel .e la p i.. , men skrämseln och fasan har var1t henne för stark. Hon går till en -

ute 1 skogen mott den adle unge grefve de Lusignan 1 spetsen 01 bättre Värld - lycklig i medvetandet att Vara älskad.

ett stort iaktsällskap. Grefven kommer snart på besök i Yvonnes
hem. Han mottages vänligt af modern, men sedan M1chel underrät-

Grl pande liftragedi.

 

 

 

   

 

 

 

 

1:- I
Musik- - Tredje afdelningen. - Musik.

:i   i;
c 1.; Brå merikas väster! Afventyrsbramal g,

-
-
"xå

   

 lr i I inn i sim Finn 

 ur "Bödskinnens" våld. sv
Ä

, Spännande vildmarksäfventyr. 
Nybyggaredottern Molly har en liten fin dufsamling, och en dag när den unge guldgräfvaren 
Jack skall bege sig ut på en kortare resa, låter hon honom medtaga hennes älsklingsdufva för att 
I, pröfva denna som budbärare. ack assar på att på detta mindre vanliga sätt göra sin kärleks- 
A f"kl" h "h ät k fåph d f fik " "-
or arlng, oc nar an er ommer r an en agra 1c ans la.
 Så finna Vi Jack på en ny utfärd, därvid han skaffar sig en fiende i en indian, som grymt  -
- - misshandlar sin häst, men härför af guldgräfvaren blir grundligt afbasad.  . .
 Emellertid skall Jack och hans medhjälpare ut på en expedition för att söka guld, och Molly 

 sänder då åter med honom sin bevingade budbärarinna för att pröfva denna på en längre sträcka. 
 Den hämndlystne indianen har fått reda på hvartåt expeditionen styrt kosan och samlar Sin stams 
 krigare för att förgöra "blekansiktena" och samtidigt sätta sig i besittning af det guld de möjligen 
. . medföra. De röda männen lägga sig i bakhåll, ochI efter en vild jakt öfver sten och moras måste 
 Jack, hvars medhjälpare redan stupar, bakom spillrorna af sin vagn försvara sig mot vildarne. Dä 
 han ser attghan ej längre kan hålla stånd, sänder han iväg dufvan, med en med blod skrifven an- 

 ropan om hlälp. 

i .
à-K.
.If

 

Molly, som väntat sig en helt annan skrifvelse, blir utom sig, men som en äkta vildmarkens . .
I. dotter tappar hon ej modet. Hon bådar upp traktens nybyggare och skyndar med dem i vild kar- 
I . rier till undsättning. Och fram hinner man i tid -Å men ui grefvens tid". 
(få Oerhördt spännande drama. 
. .I
i u u n c a s .lol-I,- .I . "6, s 1.1.1!! .I "
vi? åååååååååååååååååéågfefåeåååwååååezzeeél
G o I g 4
I Musik. - Fjärde afdelmngen. - Musik.
I Post från mörkaste Afrika i
m
I m
II , II
WW tt t
G Gr PG S 0 En OC a Vell- yr.
.I absolut oöfverträffade färglagda bilder visas oss alla de befordringssätt ett bref undergår för att kom-
ma från mörkaste Afrikas urskogar till adressaten i en europeisk storstad. Naturscenerier upprullas i de
härligaste färger och. praktfullhet från urskogarne, Afrikas floder och sjöar, öknar och kulturens yttersta
G utposter. "
c

Bländande färgprakt. Vackra naturscenerier. .Intressanta situationer.

ll tilllllilllll lill illlllllllllilllllllll.

Ett, både spännande ooh storkomiskt nummer, hvar-i hufvudrollen spelas af ett par
master-ligt Ydresserade gårdvarar.

En oförarglig skrattretande bildserie.
-

sy... :2:a
    ll

.-

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fälg-Ställningar.. Hvardagar kl, 7 och 8.30 e. m. Lördagar kl. 6, 7,30,och 9 e. m. Sön- oo
K lildlgvdagafrI lol. 2. 3,30, 6, 7.30 och 9 e. m. OBSJ Kl. 2 och 3,30 på Sön-
dagar Böllighetsmatöné. Onsdagar och Fredagar lol. 7 e. m. äga bafrfn
ooh skolungdom tillträde för endast 10 öre. Efter kl. 7,30 på Sön- och,
Hdlgdagar äro biljettprisefrna lflloa för barn som för äldre.

 

 

-u

I l BILJETTPRISER: För äldre: lzsta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.
II -I barn under 12 år: 1:st.1 ,, 25 ,, 2:dra ,, 15 ,.
Till billighetmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

   

Öppet för biljettköp hvarje dag en timma före första föreställningen: och pågår sedan
oaf brutet under föreställningarne.

D-uijmookm 5 öRE; g
v C

OBSJ Säsongens vackraste färglagda bild visas i detta program.
ooh blifver hela programmet af allra största intresse för alla,
Köp biljetter i god tid. Utsälda hus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Västervik 1011. C. O. Ekblad 8: Czo.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain