#3684: Biograf-Teatern

i Klippans Folkets Hus

 

Söndagen den 14 Januari kl. 4 och 5,30 em.

 

 

PROGRAM

 

Mann n fràn Texas

Dramatisk bildserie i 30 afdelningar.

Den unge Bill Jones frän Texas är en i alla afseenden
rask och duglig ung man, nzr l i alla färdigheter, brukliga i
vida vesterii, men han har ett fel: att hjälpa alla som lida orätt,
och följden blir att han skaffar sig en massa fiender pä halsen.
Alltså, Bill söker och får plats som cowboy hos en farmare
Williams, hvarest han snart gör sig omtyckt af alla, tack Vare
sin duglighet och hela sitt käcka uppträdande. Endast en ser
snett pä honom och det är den räe och dystre Pat, hvilken i
Bill ser en rival om Williams dotter Jessie. En dag dä Pat är

 

2- Det felsämla paketet.

Amerikanskt lustspel.

John är i. sjunde himmelen för han skall pä julbal med sin till-
bedda. Han sänder ett kioskbud med en present till sin utkorade,
med anhållan att hon för hans skull skall bära innehållet på sig bal-
aftonen. Döm om den stackars Hickans förskräckelse och harm, då.
paketen innehåller ett par onärnnbara. I I

Förgäfves anstränger sig John för att utfundera orsaken till
hennes köld pä balen mot honom, och orsaken till att hon ej bär
hans blommor. Hemkommen faller hans blick pä paketen i soffan,
och dä han öppnar den fär han strax lösning pä gätan. Kioskbudet
hade tagit fel paket och lämnat blommorna kvar. Stackars John fär
ett styft göra att klara upp skifvan, men allt lyckas, och till slut
aflöper allt bra.

 

E,Hm:m:=::mam............................

 

 

 

"IS Kon stiilm!

 

Enp

John Rogers, en ung kemiker, var uppriktigt förälskad i
den äldsta af tvä systrar, men iett tillstånd af nyckfullhet
föredrog han den yngre. Han var hänförd af hennes väsen och

I
III! utmärkte henne pä alla vis, gifte sig med henne, men den unga

::2: frun blef snart tröItt pä det .husliga lifvet. Han försökte in-
:::= tressera henne för sina kemiska experiment, men detta träkade

IIII ut henne, hvaremot hennes syster Visade stort intresse därför,

:Hg hvilka Jein star dei närmade sig af den kärlek hon ana-amma-
:::: om sig hyste för honom. Sa blir frun en dag bjuden till en
:::: mIIiddag. Under tiden exploderar laboratoriet, hvarvid allt tyder
I... pa att mannens syn och hörsel blifvit förstörda. Nu synes fruns
:::: rätta Ikaraktär: hon känner sig alls inte ledsen, utan tvärtom.
::=: En af hennes Vänner, en teaterdirektör föreslår henne gå in vid
I... teatern. Hon mottager anbudet och läter öfvertala sig begära
:::= sIkilsmessa frän sin man, hvarför hon-lägger sin ring pä bordet.
:::: bystern, som märker detta, söker öfvertala henne, men förgäf-
:=:= ves. Tanken pä att den unge maken också skulle uthärda detta

...I andra, sa tunga slag bestämde hans svägerska för att bära rin-

 

 

 

 

. 4.
Film de American Biograf Comp.

Gripande hilll i 50 afdelningar.

 

 

:::::IWII-IIIIIIIIIIIIIIII...IIII-IIIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIII

5" I automobil genom Sar

III. f
Q III-IIIIIIIIIIIIIIII.IIIIIIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIII.III-III...HIIIIIIIIEWHHBIIIIIIIIIII III
I I

ensam hemma med henne, blir han närgången och oförskämd.
Till all lycka kommer Bill just dä, ser hvad som stär pä, och

Y slär väldsmannen till marken. Detta förskaffar Bill Pats out-

släckliga hat, och dä han finner att Bill eröfrat Jessies hjärta,
tänker han endast pä hämnd. Dä Pat får veta att polisen ef-
terspanar Pen mördare, anmäler han Bill som den eftersökte.

Emellertid passar signalementet inte in pä Bill, hvarför
Pats plan misslyckas och han själf bortköres, medan Bill gifter
sig med sin älskade Jessie.

 

e. I Ett besök i

W Röja-Dalen.

Storslagna vackra natursoenerier.

Icke långt frän Monaco ligger staden Ventimiglia, hvarest flo-
den Roja flyter ut i hafvet. Vär bild visar oss de härliga solbelysta
landskapen pä sträckan från berget Tenda, längs Rojadalen ut till
kusten. Städerna Tenda, Vievola, Saorge, Broglie, Piena in. fl. hit-
tills mycket litet besökta platser, men som nu, sedan järnvägen
NizzaHVievola blifver färdig säkert skola blifva öfverströmmade af
turister. I

 

    
 

 

 

 

gen och därmed utöfva en god handling. Det tillärnade be- [III
drägeriet lyckas henne också bra, dä han ju hvarken kan se I."
eller höra och alltid är under uppsikt af sin beskyddarinna.P .5--

Operationen gär lyckligt och svägerskan gär till teatern för att grå:
hemta sin syster tillbaka till sitt hemÅ Efter ett häftigt mot- :=:=
ständ följer hon med och kommer just som Roger föres iniett I."

alldeles mörkt rum, hvarest bindeln skall tagas af hans ögon. = g:
Dä detta skett ser den unge mannen i rummet-s dunkel perso- ::=
nerna omkring sig. I Il
I lll

IHan vänder sig frän den ena till den andra, tills han får Illll
sIe sin fruI ochI skrider fram till henne, men denna viker med :gg-
forfarad min tillbaka och rycker härvid nervöst iportieren. :am

Denne rör pä sig och läter olyckligtvis dagsljuset falla ini
rummet. Detsamma träffar den olyckliges ögon och. följden I."
blir aItt han numer är ohjälpligt blind. Frun erkänner hvad ...U
hon gjort och ilar med förfäran nr huset. Den öfvergifne ina- .III
kens hörselY vänder tillbaka, han erfar sanningen och känner I...
numera djupt i hjärtat hvad som blef honom besparadt.

 

 

 

 

 

r- nerna.

Från Thones i Arlynalen.

Från Thones, en liten stad i Savoyer-Alperna som f h"" It c " I i" i
I II I II . ,II , I pa en ojd af (125 meter ofver liafvet liOrO-er inbäddad mellan. kl f i -
mobil deIili angIenama färden langIs den lilla bergsbäcken Fier i Arlydalen, hvars underbara fägring ständigt fängslar övat. fllpälfffrtilåiåäålaadflslilfsgf-
gran oc van ig gran stracka klipporna sina spetsar upp mot skyn, hvarest de tyckas försvinna bland molnen. Betlvsta af solens klara strälar

äterkasta de evigt snöbetäckta klippspetsarna solsträlarne mot gletscherna.

I öster glänser Mont Chorvin.

Från flodstranden för vägen uppät och snart hafva vi den lilla dälen alldele o " i "
I I l I . s under vara fotter. I farran se Vi nu b - -lIki f"-
ituckna Ibland IbeigIImossornaI, medan denIlilla bergsbäckens hvitskummande gletschervattenmassor under ett] väldigt dan stört:J brägilfleriiä
Ivarje ogonblick fangslas ogat af nya bilder, allt underbarare och än mera fantastiska. I I

 

e. Herr Peter Vill gifta, Sig.

Kemisk. m

 

 

 

 

Allmän Balm. 7,30.

 

Tullbergs tryckeri, Klippan.

Information

Title:
Biograf-Teatern
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain