#3683: Biograf-Teatern

I :Letrjaåt blivetfiförälskfade invarandra.. För-synen Ille

H , x "oIflister-.Qoehasv I utmärkt ,

I g 1,? mellan V sin dotter ide-h . adjwntanten; f
I w. 4, VXlrneflstarnt de båda-unga attII.11"01t,aeV oftare:

 I - YIvIigAini-iaIIsom lfyra ange

i 4gllll. nens:kusingfennng ,flickaIfrånle-W-York,enl

 

 - bomIffåan-Sin närhet? 

 
 
 

 

 

i iKlilplmlFlu W

 

  
  
  

 

, 1 3A Å 31 7,, 1 L n

 We 1 kr 5:"  g 

 

 

D b  

 

   
  

g,   

II alla kindenjlavfIforslktiéiieIIiinneS darken,IIörerII II I II I I I I III II II I 

 :eller underskrift TTMeIIIII I IIaekarsIb-Anna enat
f I I 4"ktlgålte-Iihet Skulle

 U Förgaves Ihedyraijflfia I I.n oskyld,I-förgaves, i
I bönfallefr jfanStinhan sinfigem-åli-Iöin attfviea,:el-:on-V
ifsamhet Vinetkr den .olyckliga-det bestyr-ker endast i
 hansi jrnisstarikelf71 :Dagen soni-Vjänfastställd för
 exekutionen är kommeneeh -fursten har beslutat

i att förbryllar-en. 1 SkallR  .SIlerftksgiåirdenV i och i
 att furst-innan VV:skall tvingas I-a

Den; .Vaage löjtnant nummer l(enfirma I I
"Itwlowna Vgenerell Organskys vackra dotter j al
:I träffat Veranda-a, Enl-Stens, hofbaler och =hä

  
 
 
  
 
 
  
 

kf; tyck-tes Vt.-,.,o:-IIni.IVI varade-In PVIlomeéhjelplig, i det Mnnaef I
IIf-Wief.bflirfi1tkonim i "" IIll-1" atttjanstgöra somV , .i i 1
, IaIdjntant-v hosI-lgieneralen -än liktydigtmmedP -tillI-"löjtnanten
I att de "få träffas vvarje-Id (ansvar re har den tacksamma" o "
 gaInil-eV gener-elen icke "allsi-i ttgifta-bortisitt Wiefi,Vi:hottzqaitorerIi v
" enda barn medijden unge;V Ilf Vilken"dockf hansifnnsstäiiksani 1 i 1
menffattiigi, hållande A.finnes kniella k4I:sjätinarian och löjtnanten;
ker-tycket; 1Deesvärre till olyckan, at i "I

 

 

     
  
 
 
   
 
 

 

5:e detta.,V VFurst- -
Qi innan oeh hovdafin, den ayl förtvivlanilihalvt van- 
e VVmäktigal Anna -PIewlöwna,V befinna-låg Nirmnrnet I
 -fnrsten vwmed;ett"avhåinfull :smäll-:ende uppmanar i:
v . in: hnstrul-:att hämmarbort till fönstret..V -Furst-l:
k I 1 I awief, utan att i - innan" vill Vann figörafiéttfsieta Vförsök Tochr heder
nde-r hanf-rnarka Ådet, tappar;y brevet io,- e få; glödande sin lgemåll- attIvar-jie "fall hava medlidande med
II I, Vdrden Vutanunderskrift.styrkertfn: IIryttrerligarel1111555111Hielgsmi. Iwarföru, frågar fnrsten. LLNåt
.k iIlianeinisstanlze;y "äiKolzande av raserijrådfrågar ja,LVL Åsäger furstinnan, LCnn maste all hänsyn
I jr iänIsligvlmedein biktfadergeom ntenflo Vika, dessa unga älska Vvarandra, fadern är e-
i de dömer, v"latt-Vensådan":Iförnänfrnelse" eV mot på det, I-me1117jag hare-beskyddat deras unga
vit Vattasy 1gfeiileln:den skyldigeegdödff " y-fI "t II I I
ej .sett eller talt vi - aste i råd-dae- .oeflif-han skriver" tilliipohsehefen,
I ief -arresIterast-fpå grundl av den felskaa II

 

 

  

 

  
 

 

"I-T l 539-111 .en kyrkråttàaså, snar-than: 

   
 
 
  

 är-flölynkligi Del-if vetfsig .ingen :r
ffurstinrian, Qhoe; Vilken Anna är hovdanfi b
- v jV till--VilkenvfihenÄ-PI IeinIisorg-ganförtror nig,,ly(rn;faP 

x hjälpa dernII Kåge" I ärdär hovbal oc-

 
 
  
    
 

    

  

  
 
   

 
 
  

 

, - ein? älskade, loeÖleli;IV fanÄW r
Ä biljett, lnarinhon;lovar1191191511 I I

givarlionom env fI en! i i i
I  1,011 dömas till döden.

  
 

  
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 -   - w,

 
  

 

 

 

g-olfvenIImerlIIIn :, H .I

Ä lgrundenVL :Capri långer zuriråjgo ia in i, 1 Å i i

i xaf- émà "roddloåtar föra turisterna 1(genoml den låga ingånge v .I i. i.. i , i, v. l rfi ye 
1,, grottan, som :strålar-71: i all] "sin Itgagolika, prakt, Efter, besöket fästa i i I i! Stvilladhoehqamnar hämnas, Med, hia p af enrvaninnaoeh ett fotografi I

I VroddarneIloåtarne vid-"angareiignehmanövrera sinabräekliga farkoster k, llyokaeIhan vinna deneköna oeh vfaIfl-Ien.I,le till hustrn;V Att Gaston

"If i i Robinettwoehiilianegodefran-Gaston äro I .I " spateera och
" 1 en mycket vacker dam, 1 hvilken de båda strax Sfiimlsliat sig;A 
-- I I " att 1:Kinna

  

   

gå

   

i Yi Vfartygetshkgölvatten.  Ny) :1 I kr i i .i I 4   i ingenting" förstår af det helIef-åilQa-lls märkvärdigt 

    
    
   
 
 
  
      

 

 P

 
 
 
 

 vv1""[ii-ipamle Ibn-djur -tvàiunge .niäiltV lif; f  N
 -Två nian Iärox riv-alerf1 Lim vv:s:hy-eriffernleetet.V IDIenigene I fI .Liljanandre4 unge inaniienlkornmerdpå ettuvärdshnsvstrid
,. -l-:l I) f är förälskad-fidemandres ystyrelser;menivfaniinernasiinbördes strifV . med enfrnan- oehtdödai-I denne, och Mason, :som nn-V Lär sheriff, 4
Å VV"llll Lfidigheter,31951;E .grund af Imoteaitta:tjpolitiekia.,Viåsikter, 4I:omöjliggör skallharreetera.henorn,rmeni,lå,ter honom för Isjfxeterns"elmll-gå-Vfri.1V
I .Igg I äktenskap? I i i f- : v  . in, i i  II  MendenPdödesfkamiäàtgen indian hvilken. ickekännertill
i i! vf,1.Mason, man fanilvald. b. någon. Bjarnillertilghet;skjuternedghhi, . - " I" ff i - 

 

 

 

 

  

N "I l -v

   

 
  

  

 

men  unga mv.

  

 
 
 
 

 , en , 1 f -

lI Hff; Ethel Lane, Som en dag finner att hennes man hanI mera
" wiiiitreese il en ÅbIOk- än Ii henne, V:söker fförströelee genom att säll-
f :skapa med en ung artist, hvilkenlniàlat heiilynesrfporträtt. Man-V
x kPa VieiraIV men .
II ke

namnen;   

VI intager dennas plats. Då Lane anländer iinner han artisten och (I
II-wsinnknsinfyid ksupevn; Naturligtvis tror han frun är oskyldig,V II
 ar.. Hemkommenjber :han frnn Luni-för; I

 
     
   
 

  

  

v fV blirf :kallt i
 honVY--forliallandet mel

 

 

  

.IIIfIIIonimy-Ihari nyårsgåiva--fått ett.. underbart.jvaktlloi-n. .Knappast i) , .4 Med ett enda .andedragI als-ligI fråndeiäföremål,fhsom voro

 

I I I, har l han fört :det till nsina läppar, förränV-helafllnftenfféli nejh för-3:51, :afsedda:afIIboinÅbardera-.zhenom.:med f v 1 Vi 1 ; k
[orsak-ar l:litt taeroch-Jnn-rar -sitfcjrtausancunan.I f   I, i   II q En Plö151111;.513.151BI1framme försöker-hindra invånarneattisofva. 

 v f En Igranfiléi nalkas Tommy författ bestraffa honom, Imen nied" w  I i, enda. ton fråiiihqrnet återställerfdoezhenart tystnadenf Vi j i i i i

.Itillhjälp af deti:ia-ätit,leardiV a: hornet"Iékiekar Tommyihonomekyndsamt I II Ii VäfGrienom eIiVIa-Iibedrifter "fyrekaffar sig Tommy en Pmassa..fiender,y -

1 menllihaini fruktar ej strid, kyl-.thanfbxeliöfverfendast förai-siltt-fhorn till

 

- Irmnnneanf-örf-att- befriaåàig irånjs"inaiiiender, 1,; i 

.Å

 

 1:a;fgre.V eny 15:11 nansfhasf- stan-Ia ,graanarnel-n1.ivetf XI i

Information

Title:
Biograf-Teatern
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain