#3681: Biograf-Teatern

i Klippans Folkets Hus
Söndagen den 12 Nov. kl. li och 5,30 em.

 

 

PROGRAM

 

 

 

 Express! Slagnummer från 1.American Biegraph! I Express! 
 ällsom vålfvaren 

Jakan

   

 

 

 

 

 

eller . :EEE

. . .. EH:

Hn arktsten och fabrtlesagaren. ägg;

I...

llll

Dawson är en låg natur och" drinkare. Hans stackars i hand smyger han sig till sofrummet. Här ser han direktören 

hustru får nästan med väld förmå honom att gä till sitt arbete. sitta i en stol, alldeles förtviflad, medan hans dotter ligger I".

Förmannen- klagar på honom för att han ständigt kommer för hopplöst sjuk i sängen. Trots alla sina pengar, kan han ej få :::=

sent, och gräl uppstår. Direktören kommer med nägra af sina sin dotter frisk. Här är lägligt tillfälle till hämnd. I det- 

vänner för att Visa dem fabriken och vänder sig med några samma reser sig den lilla flickan och kryper till fadern för att ..-

Vänliga ord till arbetaren. Men denne, som hatar välklädda trösta honom. Arbetaren låter revolvern sjunka och betraktar =:::

människor, slår honom till tack för hans Vänlighet. Han blir fadern och dottern, och plötsligt blir det klart för honom, att 

afskedad. Nästa dag beveker honom hans hustru att gå till guldet icke alltid är lyckligt för människan. Direktören ser Il:

Verkstaden för att ånyo söka arbete. Men han blir afvisad. , tillfälligtvis upp och upptäcker arbetaren, men han ser på hans IB:-

Han drifver sedan omkring på gatorna, och en gäng,l då han ansiktsuttryck att en inre förändring genomgår honom. Han 

är drucken, uppsöker han direktören irhans privatbostad för reser sig upp och gär fram till arbetaren, fattar hans hand ::.:

att hämmas. Han kommer cseddw in i villan, och med revolvern och lofvar honom arbete igen. 

III-III.III-IIII-IIIIIIB.....IIII-IIIIIIIIIIIl-IIIIIII I......III-...IIIIIIII...II-...IIII--IIIIIIIIIIII-II:::=

.III-I.IIII-...IIIIIIIII...IllIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIII I..II-...IIIII.III-.IIIIIIIIII-IIIII-IIIIIIIIIIII-III...
2- -- Lotta Bach -

pä landet.

Kemiskt lustspel i flera afdelningar.

ärfver Ni hans lösa och fasta förmögenhet, af hvilket landtgodset

Schönfelde representerar ett stort värde. I det jag höfligast ber Eder

att taga Eder egendom i besittning tecknar högaktningsfullt Altmar,

notarie. - i

Af fröjd gör hon en kullerbytta; nu är hon kapitalist och kan

låta trycka titeln uGrodsägarinna" på sina Visitkort. I en fart .får

hon pä sin upatenthatt utan nålarLL och far med första tåg till

Vseiieinfeiafé?när"rietattieni tittare?-are-inne.1-lvl f i "t
Och så börjar lifVet som ugodsägarinnau, med en mängd lustiga

scener; hon till och med uppträder som LLprimadonnaLL Vid en teater.

 

 

I sin jungfrubur sitter Lotta Bach nedhukad pä divanen och
håller siesta. En bok ligger på hennes knä, men Ä om det blott
en enda gäng gafs en omväxling. Sedan 2 år är hon elev Vid musik-
akademien och som hon otvifvelaktigt har talang, har hon kommit
temligen långt. Hon är öfverhufvud taget mycket tillfreds med sitt
öde. Därtill äger hon ett LLgylleneu humör. LLMenu, tänker Lotta,
"Om jag ändå hade lite rensar Skalle det .ieis skada.,Deklaratie. .- 
då bli någon omväxling". i I I i, 
Värdinnan kommer med ett bref af följande innehåll: aNådiga

fröken! Då Eder farbror aflidit-utan att efterlämna något testamente,

EDJEBJED]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(DEJ 4- Veckans händelser.

EE Särskildt framhälles:
ll

lix sitt a aeroplan, som flyter på vattnet.

3- Ett besök I 

 

BlléllOS Aires (Argentina). Franska
kolonien besöker den 14 juli monumen-
ten till Elsass-Lothringens ära och till

ValGIIZia (Spanien). En fästning har
rasat ner, förstörande 50 hus.
Marseille. Japanska eskadern snyggar

.I
I f minne af hundraärsfesten, som densam- upp sina fartyg under sitt besökidenna
Il ma skänkt till argentinska regeringen. hamn.
:= Frankfurt am Main. Tiotusen barn Deallville (Frankrike). En hop snabba
I hafva lagt blommor på de i slaget vid vindthundar löpa efter en uppstoppad
ll Spitscherer år 1870 fallna soldaternas kanin, dragen af en häst.
:: grafvar. MBIhOllPIlB (Australien). Stormen drif-
Vackra [mh intressanta naturstenefigr. Pafisefmndef. Kostymer från Ernest ver i land en enorm massa skum på
ll Raudnitz. - kusten i Brighton, sä att det ser ut som
:: Villeffanche (Frankrike). Engelska om marken vore betäckt med snö.
. eskadern är förankrad i hamnen. Paris. Aviatikern Oolliex har gjort
Q Q Q Q Q m Il Berlin. Den herkuliske Klitzing lyckas lyckade försök med ett aeroplan, som
. . i uppbära en planka med tio man. flyter på Vattnet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Herr Luftigs tlygförsök. 

Visar en aviatiker-uppiinnares sorglustiga äfventyr Linder afprofvandet af sina uppfinningar.

  

 

 6 I - = .lll
:HE " - - , :EH
 - I  - 
EEE: I I I I "lää
:::: Intressanta prestationer från den mycket bekanta halfhledsindiantrion som tidigare uppträdt i BIRKUS ORLANDU. :I.::

 

ii 0113.!

Sicken GH hast!! -- .Sondag extranummer.

löpningens början. 8 hästar äro uppställda till start och oroligt stampa deimarken. :5.- Pia h I. l .k
Ater ett tecken, och i full karrier gär det öfver grafvar, häckar och inhägnader. i l   l I

Plötsligt hörs ett mummel af 7öfverraskning. Numro 3 har sprängt fram. IVild fart ,
f 1 .I
Entre 55 och l15 ore.

gär det tvärs öfver fältet. Ryttaren kan ickeftygla det ostyriga djuret. Ofver häckar

 

Stormande skrattsueees. 
Det härligaste väder gynnar kapplöpningsdagen. Nu ljuder tecken till kapp- 

i och stenar går den vilda jakten, ett cafés räck hoppar han öfver utan att dock an-
ställa någon skada. En bank, på hvilken en del människor taga sig en middagslur,
springer han öfver med ett elegant språng och väcker en smula häftigt upp de frid-
fullt sofvande. Dä spärras vägen för den eldige springaren af en droska,1yckligvis
äro de äkande just utstigna, blott kusken får ett svimningsanfall. Annu längre går
det öfver stock och sten in i en trädgård bland bröllopsgäster och bruden faller i

 

 

.I I
förskräckelsen ned frän en gunga, midt bland delikatesserna. I 
Trots dessa små afvikelser kommer N:o 3 åter in i banan, återupptager täf- 
lingen och hinner slutligen, som den förste målet. .I "
Högljudt jubel hälsar segraren och många händer sträcka sig mot den tappre Sondag kl. 7930.
ryttaren. .I o I.
Numro 3 är en utmärkt springare, som tillvinner sig hvar och ens intresse. :g Tullbergs trkaCrl, Kllppan.

Information

Title:
Biograf-Teatern
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain