#3679: Biograf-Teatern

i Klippans Folkets Hus

 

 

Söndagen den yll Februari kl. 4 och 5,30 em-

,.

 

 

,rRoGRAM

 

1, .- Säsongens mest storartade och vackra naturbild.

Luftcns innevånare.

Teleskopisk kinematografi i naturliga färger.

Genom dessa bilder få vi en inblick i fåglarnas, vära bevinofade
vänners llf ute i naturen. Hur de i stora skaror häcka pä fågel-
bergenI och ä de sanka stränderna, hur de mata sina ungar och lefva
sitt lif utan att ana att de pä afständ fästas pä den kinematografl-
ska filmen. Det är riktigt som sloge susct af, deras vingslag emot
oss frän den hvita duken, då. en sky af fäglar seglar fram öfver
trädens toppar eller det böljande sädesfältet och de skummande

vägorna. En mera lefvande och äskädlig bild kan näppeligen åstad-
kommas.

 

2- Hvem skall äta kalkonen.

Komisk bild.

  

 

Amerikansk konstiilm.

 

 

, I. .

Skådespel

Framställdt af Amerikas mest framståendeÅ seeniska artister.

 

 

i 59 afdelningar af Dante Aliheris.

 

 

0BS.! Ugnföres endast àStora Biograf-Teatern i Malmö.

W

 

i I

 

 

3.

Vägen in Richmond.

Romantisk skildring från inbördeskriget i Virginia
åren 1860-1865.

Ingen .period i den amerikanska historien är sä utrustad med
gammal erinran om mandom och mod än dessa minnesvärda dagar
da broder strldde mot broder och fällde hvarandra för den sak dt;
trodde vara den rätta. Ett halft århundrade har gätt tillända men
ännu 1finns en kväfd brand i hvarje ädel amerikans hjärta hivilken
har tjänat till att oafbrutet bibehålla minnet och göra dessa gamla
gelrieraler giee,dGirantä Sheåidan, Mead, Longstreet, Sherman, Jackson
oc en sor eanraoödia. Sc i 
mellan åren 1860 Och 1865. g enen utspelas 1 gamla Viiginia
I I Pretty Jennie Carrol har förälskat sig i sin broders kamrat som
följt med honom hem under deras permission. De äro båda office-
rare 1 Onkel Toms armé. Dä detta krig utbröt skildes och möttes
kamraterna I 1 hufvudarmén. Det slutliga äterförenandet mellan den
nordiske Isoldaten och hans sydländska trolofvade formar historiens
intresse i denna nya krigsbild af Selig. Gammal i temat men be-
rättad som Selig berättar häller den intresset uppe frän börja7n till slut.

   
  

  

 

 

nu

 

 

 

sin broder, LLsom är skön som värenu, för att han skall stämma
Francesca gunstig mot äktenskapet.

Bröllopet har ägt rum och Francesca är till sin sorg bun-
den Vid en man, hvars frånstötande yttre fyller henne med
rädsla och afsky. -

Hans broder blir emellertid hennes älskare, och Paul och
Francesca lefva en kort lycklig tid medan Lanciotto är i krig.

I lägret blifver Lanciotto uppsökt af sin narr, som omtalar
Francescas och broderns brott för honom.

Tiden har icke blekt färgerna i Francesca da Riminis bild.

Själfva fabeln om den sköna kvinnan med det heta blodet
och det varma hjärtat, som icke lät tvinga sig till att förneka
sin kärlek, ehuru hon genom kyrkans band var bunden i ett
äktenskap som hon afskydde, kan kanske i våra dagar rätt ofta
förekomma.

Men i verklighet var Francesca da Riminis kärlekshistoria
en egendomlighet, dä hon icke nekade att följa sin passion pä
den tid, dä ett brutet äktenskap ickeallenast var en synd mot

det jordiska utan ocksä mot det gudomliga.
I korthet är handlingen följande:

till den sköna Francesca da Rimini.

 

ih

Enbesökimnnmen

Intressant resebild.

 

6- Den förtrollade klockan

eller

Tiden är ur led.
Kemiskt.

Herr Kleman skall fira sin födelsedag och man är pä alla häll
och kanter sysselsatt med iordningställandet för fästen. Då. råkar
en kammartjänare stöta till klockan och vips börja visarne fara rundt
med en svindlande fart, timmar blifva minuter och minuter blifva
sekunder. Det börjar se ut som om man inte skulle hinna blifva
färdiga tills gästerna skola anlända. Tyvärr infinna sig också gäster-
na. punktligt på. slaget, men med förtviiians ansträngning gär det
lnågorlunda att få. det hela ihop. Man roar sig af hjärtans lust, men
herr Klemans klocka räknar tiden pä sitt vis, och nästa morgon äro
både gästerna och värden minst tio är äldre. Kleman anstränger

Paul de Malatesta friar pä sin broder Lanciottos vägnar

Lanciotto, som försynen nekat alla yttre fördelar, har sändt

raseri dräpa dem bägge.

och dräper dem. w Var det ett straff eller en befrielse?

Lanciotto skyndar till sitt slott.
Han bevakar de älskande, öfverraskar dem och vill i sitt

Hans hand är lyftad mot dem, dä faller plötsligt gudsdomon

 

sin hjärna och finner till sist pä räd. Han ilade ästad till en ur-
makare för att fä klockan reparerad och därmed också. tiden att äter
ga sin gilla gäng. Urmakaren kom, men kunde tyvärr inte göra det

hringaste vid klockan, hvarför han äter aflägsnade sig. Nästan för-

tviilad och minst tio är äldre steg han ned för stegen och där häng-
de fortfarande detta underliga monstrum jagande iväg med tiden
som en galning.

Herr Kleman och hans gäster äldrades fortfarande, men herr
Kleman är inte benägen att framlefva sitt lif med sädan snälltägs-
fart och gaf därför urmakaren klockan till skänks om han blott vill
taga den med sig. Han tog den, men ack, hvar han ställde den
blef allting som förtrolladt. Klockan gick alltjämt sin vilda gäng
och allt som kom i dess väg började skynda på, för att ej komma
försent. Vagnar och människor foro fram såsom galningar genom
gatorna, allt tycktes vara förryckt. Till sist blef urmakaren alldeles
förtviflad och bar klockan äter till herr Kleman.

Herr Kleman kan nu fira sin 100:de födelsedag. Då höres plöts-
ligt en förskräcklig knall. En fjäder brast i klockan, som stannade
och med den äfven tidens vilda framfart. Man kunde ändtligen lugnt
och sansadt göra en öfverblick öfver rummet och -- himlen vare
lofvad - det hela var lyckligtvis blott en synvilla.

 

Violinmnsik af Berndtsson.

x

Allmän bal ir. kl. .7,50 e. m.

 

Tullbergs tryckeri, Klippan.

Information

Title:
Biograf-Teatern
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain