#3660_1: Pathé_2

Q

 

F QR

 

 Cykllzlirnå "HePOS" k
i x .C ti ;- 1 u . L
(IAN saillt af eggliflclllgerk- . k l
ning sal-[es billigt och på goda vilkor i I ,

i. l. illlllllll lnnaiaiinnsinrlsinl, . 7  

Rådhusgatan 31. Västervik. . I l . v "
Reparationer utföres omsorgsfullt och billigt. f .i 1 . "
Garanterade slitsulor och luftrör samt .-

delar ständigt på lager. . s
man. 253. C. A. carlsson. Forst och framst, "man n

. - - I

Ni köper kläder7 vänd Eder till mig,

"semeeo


Smckare 23:33:31;32:13:33: 32:: 1 jllycéef intressant Mid, V S T E R V [ K

fina färdigsydda herrkostymer och

cto

O

 

i so. O i ; 0900:20
 I I h F k öfverrockar af modern faeon. Manu- v i OQQQ o O
f ktu ff"rJn rek in d ras. L Ie n x IV x l
l - I" a n G G .i 7:e: i vafinssmesi Punnksuccesi .
emottager och utför K. P, Holmström,

 

 
 
 

:2 beställningar af :: mmhusqumn. K l l I o l Avntracit- .q Guld-, Sjbcyef- ål
BÄTTRE ocH ENKLARE i k i Smides- I . . f

.. s - ,K , - . . , i N si] verartiklar,
M o BLER. Diftilååsefm 8- ä a a  w sainngs-Bnketter , y I f

. Förlofnings- (St
Lager af Lilckistor & Suepnfingar. Mjöl & Gryn-

Allt till billigaste priser. Största lag-er.

 

 
 
 
 
 
 

" o  i Vigselringar. V
n i V h . 1  Största lager, Lägsta lpriser hos
os i 1 I f
faan . é l- - GUST-FRÅNGKE. -

G. I Uulduuetl

 

Fönsterlg las, I

I O . .0
Spegel glas. Speglar St e
Glasmästarediam antar. l.
Väggwpp ä Tallpapp. i l n 11I1 

Genom sin enastående dramatiska kraft följes bildem
med stort intresse.

M  g, f I Drama i 14 serier.
I

 

   
 

 

:långqalllll

  
    

 

   
 

. à
äs
Sko- & Läderhandel, Q 

Kvarngat. 197 Rekommenderas.
Bästa varor! Billigaste priser!

liga Brefkuvert af

. fm
cs: Henninn llianil. "H Y-
.w à

lifvet. 13. Allt förbi. 14. Amin-alen kondolerar.

en bal-ättelsebOk med nära. 100 sidor

en treiiig Skrifp01"tfölj med 8 blad
50 Styckell ogenomskin

100 ark liniei-adt7 verkligen utmärkt

. E11
i N ,.t-l
Midt mot Plehls BW. r .en-n". à :i 4:
, e  Ja .. . li y l. Hemmet. 2. Bal ombord. .3. Konliikten. 4. Utmaning till duelll. Få i 
 Målare i 5. Löjtnanten får order att gå till siöss. o. Afsked från hustru oclh Gå E år
i I barn. 7, På undervattensbåten. 8. Tio meter under vattenytan. 9). E :iii .ä
l ...i Löjtnantens syn. 10. Katastrofen. ll. Förlorade. 12. En kamp förr å få E

V f y .i I ml "- i ., . ., . .
I Ltfm alla Slngé Mmm Premiarloitnant Schinder rakar i konflikt med en herre, genoim

 

 

 

 

 

 
 

5195491915 ASUV-law

 

.änonenspplns I fninlaisgA .tango numloimä 1 (penna

1100 imuod pain 94211511qu Ilmionielqlit .is 9 iozp [[ici
-nqimeniv fis (ja Qiatldefliisod 11,03 :[.nz gr.

 

W 1-krona-Papperssatsen. "m
Inpuvliswdded 19 -iisnw C-ioa 020 19 penna .o .0

 

 

   
 
   

 

 

i mibetefll." Ävosmmzflimfmfl en ridderlig handling gcnt emot densammes fru. 1 I " ,
l Ochfmssel "PPWWMUW . En utmaning på duell blir följden. Af en händelse får befalhaff- få ååä Hgkummgndmf sin Välsmmadg
I begav-an- Arbem "157007168 1 1 f le Iimirfnlen kunskan om förhållandet då en bfil som Ilfhålles omi- :läge if
1"- " lt saint med förstklas- - Vdnc c c- . . , 1 , - . -,I L L , ,-- L. 1-5 b - " I "
: 766 . . , 24 bord på amnalskeppet. in oi att ioihindia duellen, sandei han loitnam- :från Spgnerl", Vm" mh
 å H SW! "Wellflllfel- - i f. Vi ten en skyndsam order att genast gå till siös med undervattensbåtem gul-:3 . i . 
 U. 6. Sent på kvallen erhåller löjtnanten i skötet af sin familj orderni. 2 "
I 1-...nu,.....",....,,... ...mura-...,-1 . Påföliande morgon skulle duellen aga rum, och att ei installa sig air w tm W app. oumermgsa ar" 9 " .1 
0   i liktydigt med hederns förlust, men amiralens order måste åtlydas, octh . "
I l I v i, . 1 med tungt hjärta gör han sig beredd för kommendering. Han tageir .
I i  farval af hustru och barn och snart ar han ombord på båten, hvarpåå " W . i " "
han omedelbart beger sig in i båtens inre. Luckorna tillslutas octh  S 0- a 
UR" Och genom de tiocka utkiksfönstren se vi huru skepp af alla slag passerar. [WW 4 I
 . Löjtnanten utdelar sina befallningar och snart se vi huru den sankei-r i i ra i" HAMNGATAN 38
O t- k -- . I 1 - , 1 sig nedN och försvinner under hafsytan. Vattnet slår entonigt mott Q iekoiiimendera1 Sim välsorterade lager m.
Å p IS a- a af VÄSTERVIK. Skeppe-ts Sldof OCh .lOIUIEIYHCHS ansikte Synes bli allt dystrare. H Prima Herr-, Dam- 8: Barnskmlon i stilfulla modeller
 1 Tiden nalkas till den för duellen utsatta timmen. Han ser som ii i f Och utqökta pasqfomqer ggn SWMG BMT.. i M ud fn
W rekommenderas. Föl-säuer ti11 p1at5en5 binigaste priser; en vision huru hans motståndare och sekundanterna visa sig på dern- i i i I" "nu M U] "771301 fl H 8 W-

 

pTr par. Syddn Damflflmgorjiflfn 6 kr. pr par. Låg? Många I

nyheter för säsongen. så: Sydda och pliggade Stol-stöflar.
Galoscheia of Helsingborgs twfilkfmdn- fabrikat.-

Manskläder Damlm Or bestämda mötesplatsen, endast han saknas. Han blir förtviilad vicd
- .-- K t ,er Klädz? ,t e tanken på att de drifva gack på hans rygg dai-för att han ei installeri-
 upp yg i nys yg m, sig, de kande ju ei, att han. offrat sin heder, för att göra sin plikt moit

Blu-3132991", Yuwamn. fader-neslandet, men snart skall in båten stiga och styra mot hemmeät
Slcfmnvaror, Gardmefr, Och då -. m m -

 

 

q u v, i. 1. I I- Hvar och en kan genom elit besök i var affär göra sig förvissad om
I. Bm fldukarf Mobiltygw, En fruktansvärd stöt skakar hela båten. Förfarad störtar beasttt- i V till hvilka enormt .i priser vi sälta vin-u Pi: l nl A sit (Hm N.
25 pammattor, Gangmattm" ningen mot sin chef, men denne stirrar endast stelt framför sig. Em
 m" n" andra varor" fruktansvärd katastrof har inträffat. Båten kan ei höja sig och liggear .

 

på ett stort diup. Vi se huru besättningen modigt möter döden, dein

. i l r ap
 L A l l S i ene efter den andre skattas till förgangelsen och snart ar allt förbi.. [Fuel-1,Q [Jäs

r n I I Den unga änkan med sina två små gossar står nu allena oclh i
p amiralen söker efter ett tröstens ord, men hennes förtviilan är föir Stör-sm1 Iaaer- nå nlafsen.

stor, för att ord skall kunna lindra.

TELEFON 49.

 

 

 

 

  

. ha -. r Å Amiralen ar äfven diupt skakad. Den unge ofhcern, som hann Bull-fiffiga Tom-se" 70 70 (70
inne .eller 15 piima Pappei, . , Y y genom sin order tankte radda åt fäderneslandet, blef istallet en orsalk n u .

15 prima Kuvert, 10 st. Vy- I stort lager al i tm hans död för fädemesiandet :Rosenhager och Gravenstelner
- kort, l st. Läskpapper -- V H D R A G S P E L alkoholtria Viner.

billigast i

rekommenderas

c. o. EKBLAD ace

Bokhandel, Västervik.

 

 

i Änghageii-1 &
1 leel; E. Nyman itnnditnri.

Vis TERVIK. Stora nget- Västervik.

 

 

 

 

 

 

 

 

Västervik IQII. C. O. Ekblad St Czo. i.

Information

Title:
Pathé_2
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages