#3658: Pathé

Cyklister!

 Cyklarna ifI-Ieros"
x och "Kärnan"

1 samt af egen tillverk-

ning säljes billigt och på. goda. vilkor i

t. l. tllllllllll lenarallunsnrlsnl,

Rådhusgatan 31, Västervik.

Reparationer utföres omsorgsfullt och billigt.

Garanterade slitsulor och luftrör samt
delar ständigt på lager.

C. A. Carlsson.

     
  
 

Telefon 253.

 

Först och främst, innan

 

 

Snickare

. I 1 V 1
Wllh. Francke
emottager och utför 1
:2 beställningar af ::

Ni köper kläder. vänd Eder till mig7
då Ni erhåller ett förstklassigt arbete
i förening med prima tyger, Hög-
final fardigsydda herrkostymer och
öfverrockar af modern faoon. Manu
fakturaffaren rekommenderas. Lager
af in-Y och utländska tyger. :7.074

 i " K; P. Holmström,

mo...- . I Rådhusgatan.

 

BÄTTRE OCH ENKLARE

lÅÖBLER.

Lager af Ltlckistor Ä: Svepntngar.
Allt till billigaste priser.

 

 

G. E. wleENs

Specerier, Konserver,
Delikatesser,
Mjöl & Gryn.

Största lager. ,

 
 
  
 
 
 
 
 

Billigaste
priser.
Fönster-g tas,
Spegelglas, Speglar &
Glasmästarediam anter.
Väggp app , då" Ta kpapp.

 

   

Sko- 8:. Läderhandel,

Kvarngat. 19, Rekommenderas. H a,
Bästa varor! Billigaste priser! 
Midi emot Ptehls Bryggeri.

    

 

(lllllllllllllllllllllllll (lll llllllllllllllllllllllllllll

b L. llllolin Eftrzs

UR- och

  
    

 

I ;, Näää.

Ät,

 

till) llllllhllllllllllhlll) lll) ltllllllllhllhllhllhlh

new,

Maj-re. F

Utför alla slags Måleri-
i arbeten. Kostnadsförslag
och skisser uppgöras på
begäran. Arbetet utföres
Lih- reelt samt med förstkltts- 44

( -f . . .
f H styrt materialter. -

 

 

 

 

 

25-.,öres 
Papperssatsen

- kort, 1 st. Laskpapper -
rekommenderas äm-

C. O..EKBLAD år Czo

 

tittare

Försaljer till platsens billigaste priser:
Manskläder, Damkappor,
Kapptyger, Klädntngvstyger,
Blus-tyger, Yllevarori, i
Skftrt.now-otror,y i Gardiner,
Borddukaxr, Möbeltyger,
Votocmotttor, Gångmotttor
m. fl. andra varor.

N. metrics.

 

 

Stort lager af f

1Ioannsrrt

billigast i

 

i .telnr

 

 

Bokhandel, Västervik.

 

 

3lllllllllllll
 llll llll.

lKullen år som bekant Skånes och en af vårt lands märkligaste
trakter, dar de storartade bergformationerna årligen beundras af
tusentals turister. Vi få har göra en fard rundt om den intressanta
halfön och se de förnämsta egendomliga grottorna och passagerna
mellan klipputsprången eller de ratt ihafvet uppstigande stenmassorna.

Från Kullen ar det ej långt till vår kontinentalaste badort Mölle.
Hvem har ei i tidningarne last eller hört berättas den ena historien
efter den andra om det fria lif som föres darnere och som denna
sommar haft en omfattning som aldrig förr? Tusentals svenskar,
danskar och tyskar ha har tillbringat sin semester och våra bilder
visa huru de "huller om bulleru tumla om bland de salta branningarna
eller klättra omkring och bli brunstekta på klipporna. Bilderna de-
mentera och tydligare an ord de ständigt återkommande påståendena
att nu år det slut med all den utbasunade härligheten med gemen-
samhetsbad och annat "samröre". Det är lif och dar år glam, dar
ar ras och iiirt i vatten och på land. Den som varit Vid Mölle får
Vid åsynen af dessa bilder åter upplifva sommarens angenämaste
minnen och den som ej Varit dar får nu en den allra basta föreställ-
ning om ulifvet i thIölle". De unga, vackra siönymfer som till slut
"exponera" sig framför kinematografkameran vinka så bedårande och
ropa: uvälkomna till ossl" "

4. ll man är slarlsiul.

Komisk.

5. Gymnastikfäst
i Englan .

Särdeles intressant bild.

i I l I .
American Sellg Fllml ,
oo 0 oo 0 oo 0Wv l 
Vår historia rör sig om tvenne djurtamiare, som båda äro intag-
na af kärlek till fröken Capria, truppens primadonna. I .
Hvar-ie scen af denna utomordentligt val iscensatta bild ar in.-
spelad uti en af Amerikas största kombinerade cirkus och menageri.
En af de mest intressanta scenerna visa oss hur det stora sall-
skapet af manniskor och. djur fraktas ombord på en latteångare, för
att föras öfver oceanen. 1 I I q
Andra scenen visar oss huru de v1lda dturen af alla upptankliga
slag framföras af respektive dressörer, vi få t. eX. se elefanter, tigrar,
kameler, iaguarer, lejon, leoparder, björnar, markattor m. ti.

Den mest spannandescenen år afslutningen då Tony och fröken
Capria inträda i en med olika sorters djur uppfylld bur. T

Ett enastående drama.

 

 

 

 

 

 

 

Gillian

BOR . GQ

O .(99 - AS T  v lK 09963" .qäål

Gorga"
Q) o

09

 

eo .
.ånt-ràacit-  Guld-ftSlilfifer-k 
m1v es- 1 i 1 - "i -

i i I Nys1l fverarnklar,
SaioyngS-Brlketter Förlofnings- "år
KO Vigselringar.

I  Största lager, Lägstttprzser hos i

V eusr. anANcKE,

Guldsmed.

hos , 

 r  HAAK. vi

 

 

 l-kronaÅPapperssatsen.

 
 
 
 

i.

 

:tleneqonnr

  
 

 .i å
i Q

m H . -,
à ennmullranl. .2-

0 Bokhandel. Västervil

 Västervik.

  

bästa sort

 offklakmaa .te (1

100 ark linieradt7 verkligen utmärkt

rekommen deras.
-.rodrlndr[sigf1 1

", en treiig Skrifportfölj med 8 blad
qoo formed pour arnqsuueä I 61103591th A ns g 60:1) [[11

godt Postpappei

W Rekommenderar sinlyrälsrlerale
intel-r vine , till  
LSktzppsluurneringsaliiir. 

  

god) lektyr och 50 Styckell ogenoinskinliga Brefkllvert af
.älroilmrsppbrg I input)ng .retro elumoueä I 41mian
m 51-99 391!! 09 SUV-ISDIEI

Ilepueqsledded 19 elgan c-iiog 0:3 19 palm: -6 -9
-nqpreurv us of, åretldfndqsoll Woå inte 97,

blått Läskpapper, en berättelse-bok med nära. 100 sidor

Satsen innehåller:

 

 

 

oo i o oo Y I oo
lasternks Sko- & Latlemllar
Å ,Å,IIAMNGATAN 38 i
rekommenderar sitt välsorterade lager af
v Prima lIerlf--gV Diam- & Barinskodon i stilfulla modeller
5,; och utsökta passformen så: Sydda Herrkàrzgor från 8 kr.
pr par; SyddafDomk-ängor från 6 kr. pr por. Många
nyheter för säsongen. :år Sydda och pliggade Storstöflilr,
Galosoher af Helsingborgs välkända fabrikat.vv

 

.tilltalI 14och eiitlia-n Vgenom ett besök i vår :ll-fiir göra. sig förvissad om
till hvilka enormt ga priser vi sälja våra PRlMA SK (H) 0 N.

 

 

 

 
 

TELEFON 49.

w Wiman då

Stör-stor- laoer på platsen.

l. l. ltlltrlllls

Angoageri: &
ltjn n dit-o ri.
Stora Torget.

 

Billigaste IYPT-867". 74 oz 74

 

Rosenhäger och Gravensteiuer
alkoholiria Viner.

r Html Fl.x Nyman

VliterR V11:I väster-vik.

 

 

Västervik 1911. C. O. Ekblad 81 Czo.

 

-
Ms

X

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain