#3656_2: Pathé_2

Ufr- och
Optiska affär

 

 
 

 

 

 

 

 

Fr. Anderberg,

Byggnads-lngeniör,
utför alla slags ritningar till såväl Sten-
Trähus, Villor, Paviljonger m. m.
Uppgör Kostnadsberäkningar & Entre-
prenadkontrakt m. m.

Representant för Nordiska Varme- och]
Ventilatz-onsbolaget, Göteborg.

Kontor: Strömsgatan 3, Västervik.

 
 

köpes bäst och billigast t

UNO HULTMANS

  

 

Västervik.

Harr., Möss. a Peisvaruaffär, 1. "

 
   
  

 

 

 

 . Löfgrens"

:- Sko-, Speceri- och
Diversehandel j

i", Rekommenderas.

Rikstel. 9.

lmnm i niin:

Specialaffär för

Garn, Vafnaeter-,
Underfe-Äader,

Mattor, Gardiner,

Stinger, Sangeiader

een Barngarderoo,

rekommenderas.

 

 

:ES

usi. lilnlrru i [11

 

jern-, Redskapsharidel

och Velocipedaffär
rekommenderas.

Reel behandling.
Riks-telefon 300.

åäääääåååäåääääääääääää

äääåätäääääääåfå

så
äflå
Billigaste platspriser. :- ä
I ä
ää
då

[llll Wlllllllllllllllll

 
 

lilllllllTllRl

Rekommenderas.

Etablerad 1846.

 

 

 tr.) f
Q" . J deeernanr

Dålig 

Stora Torget, Vtisterwle,

rekommenderas vid behof af KRANSAR
och BUKETTER.
KRANSBAND på lager.

Smalcfulla arbeten till moderata priser.

KRUK VÄXTER samt årstidens blommor itunes
alltid till salu.

Obs! Order till landsorten expedieras omsorgsfullt.
Rikstéiefon 328.

 

o Mårtenssons

ll

i Rak- X: Prisersalon

I Storgatan

:S

Rekommenderas.

 

ÅIÄÅDÅTÄÅDÅTÄÅDW.

 

 

III-IIIIIIIIIIIIII-IIIIIIlIIlllIlll-IIllllIIIIIIIll-IIIIIIIIlIll-IIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIII:

Biografen Pathé.

Fredagen den 9,- Lördagen den 10 let. 8.15 e. m.. samt
i Söndagen den 11 Febrflrl. (techI 8 e1 Im..

Y.
II

AI
III-IIIll-IIIl-IIHIIIIIIIIII-IIIIII--III
Ill-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII::

:äl-III..IIII-III...III-...IIIIIIIIIIII:
I..IIIIII-II..III-WII..III-.IIIIIIIIIIII
IV

Peoåkim;

1. Cre på resa.

Mycket komisk :bild-1

gglor.

 

Intressanta bilder urjdjurens lif.

3- En lurslinns irlul
lll ll I lill lll.

I Sededrama i 3 alster.- 
Första akten. 

Den första kärleken.

Emellan den unga, hildsköna grefvinnan Henriette och hennes
barndomsvän och lekkamrat grefve Bado har allt efter de uppväxt
en innerlig kärlek uppstått, som dock väckt ett häftigt motstånd från
le-lenriettes moders sina, då hon iir lika fattig som grefven.

Fitngslad af den unga ilickans iriska skönhet, begär en dag det
lilla. hertigdömets furste hennes hand och så måste Henriette foga
.sig efter moderns maktspråk, trots hennes hjärta ar nära att brista.

Henriette lefver dock ett: lugnt lif Vid sin makes sida och får
hon snart glädjen att blifva mor åt en liten duktig son, som kommer
hennes grusade ungdomsdrömmar att något förblekna.
neslugn blir dock ej af lång varaktighet.

En dag föreställer fursten. sin maka den nye adjutanten och åter-
ser hon i denne7 hennes ungdoms älskade, som. fortfarande lefver i
hennes minne, den käre ungdomsväinnen.

Efter en hård strid med sig själf måste hon sträcka vapen, och
äfven grefve Bados motståndskraft ar bruten.

l-lenn es sin-

Slut pa första, akten.

l.. .,. .. .. .

4. En furstinnas kärlek eller
Ettvlörieladt lll.

1 i lilaldra akten.
I Lyckmlrömmenl 

Enkör-tf-lyckodröm fölier, men de båda- unga haft-:intagit ett hofs
lismare och intriganter med i räkningen. Von IBlumhenfaf furstens

Vän el!

 

 

s Möbelajjfär s

llllllli lEUlll lll lllillllll.

BESTÅLLNINGAR UTFÖRES
OMSORGSFULLT OCH BILLIGT.

Ensamförsäljare för BODA FORS

 

lzsta klass
Herrskräcldderi

 

 

  

AND. ENGQVIST
I
Farg- & Kemikalleaffär.
Basta inköpskalla af Färger, Oljor,
I Fernissor och Penslar.

Alla brukliga Pappsorter, höga rabatter.

iStort valsorteradt Tapetlager

t alla prislagen.

RAMLISTER hundratals olika sorter.

W Iliralnnjngar verkställes mycket billigt.
Tull, Parfym tå; Eau de Cologne.

 

 

 

A. C. Engström

Rekommenderar sitt
välsorterade lager i

ijeeerz-er, Konserver,
Delikatesser, Frnleter, Viner.

Utsökt goda Kalfeblandntngar.
Finaste märken Sill.
Papp, Tapeter, Oljor, Färger och
Ferntssor.
Jagt och Ftskredskap.
Krut och Dynamltt.

Rikstelef. 52. VÄSTERVIK. Rikstelef. 52.

   

vÄsTEnvIK

Storgat. 54. Rådhusgat. 38.
Telefon 217.

Försäljer till platsens billigaste i

pri-s Färdigsydda Manskläder,

Tricot- och Ylle-undorkläder,

Herrekipering & Korta varor
III. m... m. m.

 

 

 

A. P. Jonsson & Clo

 

 

.95:34 I ...w-a,
152.3- lern-, Maskin-, .sz-i..
44:25? 43:29
hl

.fo-v -..-
:s-s: Redskaps- och att:
änbgoik 10...
0:00- 443032,
-r- e "tt I ff" -W-
ase 053 "Ingsa af när:
4332,? 43:25?
o u . hl
ie.- -wg Vastervikf-"r :en
12"!! 100 ng
ert-ts fvt-"w
43.34 42.34
:vr- m-ra :fa va "- man ---
gris: gets: ett: fästs: :så-z: 
ms 4,3:14 om 43:? 4:39 42:34 1.33?

 

  
 

v .

eaierdalils 

titel
(midt emot Bokhandoln)

Kafé EI Konditori

rekommenderas.

 

 

...lill-lll:-lll-lll...Intill-lll!!-ungas-.Il.lll-llllll-Inn...-lll-lllllllllllnll.lill-InlllllllllIlllllllll-llIllllllll-llllllllllnulll-lll.-...alumn-nl!-:lll-.IllllllllllIll-llllnlllllllllll

A
:all-IIIIIBIIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII HIIIII IIIs-IIIIIIIIIIIIIIIIII

 

 

Carl E. Barks

H W. Lundbergs
225) Uraffär

är för dem som önska fördelaktigaP
R inköp af ä
VÄGGUR, FICKUR, KEDJOR,
GLASÖGON, PENSENEZ, -
GRAMM OF ONER, SKIFVOR,
STIFT, DRAGSPEL, M. M. -

Vördsamt

H. W. LUNDBERG.

 

Bosättningsailär.

Etablerad 1.889.

GLAS, PORSLIN,
NYSILFVER, NICKEL,
KRISTALLER, LAMPOR,
KÖIKS- och
PRYDNADSARTIKLAR.

Största lager. Lägsta priser.

 

ramnissan x
lllllllllll

llllllllllllllllllltlill.

 

 

 

n

Information

Title:
Pathé_2
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages