#3656_1: Pathé_2

...f w-w.-.-.w--Ww-. ...kd .. V

 

Cyklister!

Cyklarna "Hems"
och "Kärnan"
samt af egen tillverk-

ning säljes billigt och på goda Vilkor i

l. l. [lllltlllll lrrrraliursrrrlrlall,

Rådhusgatan 31, Västervik.

Reparationer utföres omsorgsfuth och billigt.

Garanterade slitsulor och luftrör samt
delar ständigt på lager.

C. A. Carlsson.

 

Telefon 253.

 

Snickare

NIwilh. Francke

emottager och utför
:1 beställningar af 1::

 

Först och främst, innan

 

Ni köper kläder. Vänd Eder till mig,
då Ni erhåller ett förstklassigt arbete
i förening med prima tyger. Hög-
iina färdigsydda herrkostymer och
öfverrockar af modern faoon. Manu-
fakturaffären rekommenderas. Lager
afàinjiyoch utländska tyger. :7470

K. P. Holmström,

Rådhusgatan.

 

BÄTTRE OCH ENKLARE
Lager-r af Lilakistm- (E- Svepningm".
Allt till billigaste prison

 

 

e. E. we

Specerier, Konserver,
Delikatesser,
Mjöl & 1Gryn.

Största 1lag-er.

 
 
  
 
 
 
 

l

Billigaste
priser.

Fönster-g las,

Väggpapp då Ta kpapp.

 

  

Sko- 8:. Läderhantlel,

Kvarngat. 19, .Rekommenderas .Vi i
Bästa varor! Billigaste priser!
Midi emot Piehls Bryggeri.,

    
 

 

 

i (lililllillllllllill illNill (lill (tillhåll (lill (illilllllll

L. Molin Eftr:s

 

H ,

  

Ellherg,

Målare.

    
 

Utför alla slags Målen"-
drbetm. Kostnadsförslag
ochskisser uppgöer på
begäran.. Arbetet utföres
r-eelt samt med förstklas-
- sign materiaan é

  
  
 
 

 

 

  
 

 

  
 
 

 UR- och
 Optiska affär

i D 

  
  

rekomm enderas.

 

Will) lll) tillit) till till) till) till) lll) llhllllllll) tillåtit)

 

25 öres

Papperssatsen

innehåller lö-prima Papper,
15 prima Kuvert, 10 st. Vy-
- kort, 1 st. Läskpapper. -
rekommenderas ff f

C. O. EKBLAD dt Czo

Bokhandel, Västervik.

 

N. LAPIDUS,

vÅsTERVIK.

Försäljer till platsens billigaste priser:
Manslclädefr, Damkappor,
Kapptyger, Klädnfmgstyger,
, Blustygefr, Ylleoaror,
Skrinrwaror, Gardiner,
Borddukar, Möbeltyger,
i Vawmattor, Gångmattor
m. fl. andra varor.

N. LAPIDUS.

 

 

Stort lager al"
D RA G S P E L

billigast i

 

lllals Bilhandel. Å

. kw.. rn :

 

 

 

 

förtrogne, har sedan länge uppmärksammat och spionerat på adjutan-
ten och furstinnan, och är han den förste, som Varnar fursten.

Fursten är därför på sin Vakt och en dag öfverraskas de båda
älskande under en öm tete-a-tete och han får se huru älskaren läm-
nar furstinnans rum genom fönstret.

En häftig scen utspelas nu, som slutar med att fursten utanför-
barmande Visar sin brottsliga maka på porten. I

Efter ett sönder-slitande afsked af sitt barn lämnar-Henriette
slottet samt skyndar till grefve Bado, hvarpå de begifva s1g till Pa-
ris, för att där afvakta den lagliga upplösningen af äktenskapet.

Ändtligen håller Henriette de papper i sin hand, som göra henh
ne fri från de förhatliga banden och glädjestrålande sluter greren
henne till sitt bröst, och öfvertänker, att nu inga hinder mera före-
finnas, för att han skall kunna göra henne till sin lagtima hustru.

Slut på andra akten.

 

5. En iurstinnas kärlek eller I
Ett förfeladt lii.

Tredje akten.

Sorg.

För att fira dagens betydelse, bege sig de lyckliga människorna
till en restaurant, för att Vid ett glas Vin, smida ljusa planer för fram-
tiden. Plötsligt hör Henriette från ett närgränsande bord en anmärk-
ning falla som bringar hennes innersta känslor i rörelse. Hon hör
sig nämnas som grefve Bados älskarinna och då hon meddelar ho-
nom det förefallna, finnes för honom endast en sak att göra, nämli-
gen att affordra en förklaring. En duell blir följden, där grefven
svårt såras. Det lyckas dock att föra honom lefvande till Henriet-
tes Våning, där han inom kort aliider på grund af blessyrerna.

I djupaste förtvilian kastar sig den olyckliga Henriette öfver sin
älskades lik, nära Vansinnets brant af sorg.

Veckor gå, hennes smärta lindras dock ej af tiden.

Blott arbete kan radda henne från att begå någon. förtviflad
handling, och då beslutar hon att som dansös söka engagement Vid
någon teater hvilket äfven lyckas.

 får hon för första gången efter skilsmässan se sin make,

I som besöker teatern åtföljd af sin nuvarande adjutant, V. Blurn. För

att förekomma en skandal försöker nu fursten öfvertala henne att
lämna scenen, något som hon ej ställer sig villig till. Till sist låter
hon dock öfvertala sig, men uppställer ett villkor som oeftergitligt,
nämligen att få återse sin son, sedan är hon besluten att säga farväl
åt Världen för att i ett kloster tillbringa sin återstående lefnad. Hen-
nes önskan Villfares, och åter en gång, under några få minuter, får
hon sluta sitt barn till sitt bröst, för att mänskligt sett aldrig mer få
återse odet.

Aten ha gått. Den unge prinsen har VuXit upp till en frisk
yngling. Han befinner sig tillsammans med en Vän på jakt. l sin
jaktifver kommer har för långt ut Vid ett bråddjup. Han faller och
skadar sin ena fot svårt.

Det kan ej tänkas en möjlighet att föra honom till jakthyddan,
då denna ligger aiiägset, utan föres han till det närbelägna klostret
med tillhjälp af en arbetare, samma kloster, där hans moder funnit
en tillflykt.

Det blir äfven hon, som bringar honom den första hjälpen, och
hon igenkänner honom på en halskedja, som hon gifvit honom som
barn.

Hon söker på allt sätt motarbeta de svallande moderskänslorna,

men förgäfves. Hon uppenbar-ar sig själf och sitt lifs misstag för so-
nen och snart finna vi moder och son i en innerlig omfamning.

Nu, då hon erhållit sin sons tillgift, får hennes sargade hjärta
ro och känner hon sig försonad med lifvet och är nu beredd att när
som hälst ställa sig inför den Herre, i hvars kall hon nu verkar.

Slut på tredje akten.

 

Ur furstinnans dagbok.

Under skådespelets gång se Vi furstinnan allt emellanåt uppteck-
na viktigare händelser i en dagbok. I denna nedskrifver hon sin
glädje, då hon får träffa sin son, och sin sorg, då hon måste skiljas
Vid honom. "

Denna dagbok afslutar hon inom klostrets murar. Den sista si-
dan använder hon för att uttrycka sin tillfredsställelse med attihon
erhållit sonens förlåtelse, så att hon kan dö med frid i sin själ.

 

 

O

o

gg.
00

tag VÄSTERVIK
Bao f..

 

 

 

 
 

r r

FÖR

rrlrrrlr

l o :OO
063999 0

 

0

Q

ö

år

(5359...

is

 

Smides-

Salongs-Brikelter

KOKS

I Äntracit-

hos J

KO L- Yer- å

Största lager,

 

Nysilfverartiklar:
Förlofnjngs- år
Vigselringar.

Lägsta priser 1405

GUST. FRÅNGKE,

(iultlumed

 

W." A1-krona-Papperssatseni 

Sklifpörtfölj med Siblad A

100 al-k linieradt, Verkligen utmärkt
blått Läskpappel", en berättelsebök med nära 100 sidor

god lektyr och 50 Stkaen ogenomskinliga Brefkllvert af

.

(I)

cr:

5-1 4-1

== s

"g t

4-7 bn ge

z -H -

= F 17.

s r 
43

IM

9) c

"l w
Tu
"H
å?
ga
vi
E:
-m
.Hc
:Fi

Q)

l 42
5311
:do
mot

 

Spenairi-flllmhl

  

 
  

lunch:

. s

äs

Q .

su llrrrmr Slraml.

  
 

Västervik.I I. .

llelummrmlrrarislrrfrälsurlrralr Å

mur-N fer- 1:.

lSklappelmirnerlngsallär.

LIGHQLIBUHT

-Jeddetlilsgfl I "

qoounuedjpoin ljunsuneä I 6110391in ns g 60:1) Hp,
.ärro-ileilsppbjs I fqpi.I91sgA .Ian-tg pulmonell I tunering

SRS-Sweor: suviexafå

"returns-ladda 19 alsnw Cewa 0:9 19 pia-mg;- -G -9
-ei[r.xeruv fas 95 Äretlrlerhsoä 11105 :[.m 95

b

 

 

  
 
 

 r

mil
nu;

räsrenrrs sin-V, & Lännrlär

HAMNGATAN ss

rekommenderar sitt Välsorterade lager af

Prima Herrf, Dnm- 8: Barns-kaon i stilfulla modeller

w och utsöktapasslormer. så: Syrirla Hcrrleàwgorjlfda 8 kr.

Sydda Danfhtéiwgorfrdn 6 kr. pr pm: år? Många

nyheter för säsongen. så: Sydda och pliggade Stoiistijflnr,
Gatoscher af Helsingborgs välkända fabrzknf.

flyer. och en kan genom ell besök i vår affär göra sig förvissrul om

V till1 hvilka enormt låga priser vi sälja våra ll) REM A SK (HH) N.

 

 

 

Wii-rer. (få

Stärk-fa, lower nå platsen..

  

 

v Brillifmste priser: 7.0 (z, m

 

Bosenhäger Åoch Gravensteiner 1
alkoholfria Viner.

Pixel F. Nyman

Vas TE [e VIK.

 

Stora Torget.

 

TELEFON 49.

l. llrrlrrlrllr

i

Änghegeri- &
iltentliferi.

Västervik.

 

 

Västervikk 1911. C. O. Ekblad 8: Czo.

Information

Title:
Pathé_2
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages