#3655_1: Pathé_2

Cyklister!

Cyklarna "Herosu

 och ulåärnantL
samt af egen tillverk-

ning säljes billigt och på goda vilkor i

l. l. [lllllllll lunllaliunlllrlslal, f

i Rådhusgatan 31, Västervik.

   
 

 

Reparationer utföres omsorgsfullt ochäbllllgt.
Garanterade slitsulor och luftrör samt
delar ständigtipå lager.

Telefon 253. C. Å. Carlsson.

 

Snickare .

Wilh. Francke

emottager och utför M
:: beställningar af ::
BÄTTRE OCH ENKL-ARE

MÖBLER.

Lager af Lilckistor- då" Suepningafr.
Allt.tz"ll bzflllzigasle priser.

  

Först och främstinnan

Ni köper kläder.y Vänd-Eder till mig7
då Ni erhåller ett förstklassigt arbete
i förening med prima tyger. Hög-
iina fardigsydda herrkostymer och
öfverrockar af modern faeon. Manu-
fakturaffaren rekommenderas. Lager

 

1af in- och utländska tyger. :74:74

K. P. Holmström,

Rådhusgatan.

 

 

 
  

GRENS
i Sko- & Läderhandel,

Rekommenderas. "

   
    

i Kvarngat. 19,
Bästa varor! Billigaste priser!
Mfidt emot Plellls Bryggeri.

Specerier, Konserver,
Delikatesser,
Mjöl1 & Gryn.

Största lag-er. I

 
 
  
 
 

Billigaste
priser.  " "r
" Fönster-glas,

Spegel glas, Speglar &
Glasmästarediaman ter.

 

 

(llkllkllllllllllllllllll lllllllllllllllflllllllll

VL. lVlolin Eltrzs

,, Å i. l..

   
    
   

 
 

 inte., t "
 i, ptiska ajjfar

rekommenderas.

till lllllllllllllllllllllll lll) llllllllllltlltllllllll)

 

 

   
 
      
   
  

ll. EllllBrg,

Målare.

Utför alla slags Måleri-
arbeten. Kostnadsförslag
och skisser uppgår-as på
begäran. Arbetet utföres
reellt samt med förstklas-
- slya, materiella". -

 

 

  
 

 :frihet-"u:mil-l" I

 

N. LAPIDUS, .

VÄSTERVIK. i

Försäljer till platsens billigaste priser:
Manskläder, Dannkappor,
Kapptyger, Klädningstyger,
. Bluswaw, Elever-.On

 

 

. X25 öres
Papperssalsen

- kort, 1 st. Läskpapper -
rekommenderas

c. o. EKBLAD a oo

Bokhandel, Västervik.

 

 

SIcmnvar-or, Gardiner,
Bor-ddukar, Möbeltyger,
Vammattor, Gångmattor
m. it. andra varor. i

N. Larinns. .

 

i

 

Stort lager al
oaAGsPEL

billig-ast i

   
  

 

 

 

 

 ll lll ll.

Kvinnans frestelse eller en hortröfvad
skönhet

Ett kapitel ur Den tivito slatbanbeln.

1. En ansprakslös familj-lock deras enda dotter, deras stolthet.

2. En gammal kvinnoiiigare.

i. List.

4. Bakhållet. n

5. Den lille brodern har genom lek blifvit uppeliållen påväg fran.
skolan. i

(i. Hon är fortfarande under kloroformens verkningar.

7. De arma föräldrarna äro i (lödsångest.

8. Räddad.

9. Straffet.

Urmakare Grellings och hans frus stolthet äro deras båda barn,,
Marta och Fritz.

Medan Fritz ännu går i skolan är1 Marta redan ute i lifvct ocln
förtiänär sitt bröd i en. mode-affär. Med glädje se degamla att deras;
barn har vuxit till sig, Marta är en vacker flicka och när hon en..
morgon är på väg till sitt arbete möter henne bal-on Kurekow, enl
gammal i staden illa känd Don kluan. Knappt har han märkt Mai-tar
förrän han påskyndar sina steg för att se åt hvilket håll hon går, tyr
han inser att här blir ett godt tillfälle till flirt. Ett försök till när--
mande afvisar Marta, men kan ei förhindra att han ledsagar henne:
till atelierens dörr. Den gamle baronen ser att siälf kan han ell
åstadkomma ett närmande. vl-Ian begifver sig till fru Potsch med dett
snaraste, hvilken bedrifver, under en blomsteraffärs täckmantel, em
affär som icke tål liuset. Redan tidigare har baronen ofta varit em
af hennes bästa kunder. "

 

Snart är hon invigd i planen och lofvar horn
ordna saken till det basta. En dag begifver sig Hedvig, fru Potschss

vackra dotter till den modeaffär i hvilken Marta är anställd och be--

ställer en hatt. Då hon uttagit en passande bed-er hon affärens inne--
hafvarinna hemsända hatten och öfverlämnar samtidigt en adress tilll
en i. en ailägsen stadsdel belägen gata, och vet att så drifva sakeni
att Marta erhåller uppdraget.

Under tiden är äfven Hedvigs broder, genom modern invigd ii
planen och skäll han vid ett gatuhörn öfverfalla Marta och bortförai
henne uti en i beredskap hallen automobil.

Marta begifver sig i väg med godt mod, görande ett litet uppe--
håll på. vägen, där hon sammanträffar med sin lille bror. Då det en-.-
dast återstår ett kort stycke af vägen för Martas vandring, medtagen
hon Fritz och varm i arm vandra de gatan framåt. .,

Plötsligt kastas Fritz af kraftiga händer till marken, under dett
Herman, lrledvigs broder, trycker en duk mot Martas mun och fölr
henne bort i den bredvid stående automobilen.

Fritz kommer snart till besinning och fattar raskt sitt beslutt,
kratlande sig fast bakom automobilen kommer han att obemärkt medlm
fölia den i rasande fart farande bilen. Väl en timme varar resarn
Åndtligen stannar den. vid ett aflägset beläget hus. Marta föres ut.
vagnen in i huset, hvarpå dörren slutes bakom dem. Fritz har för--
stått att genom en dörrspringa taga del af hvad som händer här-inne.
Med Eau de Cologne befrias Marta från sitt läge och ser plötsligt
framför sig den för henne helt främmande Potsch. Hon anar inteft
godt och enträget beder hon att bli utsläppt. Men för alla hennes
böner gifves undvikande svar, och då hon vänder sig om, står dein
gamle baronen framför henne. Fru Potsch draget sig tillbaka under
dett baron söker draga henne till sig. Nu förstår hon i hvilken för-
färlig fälla man fört henne och med all makt försöker hon värna sig
mot baronens smekningar. Plötsligt springer hon till fönstret och i
det hon slår upp det varseblifver hon den i fönsternischen hängande
Fritz. Marta inträder åter i rummet. Under det att baronen med
lifliga åtbörder förklarar sin kärlek för henne springer Fritz in i rum-
met7 rifver ner snörena som håller gardinerna och kastar dem plöts-
ligt om halsen på honom. Med Martas bistånd fängslas baronen. De
begifva sig genom f-"nstret och arm i arm begifva de sig nu, mer
springande än gående mot hemmet, lyckliga öfver att hafva undslip-
pit faran.

Föräldrarne hafva redan länge väntat barnen och kunna icke
förstå hvad som händt dem. Da fadern i ateliern fått besked att
Marta för länge sedan bort vara hemma vänder han sig till polisen.
En poliskapten med några konstaplar begifva sig till Fru Grelling för
att erhålla närmare underrättelser. Då framstörta de båda försvunna
och kasta sig i famnen på föräldrarna. Med darrande stämma omtala
de sitt äfventyr och att baronen ligger fängslad i rummet. Genast
begifva de sig dit och anlända lust i rätta ögonblicket. Fru Potsch
har just1 upptäckt baron och söker befria honom. Då instörta polis-
mannen och fängsla dem. De bedyra sin oskuld, men Fritz och
Marta äro svåra vittnen.

 

 

 

 

 

.kt P.mun-.amm-

 

 

 

 

 

 

 

. lllllllllllllllll

stäer

09690

F ön

VÄSTERVIK

.e

ogilla.. .

 

Antracit-

Smides-

Salongs-Briketter

KCIIZKS

kol.

Största lager,

 

Guld-, 

Nysilfverartiklar,
Förlofnings-9 år 1
Vigselringar.

Lägsta priser hos

eusr. FRANcKE, I

Gulilsmed.

 

 

1; 1-krona-Papperssatsen.

Skrifportfölj med Siblad

O"
n

100 ark linieradt, Verkligen utmärkt
bästa sort

rekommenderas.
godt Postpapper, en trelli

blått. Läskpapper, en berättelsebok med nära. 100 sidor
god lektyr och bl) Styelieli ogenomskinliga Brefkllvert af

SatsenA innehåller:

CJ 0.

o Bokhandel, Västervik.

leklmmenleraråsin lllsunlrale
1JSplrmrlé, lin.- y:mh
 Sleppàlnurneringsallär.

Ekman az C

 

 
  
 
 

å
Q

H
r-i-
ä

i: lenninl Stall.

 i Västervik. ,

 .

 
 
 
 
 

"returns-leddes oj-lisnw l-lfla 020 o palla: -o t

:aonlgqsunt

aretltlmlqsigq 1
-qoo manuell pour qgeirsuned I foaoigoquA ns g cozp [[11
ånoueqspplng 1 frrtueqsglr .rollo unit-.round I fqlelnq
-mlprenrv .is gg iredtledqsoä apoä ibm gi,

 

Slas-331919 SUV-IHM]

 

 
 

m Västervik

sm , HAMNGATAN 38
I q rekommenderar sitt välsorterade lager af
x Prima Herr-, Dam- 8: Barnskmlon i stilfulla modeller

7 q: pr par.

; och utsökta passformer. de

nyheter för säsongen. ål:

s o- Lälerallar

12.. Sydda Herzleängor från 8 kr.
Sydda1 Damkängorfnln 6 kr. pr par. åt? Många
Sydda och pliggade Stor-stöflar.
1(ilalosclzer- af Helsingborgs triilkänrla fabrikat.

Hvar och en kan genom ett besök i vår affär göra sig förvissatl om

 1till hvilka enormt lå g a priser vi sälja våra P Il lllll A K O l) (l N.

 

 

 

Winer. (åxå

Största. Iaaer nå, Wlaisen.

 

Billillllste 7174867". 70 :74 174

 

rRosenhägel- och. Gravensteiner
alkoholfria Viner.

1 erl F. Nyman-

fx VÄSWYER VIK.

 
 

Stora Torget.

 

TELEFON 49.

Ångtagerl- å.
lljontlito ri.

Västervik.

 

 

Västervik 1911. C. O. Ekblad 81 Czo.

r

Information

Title:
Pathé_2
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages