#3654_2: Pathé_2

::IIII-IIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIII-...IIIIIIII-IIIIII I Il-.---II.:I

 

 

    

    
 

 

 

 

 

Eernissor och Penslar.

Alla brukliga Pappsorter, höga rabatter.
lStort valsorteradt Tapetlager

i alla prisldgen.

RAMLISTER hundratals olika sorter.

 . , F. Lmd ren & C:o
i Biografen Perhe. 9
mm juhanssum ä Lördagen den 11 kl 7 och 8,40 e. m. samt å m 1" Q, H
Ur- och i å Söndagen den 12 Nov. lol. 6 och 8 e. m. å 1 f 4  . 11 PV

"Mi  EE:::::::::::::::::::::::::::::::::::::s ett s:::::::::::::::::::::::::::::::::::::i Största later på platsen.  i. i i , i i i 

I BESTÄLLNINGAR UTFÖREs A N N G Q V I S T!
oMsoRGsFULLT ocH BILLIGT. Färg- å [(mnikalieaffärIl
 I Ensamförsäljare för BODA FORS Å--Eäägpilllgpåäågå-aLFÄ-Iigär" Oljor,

 

 

 

w Inramningar verkställes mycket billigt.
Tvål, Parfym ée Eau de Cologne.

 

FHATTAR"

 

 

Amerikansk nyhet för dagen.

. liurldtrn - rivalen
nlvtrltlaits!

  

köpes bäst och billigast i

. UNO HULTMÅNS 
 i, Hatt-, & Pelsvaruatfär Å l
I t. Västervik. i "l

Fr. Anderberg,

Byggnads-lngeniör,
utför alla slags ritningar till såväl Sten-
Trähus, Villor, Paviljonger m. m.

  
   

1.:sta klass
Herrskräddder

Uppgör Kostnadsberàkningar 8: Entre-
prenadkontrakt m. m.

 

  

 i vÄsTEItvIK
Storgat. 54. Rådhusgat. 38.

v Telefon 217.

Försäljer till platsens billigaste .W

pris Färdigsydda Manskläder,

Tricot- och Wie-underkläder,

Representant för Nordiska Värme- och:

 

Ventzlalzorzsbolaget, Göteborg.

 

 

Kontor: Strömsgatan 3, Västervik.

 

A. C. Engström

Rekommenderar sitt

Herrekipering & Korta varor
In. no., m. m.

 

 

Lustspel i 38 afdelningar.

ll[llllilll l Sllllllll

 

Arthur har på senaste tiden ej varit hemma Vid måltiderna och
så får mr Brown af sin akta hälft det delikata uppdraget att uppsöka
honom. Arthur, som inst har ett liufligt möte, marker i tid faran,
och sticker sig undan. Hur nu fadern får syn och smak till Arthurs
älskade och på hvilket satt fadern grymt blir gackad Vilja vi ej nu
förråda, men ingen kan undgå att roas af dessa verkligt humoristiska

välsorterade lager i

Sfecerz-er, Ärorirer-zzer,
Dehkazlesser, Frzlfefer, Viner. An Pa & 

Utsökt goda Kaffeblandningar.

 
  

Specialaffär för

Garn, Velfrmder-,
Underkläder,

  
 

k "

Löfgrens 

 

 

) 1.
.W
i c
I
v

  

 
 

 

 

 

 
 

 

- Sltuationer. Finaste märken Sill ii." I "0"
.- " om ., - ro o:
  Ik k h Papp, Tapeter, Oljor, Färger och  , M  , 
i sko-, speceri- och 007 UéjéldIQW a  Fernissor. l d 
Diversehandel Ö , ö Å Jagt och Fiskredskap.  ps. 
067! B 617 ng 617 då V Gå, Krut och Dynamit. agge? n I I. 
Rekommenderas. Nkommmdems. Rikstemf. 52. vÄsTERvIK. Riksteler. 52. Bosattnlngsaffar 
Rikstet 9. 4421:15 .. . flit?
I :gta -fà Va stervr k. i ägg;
1:59! 12.09!
-- 2. ar G man Ompe BnS GVIS att att
v - e- u .- -o .r .u - -n -0- -. .-
   :f-r 

o O I 00:e!
då? iiizäå finit äga? 4353? 4333? 432:er

 

  

att föra automobil.

Ja, verkligen en fråga, som blir löst när publiken får se bilden.
Iiollosalt rolig bild.

 

ni. n. tu [lll WlMMflllllllVll
i i kornnom

Rekommenderas.

 

 f: 1 H. W Lundbergs
i a e X0 "
eaierriaitls titel år U 1" af f är

 

jern-, Redskapshandel
och Velocipedaffär

ååå då
då ååiä
ä rekommenderas. ää
ät
ää

 
  

 

 

 

illigaste platspriser. W:- :él (midt emot Bokhandeln) är för dem Som Önska fördelaktiga
y :Reel behandling. Z I O o "- af -
-, O i ..
Britt-telefon 300. ä dEtablerad 1846l f Kafe ET KOnÖllOrl VAGGUR, FICKUR, KEDJOR,
äääåååääåääåtåääääåä 4 fekommendems- GLASOGON, PENSENEZ, -
3 b Telefon 230- GRAMMOFONER, SKIF VOR,
I , . STIFT, DRAGSPEL, M. M -

fyevy, aaaaaaa
1-.) J. CX 4,,rfferrszzfrze I 1 i

 

 

 Vördsamt
Carl en. BGCRS H. w. LUNDBERG."

 

Bildler från Zoologiska trädgården i London.

sl

 

Med direktionens tillåtelse upptagna af firman Gaumont.

  

Bosattnirtgsaiiär.

Etablerad 1,889. JUH g S n N Si

GLAS, PORSLIN,

7264 (j u o M o e 
510m Torget! Västervik) n a n Gulldsparf, Peppar-fågel, Sekreterareiågeln, Piggsvin, Kameleont,

rekommenderas vid behof af KRANSAR Hjort, Stil, Sjölejon, Tasmansk Varg, Leopard, Tiger,

Och BUKETTER. Rak. X: Prisersamn Lejon, Kamel, Elerant.

KRANSBAND på lager" En inte zinzlressani som idrorié åilci.

 

 

 

 

 

 

 

v u
 I i I" n : stor atan : NYSILFVER, NICKEL, gl
Smakfillxllårbeten till mogeaata priser. Å g KRISTALLER) LAMPOR, I
KRUK VA gltiångämssåuens blommor finnes R e k 0 m m e n d e r a SI y Och
Obs! Order till landsorten expedieras omsorgsfullt. fx.) m m Klä (I) m (NI-[N PRYDNADSARTIKLAR. 
Riksteiefon 328. u W W W W W M . k Ai största lager. I Lägsta priser.
4-4 ...I-.IIIEHIIH-.IIIIIIIIIIII-.III.II-...HmmmlmHDI-...IIII.IIII-WIIIBNHIIIIIIIII-IIIIIIIHI.-

Information

Title:
Pathé_2
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages