#3632_1: Pathé_2

Cyklister!

Cyklarna "Herosu
och "Kärnan"
samt af egen tillverk-

ning säljes billigt och på goda vilkor i

l. ll. lllllllllllll liiimiunsierlslill,

Rådhusgatan 31, Västervik.
Reparationer utföres omsorgsfullt och billigt.
Garanterade slitsulor och luftrör samt

delar ständigt på lager.

 

i va

?

ration 253. C. A. Carlsson.

 

Först och främst, innan

 

Snickare

IWilh. Francke

emottager och utför
:I beställningar ai z:
BÄTTRE OCH ENKLARE

MÖBLER.

Lager af Lilakflstofr d? Suepnfingar.
Allt till billigaste priser.1

 

 

Ni köper kläder, vänd Eder till mig,
då Ni erhåller ett förstklassigt arbete
i förening med prima tyger. Hög-
fina. färdigsydda lierrkostymer och
öfverrockar af modern facon. Manu.-
fakturaffåren rekommenderas. Lager
af in- ocli utländska tyger. 7474

K. P. Holmström,

Rådhusgatan.

 

 

 

  
  

 

G. E.
Sko- & Läderhandel,

i Kvarngat. 19, Rekommenderas.
Bästa varor! Billigaste priser! .,,

Specerier, Konserver,
Delikatesser,
Mjöl iii1 Gryn.

Största lag-er.

 
 
 
  
 
  
  
 

Billigaste
priser. 1
Fönster-glas,
Spegel glas. Speglar &
Glasmästarediam :intern
Väggpapp J: Tala-papp.

 

 

(lllillliillllllllllllllllilllill (illiillilllillllllllillllll

L. Molin Eitr:s

 UR- och
.I i; 1, Optiska afär
i?

rekommenderas.

ltlllllilbllblllllllbllö) lill) llliltlllblllblllllllblll)

 

 

.xx

LV Ellherg,

Målare.

   
    
     
 

Utför alla slags Måleri-
] arbeten. Kostimdsförslag
och skisser uppgöras på
, begäran. Arbetet utföres
Ä"- jreelt samt med förstklas-
W sign indier-ialla: -

 

 

 

 

 

 

 

25 öres
Papperssatsen

innehåller 15 prima Papper,
15 prima Kuvert, 110 st. Vy-
- kort, 1 st. Läskpapper -
rekommenderas - n

C. O. EKBLADdt Czo

Bokhandel, Västervik.

 

N. LAPIDUS,

V ÅSTERVIK.

Försäljer till platsens billigaste priser:
Manskläder, Damkappor,
Kapptyger, Kladfningstyger,
Blustyger, Yllevarofr,
Skimwaror, Gardiner,
Borddukar, llföbeltyger,
i Vawmattofr, Gångmattor
i m. jl. andra varor.

N; LAPIDUS.

 

 

 

  
 
  
  

 

Stort lager al"
D R A G S P E L

billigast i

nn initial. I

 

 

tig kvinna, som ligger i händerna på en skurk, Jacques Frochard, ge-
nom att han hindrat Marianne att i ett anfall at samvetskval, begå
själfmord. Marianne som bär ångest för att åter komma under Fro-
chards välde, öfverlämnar sig själf för att undgå detta till gendar-
merna. som föra henne till korrektionsinrättningen La Salpetriere.

Henriette infångas at en utaf de Reales lakejer1 och föres med-
vetslös till festen under det hennes öfvergifna blinda fostersyster faller
i händerna på den samvetslöse Frochard och dennes infama och grym-
ma moder och .föres till deras af last och brott märkta näste.

På markisens trädgårdsfest linnes en lysande skara församlad och
den unge markisen sitter själf vid ett bord njutande af skådespelet,
då Henriette inbäres i midten af sällskapet.

Hon kommer så småningom till medvetande samt reser sig upp
stirrande omkring sig, aldrig hade hon skådat en dylik elegans.

De skratta åt henne, och med växande vrede utropar hon till sist:
wFinnes då ingen verklig gentleman härPi Hvar och en af de manliga
gästerna förklara sig värdiga denna titel, hvarpå Henriette svarar; wAf
dessa män linne-s tydllgen ingen man at heder!!

Den chevaleriske Maurice springer genast till hennes sida. och er-
bjuder henne sitt beskydd. En duell mellan honom och de Reales blir
följden, hvarvid den senare dödas, hvar-efter Maurice följer Henriette
från platsen.

Maurice har fattat en djup kärlek till Henriette. För att förhin-
dra en messalliance omtalar vid underrättelsen om hans val, hans tant,
grefvinnan de Linieres, sin egen sorgliga ungdomshistoria, hvilken gör
ett djupt intryck på denne.

Grefven de Linieres, hvilken numera år chef för polisärendena,
sitter studerande en bok öfver alla adelsfamiljer i Frankrike, då Mau-
rice inträder, härigenom hindrande honom att läsa sin egen hustrus
historia, hvarefter han sliter ut bladet ur boken och bränner upp
samma.

Därefter uppsöker han Henriette och framställer sitt frieri, som
hon vänligt, men last tlllbakavisar, då hon nu endast tänker på sin
olyckliga tostorsysters öde, beslutande att före allt annat söker få kän-
nedom om hennes vistelseort. I

La Frochards, hvars tillflyktsort är ett gammalt båthus, tvingar
nu Louise att för att tigga föda dem alla.

En dag kommer hon att af en händelse sjunga under det fönster,
där Henriette vistas. Hon hör och igenkänner sin fostersysters röst,
men då hon söker sätta sig i förbindelse med Louise, släpar Frochard
i väg med henne.

Henriette sänder nu i väg Maurices betjent, att försöka utforska,
hvarthän fostersystern släpats.

Etter denna händelse blir Louise allt hårdare och hårdare behand-
lad, hennes enda vän är Pierre, den stackars krymplingen, broder tlll
Jacprest, som uppehåller sig med slipning. I

För att förhindra det befarade giftermålet emellan MauriceI och
Henriette befaller konungen, på släktingarnes bönfallan, att Henriette
skall tängslas och föras till korrektions nrättningen.

Här finns. vi Marianne, som väckt medömkan hos en Dr Devore,
hvilken intresserar sigI för henne så långt, att han med Syster Granevv-
rennes hjälp får henne benådad.

Just som hon är införd i samlatsrummet för att mottaga benåd-
ningen, införas Henriette tillsammans med en del andra flickor för ait
vidare föras till sina celler. Marianne som genast igenkänner Henri-
etta smyger sig till henne och öfvertalar henne att byta plats med slg.
Henriette mottager offret och taller i armarna på Maurice, som kommit
dit för att få en sista blick af den han älskar.

Marices betjänt meddelar sin husbonde Louises vistelseort, och
medtagande hjälp, beger han sig i väg .för att befria henne. I I

Henriette som erfar detta, kan ej vänta, utan beger sig 1 väg till
den af betjänten utpekade platsen.

Då Frochard hör hennes knackningar. rycker han upp-den stac-
kars blinda från hennes usla läger och kastar in henne 1 en mörk
skrubb, hvar-etter han släpper in Henriette. Vid dennas förfrågan efter
den blinda Hickan får hon till svar, att denna är död, ett. meddelande
som kommer henne att sjunka sanslös till marken, hvarpä Frochards
bege sig in i annat rum, lämnande henne åt sitt öde. I

Louise, som från sitt fängelse tyckt sig igenkänna sin fostersy-
sters röst, lyckas elter mycken möda bryta sig ut.

Trefvande sig omkring kommer hon till ytterdörren, men finner
denna spärrad af en bom.

Det buller hon nu gör, når så småningom den gamla gumman
Frochard, som nu jämte sin son skyndar till, för att på ett upprörande
sätt miss-handla den olyckliga Louise. Pierre, som känner uppriktig
medkänsla, beslutar angripa. Han drager sin långa knit, anfallande
Frochard, som blir af lång varaktighet. Till slut dukar dock den sva-
gare undPr, och snart ligger Pierre svårt sårad på marken. Nu sprän-
ges dörren och in kommu grefvinnan de Linieres med make, jämte
Maurice.

En medaljong, som Henriette bär om halsen, förråder nu för
greivinnan de Linieres, att hon är hennes egen dotter, som en gång
brutalt slitits från henne.

Nu är motståndet mot giftermålet brutet och vi lämna de unga
två som de lyckligaste människor iivärlden.

5- .Qiltelinrnen eller De föräinmlösu.
6- .Qiltennrnen eller Du:x föräliituiösn.

 

 

 

 

0

s

få) to O
09690

VÄST

 

. Pittiiiiiin

ERVIK o
v IOQQ

 

Antracit- i
Smides- 
Salongs-Briketter

kgks

Guld-, Silfver- d:
Nysilfverartiklar,
Förlofnings- da

Vigselringar.
Lägsta priser 1105 - 1

GUST. FRANGKE,

G ul-(lsnlecl

Största lager,

 

 

  
 
   

  

 

(55-3: .
:10: w-r-
l  i N
C ålågä i) :EE Innebz
3 T: Q
då få CU lllllllllllllllilllll.
en E :FÅEHE
a- åårljeåä o
CJ :S :ämm-CO
näs-Elåoäs
näs-ägnas.-
N e rangel-v
n. så M
à träet? i?
vin..x i- . V
å essä å i
h maa:- . ..
.sf ä s g Rekommenderar m ialsrleralle
i . Seteri-1 llm- ich
l-iq) 7
 i Iisi I-i I i"
- å; g, p- pr; numermgsa är.

Linjpgqauni

aieflfladirsigfl .I
qoo united pour ijiiilsrrneä I filoiueaqlA .is (j C021) Illl

9193-991919 SUV-IHM]

ånoixsqspplqg I fnpxaoisgA .ieiijo numiounä I timian
A-nqiaeiuy .is 95 Rietllledisodiipoä :[.m 92.

 

"lepueqsiadded rg el!an t-ijng omygpgmayo .0

 

i, Västervik

 

Prima Herr-, .Dia

i Hvar och en kan yigen
till hvilka enormt lå

s Sko- Härlerailär

HÅMNGATAN es

rekommenderar sitt välsorterade lager af [i

m- 18: Barnskmlon i stiliulla modeller

 och utsökta passformen så: Sydda waifkäugor från 8 kr.
j pr par. Sydda Damkmrgorfifdn 6 kr. pr par. 902 Många-

(m

nyheter för säsongen. så: 11 Sydda och pliggadedStoi-stöflajr.
Galosclwr af Helslzl-ngolfgs välkända fabrikat.

om ett besök i vår affär göra sig förvisle om
g a priser vi sälja våra I) .lt l1 lll AV S K O 1) 0 N.

 

 

 

Winer. (åå-

Stör-.s-fn- larler- nå nlafsen.

 

lfillille-Qtpl WWW-Se". 74 74 74

 

Rosenlläger och Gravensteiner
alkoholfria Viner.

erl F. Hymen

VÄs TER VIK.

TELEFON 49.

[llnnml

Ängbageri- &
lientlitc ri.

Stora Torget.

 
 

 

Västervik.

 

vägra-wa 1,911. c. o. Ekman sz oo.

i

Information

Title:
Pathé_2
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages