#3631_1: Pathé_2

Cyklister!

Cyklarna "Heros"

 och uKärn-an"
samt af egen tillverk-

ning säljes billigt ooh på goda vilkor i

i. l. [llllttlllll lleuaraliunsitrkslall,

Rådhusgatan 31, Västervik.
Reparationer utföres omsorgsfullt och billigt.
Garanterade slitsulor och luftrör samt

delar ständigt på lager.

C. A. Carlsson.

  
 
  

Telefon 253.

 

Snickare

-wmtnamn

emottager och utför
:1 beställningar af ::

 

Först och främst, nnan

Ni köper kläder. vänd Eder till mig,
då Ni erhåller ett förstklassigt arbete
i förening med prima tyger. Hög-
rinajåfärdigsydda herrkostymer och
öfverrockar af modern facon. Manu-
fakturaffären rekommenderas. Lager
af in- ooh utländska tyger. :74:74

K. P. Holmström,

Rå dh us gatan.

 

 

BÄTTRE OCH ENKLARE

MÖBLER.

1Lager af Ltkktstor- då" Svepntngar.
Allt till. billzgaste priser.

 

 

 
  

o. E wio

Specerier,V Konserver,
Delikatesser,
Mjöl &-,Gryn.

Största lager.

 
 
  
  
  
 

JP priser.
Fönster-g las,

Spegel glas, Speglar &
Glasmästarediam anter.
Väggpapp å" Tak-papp.

 

    
   

Sko- & Läderhandel,

Kvarngat. 19,1 Rekommenderas.
Bästa varor! Billigaste priser! 
Midt emot Ptehls Bryggeri.

 

1 (lilittllktlltllltillwllllllltillkllltllllitllttlltlllttlltlll1

L. IVIolin Elins

 

kanot

Målare.

    
    
 

Utför alla slogs Måleri-
arbeten. Kostnadsförslag
och skisser uppgöras på
, begäran. Arbetet utföres
WÅ- reelt samt med förstklas-
- sign rnaterialrer. -

. 

i. l of i Mmm.-

 

 

  
  
 

 

UR- och
Opt1ska erfar
rekommenderas.

1 ttlllllllllttlllllltlllllt) till) ttlllllllhlllhltllltlth

  

 

 

 

25 öres

Papperssatsen

innehåller 15 prima Papper,
- 15 prima Kuvert, 10 st. Vy-
- kort, l st. Läskpapper -
rekommenderas äs

C. O. EKBLAD & Czo.

Bokhandel, Västervik.

 

N. LAPIDUS, ,

VÄSTERVIK.

Försäljer till platsens billigaste priser:
Mansklädor, Damkappor,
Kapptyger, Klädntngstyger,
Blustyger, Yllooaror,
Skinnoaror, Gardiner,
Borddukar, Möbeltyger,
Vammattor, Gångmattor

m. ft. andra varor.

N. LAPIDUS.

 

 

Stort lager af

joRAGsatt

billig-ast i

 

 

 

 

5- Extremt" lllllllllllllllllllllll.
6-7, Modellen. i

En storstadsilotters roman. Teaterfilm i 2 akter:

Ja, annat äger hon icke den lilla Ada - jo, sin skönhet, sina
vackra ögon och friska mun, som ler, visande de bländande hvita
tänderna.

Se blott på henne hur hurtig och vacker hon är när hon ilar
nedåt den trafikerade storstadsgatan på väg till affären, där hon -
för en ringa lön - sliter dagen lång som expeditris. "

Men tro dock icke, att hennes "muntra sinnvu icke allt emellanåt
kan hysa tankar, som ej alltid äro så glada. Titt och ofta pinas hon
af längtan att komma ut iv världen - hon önskar sig vingar, som
kunde bara henne ut från det hvardagliga lifvet, innanför hvars trån-
ga murar hennes tillvaro släpas bort, - hon brinner af åtrå efter att
en dag själf blifva dam - en verklig dam af den typ, som hon så
ofta ser i den stora affären, dessa aristokratiens eleganta och förnä-
ma fruar, som hennes chef ödmjukt hugande följer till dörren sedan
de först låtit hela affärens innehåll dragas fram, kanske för att en-
dast köpa ett par handskar.

Ack, hon kan ibland vara färdig att spricka af harm, när hon
skall eXpediera en sådan pretentiös dam. Men. hon måste betvinga

sig - höliighet är ju hennes första och största plikt. Dock, en dag
går det på tok s hon glömmer sig själf, glömmer hvilken underord-

nad stållning hon intager. Hon uppträder stursk och ohötlig inför en
af affärens bästa kunder och denna beklagar sig straxt för affärens
chef, hvaraf följden blir att hon utan nåd och förbarmande får sitt
afsked på grått papper.

Där står nu Ada på gatan M meraiensarn och öfvergifven än
någonsin midt i storstadens vimmel. Hon återvänder till sin bostad,
gråtande af harm, sorg och förtviiian öfver att - hon nu saknar
pengar till att betala den nya hatt, som just sändes henne. Ia, pen-
gar H pengar - àl Värdinnan vill också hafva pengar. Hvar skall
Ada få dem ifrån? i

Knappt framställdt, blifver spörsmålet straXt besvaradt. Som den
personifierade frestelsen träder en väninna in i Adas rum - och hon

vet råd. Hon lifnär sig med att stå modell för en målare och hon .

uppmanar sin väninna att slå in på samma 

Ada följer vinken. Hon hänvänder sig skyndsamt till målaren
- en konstnär, hvars namn är kändt och uppskattadt vida omkring
och erbjuder honom sin tjänst som modell. I målarens atelier är fint
besök: en af mästarens vänner, herr Rene, aiiägger ett besök för att
göra bekanskap med några af de arbeten, som senast utgått från
konstnärens hand. Om Ada behagar målaren, så är för Rene åsynen
af den sköna kvinnan som en härlig uppenbarelse. Han blifver häf-
tigt förälskad i denna folkets och gatans bedårande dotter och han
uppmanar i de mest valda ordalag sin vän professorn att mottaga
hennes anbud och använda henne som modell.

Åter synes det som låge lifvet ljust och gladt framför Ada. Hon
förtjänar sin rikliga utkomst, hon är älskad... javisst, men om hon
också har mycket tycke för Rene N är det dock en, hvars kärlek
hon hellre vill eröfra, själfva den berömde målat-ens - och så begyn4
ner hon då spela ett farligt dubbelspel; allt medan hon underhåller
förbindelsen med Rene, lägger hon ut sina snaror för professorn och
länge dröjer det icke förrän den erfarna kvinnan har den redan åldri-
ge målaren helt och hållet i sin makt. Han låter henne snart bo hos
sig - han kan icke undvara henne, och Ada njuter sin triumf.

Men då stöter hon plötsligt på motstånd. Professorns mångåriga
hushållerska, som på en gång ser sig tillbakasatt, fattar ett glödande
hat till den unga skönheten, som nu intager främsta platsen i huset.
Hushållerskan spionerar på henne från morgon till kväll, från kväll
till morgon, anande att hon skall iinnaett medel att få, henne oskad-
liggjord. Mycket riktigt! Snart uppdagar hushållerskan Adas och
Renes kärleksförhållande - och resolut beslutar hon då att afslöja
den kvinna, af hvilken professorn låtit sig bedåras. En dag låter
hon målaren vara vittne till, hurusom Rene och Ada, som tro sig
ensamma, omfamna och kyssa hvarandra lidelsefullt - - v. Och
utan omsvep visar den djupt kränkte konstnären henne och hennes
älskare på dörren.

Hädanefter vill han allcnast lefva för konsten och ägna den sin
kärlek.

Ada hänger icke länge påhufvudet öfver denna händelse. Hon
har ju sin Rene - tröster hon sig. Men då hon kommer till honom
för att fortsätta deras förhållande, visar han bort henne. För honom
har den ohyggliga scenen och sveket mot hans gamle vän blifvit ett
minne, som satt djupa spår i hela hans syn på lifvet och kärleken.
Alltså - Ada ser sig bortstött - och nu är hon på allvar ute på
sluttande planet. Djupare och djupare f hastigare och hastigare
glider hon utför. Ar först en af de firade duennorna i de offentliga
danslokalerna, därefter biifver hon en af det slags damer, som
"Lycko-Persu författare har kallat ugatans barmhärtiga systrar".

Och nu går hon mot sin undergång - såväl lekamligt som and-
ligt. En rå Alfons lär henne att dricka - och en vacker dag uppta-
ger man den fordom så vackra och lirade Ada ur rännstenen som
ett uselt vrak. Hon föres till hospitalet, men läkarnes konst förmår
intet g hon är och förblir dödens säkra byte.

Sådant blef Adas slut.

På samma satt gå tusenden och åter tusenden kvinnor under,

 

 

 

 

 

 

2

Ö F

to g. o vA S T
.i Gfeo 

 

, Prttrllinli

lQR . Y . (EQ

.få
tå)
be:

E R v i k 06396900 

 

Salongs-Briketter

ngs

anarkcn;

Guld-, Silfver- år
Nysilfverartiklar,

Förlofnings- år
Vigselringar.
Lägsta priser hos

ousr. FRANokE,

-Gulclsme-(L

Största lager,

 

 

 

Brefkuvert af

ttelSebOk med nära 100 sidor

bästa sort

100 ark linieradt, verkligen utmärkt
Gao. Ekblad & (7:0 Bokhandel, Västervik.

rekommenderas.

I.-f-l-krona-Fapperssatsen. w

godt .Postpappen en treliig Skrifportfölj med 8 blad

blått Läskpapper, en berä i
godwlektyr och 50 stycken ogenomskinhga

Sal-.sen innehåller:

 

  

-nlltktrnmentltraråtiii rälsurlgratt
Spenat, Vin- nnht-
T i Skeppslnurneringsailär.

:aojjeqouur

. nroddednstgfl fr r
1100 utmed pour ajmjsuuoa I 41101391qu ns g E0:1) [m
Siroaloyrsppilng I :arne-1st; A .retro eunmorred I fixering
-eqpiourv i-is gg, åretldedijsod :tpoå :[.Io 95
5129 9319 09 SUV-IHM

 

.lepuwstfddefl 19 -llsnw alla 010 19 rensar "o to

 

   

I Västervik
w

.-, och utsökta passfo

Galosclter..

s Sko-"8:11 Lätlerailär

HAMNGATAN 38 i

rekommenderar sitt välsorterade lager af
Prima Herr-, Dam- & Barnskodon i stilfulla modeller

rmer. så: Sydda Herrkärzgor från 8 kr.

.pr par. Sydda Damkärzgor från 6 kr. pr par. åt Många
nyheter för säsongen. så: Sydda och pliggade Storstöflar-,

of Helsingborgs välkända Ifabrikat

I, .I-Ivarl,,..ooll elr-i,kan.. genom ett besök i vår affär göra sig förvissad om
till hvilka enormt låga priser vi sälja våra P ltl MA SK 0 DU N.

 

Wines, åxå

Stör-stor- laaer på platsen..

ä TELEFON 49.

 

 

Billigaste "DT-"1.867". (za 74 :7.0

 

alkoholfria Viner.

 

VÄSTERVIK. "

Rosenhäger och G-ravensteiner .Ä

...HM F? vaG-n I-

of
[tlhnmt

Anghageri- &
ttontlito ri.
Stora Torget. Västervik.

 

 

 

 

västefilità k(9-1 I f öffeiébiåti "82 egt-if" I i

Information

Title:
Pathé_2
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages