#3630_2: Pathé_2

I.,

 

 

  

 
  

 

 

 
 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
  

 

 

 

(k å:....II-III..I.III-.III-...IIIII-III-II.I..II.I..III...I-.IIII-...IIIIIII-I-IIIIIHII...I-...:E i, 1
J : I E w" .lm ligg; I
f r i Bm rafen Pathé i F- mdgre" å C-O
 E I E
"x n mm mnanssum IE. Lördagen den 27 kl. 8.15 e. m. samt E 1 IV "b I " I " I!
i Ur- Och ä Söndagen den 28 Jan. kl. 6 och 8 e. m. ä a - l O a af 1 y Ä
Optiska affär i:lll-lllIll!llllllllll-lliunlllllllnlli 1 lll-nIIIs-llllllllulllhunllllnull-.nl- :E "I 0 P 1 b .1. y I . 
nellOn-llnenderanq E:IIIIIIIIIIIIII...IEI-.II-I-I...IIIB-II: :III-.IIIIII--IWIIIIII--IIIIIBIHIIIIIIII::=   "
I I . 1 .. r
E E BESTÅLLNINGAR UTFORES D. ST,
i . oMsoRGsFULLT ocH BILLIGT. Färg- å Kemikalieaffär. 1
= I E n Vi i A I. Bästa inköpskàlla af Fär- er, Ol-"or
å -.- i Ensamforsäljare för BODA FORS I Femissor .Och Pensglal.. "l ,
i E Alla brukliga Pappsorter, höga rabatter;
i E iStort välsorteradt Tapetlager 1
v14 vx 1 E i i alla prislägen.
. " . E .1,1 v 1 E 1 RAMLISTER hundratals olika sorter.
H A R = U E W Inramuingar verkställes mycket billigt.
Y i 1l : Tull, Parfym é? Eau de Cologne.
E: I." d e r b e rg, köpes bäst och billigast i E  E ;
Byggnads-Ingeniör, uNo. HuLT-MANs u 5 1l 1  5 i
Hatt-, Möss- &Pelsv:111-1mffä1-, i i 1 I 2 W
utför alla slagswritningar till såväl Sten- Väsfffrvik- i 1 V I:- 1
Trähus, Villor, Paviljonger In. m. .5. E 115113 klassl y
Uppgör Kostnadsberäkningar 81 Entre- å . . å Herrskräddderi ll
prenadkontrakt m. m. i .vf-f I g i, 0 L UNGKVIS
Representant för Nordzska Värme- och I H - få: E . JÄSTERVIK T, 11
Ventzlalzonsbolagel, Göteborg. I f  1 I 1 - f Storgat- 54- Rådhusgat- 38; I. l
3 (SG 1 E . Telefon 217.
Kontor: Strömsgatan 3, Västervik. på i = Försälief till Platsens billigaste,
q 1 , . : A C E w H 1 År:ris äliwlrdiglswlàlaÅ lllänsiääger,1
l " a I - h - å"
vr  å SS E I 0 0  Hg-clfgkipäing Eglolfbtln :ale-bål;-
- m In. m., m. 111.
 I G g Ö m G O I: Rekommenderar "sitt
Specialaffär för i rvclflsorlferoele lager i i b 1,
ut J I E kSwjåeeerzver Äjonswer-oer
u hk är!!! .I .. - .I . : i .f r f 7 i i X I , I
 .f J .k 662772 , VafWQdåV, 00 0 : DeZzÅmzfesser, Irrrzfefer, Mixer. A. Pm  clo
1 r . " : w i
f c r Undgyéjadeyy : Utsökt goda Kafeblandmngar. 1
f I 1 i " l , Finaste märken Sill. "0" I I - -0-
1. r . ä Manor, Gerdmer, 2l i 1 Papp, Tapeter, Oljor, Färger och Jern , Maskin ,m
l sko", specen" Och. Sem var Sem Hele-lider = I FWMSSW- 45143 1:53
3 , U Ö f Ö - 1 1. WN Redskaps- och ...-
Diversehandel I ock Barnoezrderoå = Jagt och Mskredskap. 553.35 556-35
x. r , : Krut och Dynamit. 4020; .- . n 4:;3;
,. ö 1 . .. .. ..
XX Rekommellflefas- Tekommmdems. å Rikstelef. 52. vAsTERvIK. Rikstelef. 52. ägg; Bosattmngsaffar 
x Rikstel- 9- = finit" .. . 43:91"
w" 1 k Il g på :Vastervlkà J:-
, :Hemmwa 1 1 : i : får: åiiå:
, b 1 0. : . o E 4423:? . . O ,. v . v
- . . I i g - :ha ma :ha :wa inr.. :ha är..

b I = 1:39! vägg! viga!! 14:03! nya: vt: .N än!
lins! lllwllr Ill-u [lll WIIVIIVIERSIRHIVIS - 
:ä jern-, Redskapshandel ä I    . Lundbergs

och Velocipedaffär H .I Y i b få g 9 QX - .. 1
fekommendefas- :å f I, L Rekommenderas-w Y o eeleärälelale .Elfgläe år? U f 31731,
Billigaste platsprisel-.  . 1 I 1 E (midt emot Bokhandehl) l iir för dem SOm Önska fördelaktiga :

- 1 ålieel behandling. " 1" , a h-v E f . . W inköp af -
 rmeleffm 300- - I f I dEtablerad 1846. E Hafg ET Konöllom VÄGGUR, FICKUR, KEDJOR,
  I 1 - I. O. rekommenderas. GLAsoGoN, PENSENEZ, -
I .5, f E Teleffm 230- GRAMMOFONER, sKIFVoR,
I? j kr . ; 5 sTIFI, DRAGSPEL, -
V, .   r " -  = G I 5 VOdeamt

år; IX, . 7,1 o 3. -, E L-M W 1 H. w. LUNDERG.

IP IJ! 1)"enilådfzblzflfffznl)  W . E B i 

Sfora Torget, Và-efervzk, 1 . , , å n I.. I
rekommenderas vid behoi af KRANSAR i R k & P - - n E n m  m R l Ö. å 1 Etablerad 1889, Ä. JUHAN S S Q N S:11

Och BUKETTER. n , a I msgràakm E GLAS PoRsLIN, I
KRANSBAND på lager. 1 . . . Alla, kOIIIIIla att Skfatta. = IQYSILFVER NICKEL " mf 
lla arbeten till moderata rlser :W storgatan i I E , , .ik WW 1:

Smeg; R d m p 1 z KRISTALLER, LAMPOR, I 1 1
KRUK TE samt årsti ens ommor rmes R e l, o m In e Cl . - ... = " I I

anod en sam. v w b I n e ras . Vandf g KoKs- Och 4 
Obs-.l Order till landsorten expedieras omsorgsfullt. m (i) AVN m m m få) E .1 L, PsyDNADSARTIKLAR- 
Riksmefon 328, u u u w u w W 1 L. A Största mger, I Lägsta priser.
I .III-.IIIIIIIIIIII.III-.II.III-Il.III-.IIIIIHBIUIIIIIII-IIII-...IIIIIIB-...IIIIIIIBIl-"IIIII

Information

Title:
Pathé_2
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages