#3630_1: Pathé_2

och "Kärnan"
saint at egen tillverk-

ning säljes billigt och på. goda. vilkor i

l. l: il l l L S S ll ll lliaialnnsviilslal,

Repararllfllllllllälllllt :ålaslllägåltlillkåch Mur-gi.

Garanterade slitsulor och luitrör samt
delar ständigt på lager.

Telefon "253. I

 PIC. A. Carlsson.

 

I Snickare

 Wilh. Francke

eniottagei- och utför
:: beställningar af z:
BÄTTRE OCH ENKLARE

MÖBLER.

Lager af Lili-.kistor & Suepningar.
Allti till billigaste priser.

 

I. .I I
Forst och framst, Innan
Ni l "p l hiltdei, iäuol Eder niliuiiiåv7
dä Ni erhåller ett förstklassigt arbete
Ii förening med prima tyger. Hög-
fina färdigsydda lierrkostymer och
öfverrockar af modern facoii. Manu-
fakturaffären rekommenderas. Lager
af in- ocli utländska. tyger. :74:74

K. P. Holmström,

 

 

 

 

G. E. W I G R E N S
Kvalite. år, Lalla;latinets....71 i?

Bästa varor! Billigaste priser!
Midi emO-r Plann- Brygga-l.

  
    
  

 

Å"no Inn-njwim
Specerier, Konserver,
Delikatesser,
Mjöl & Gryn.

Största lag-er.

 
 
 
  
 

Billigaste
i priser.

 

 

(tilllilllllllilllltlllllllltli (tillåtillllltllltltllillll

lVloliin Elins

 
  

UR- och

 

ltlltlltlllllllt) lll) ltlltlltlltlltlltlltl

. Ellung,
Målare.

    
   
    
 

Utför alla slogs Måleri-
v arbeten.. 1Kostnadsförslag
och skisser uppgöms på
begäran. Arbetet utföres
reelt samt med förstklas-
- sign materiella". -

 

  
 
 
 

 

 

 

 

kr25öres

Pap

perssatsen

innehallei- 15 prima Papper,
15 prima Kuvert, 10 st. Vy-
- kort, 1 st. Läskpapper -

 

rekommenderas f"-

 

N. taggipiiis,

Försälier till platsens billigaste priser:
Manskläder, Damkappor,
Kapptyger, Klädningstyger,
Blustyger, Yllevaror,
Skimwaror, Gardiner,
Bow-drinkar, Möbeltyger,
Vammattor, Gångmattor

m. 17.. andra varor.

N. iLAPIDUS.

 

 

 

Stort lager ai"

DRAGSPEL

billigast i

 

 

 

4. I urs ll.

I lllllluls lll. llllil ll ll llllml.

Sydafrikanskt drama.

 

Boerfarmaren Jan Kruga får besök af sin granne Josef Botha,
som anhåller om Krugas dotters hand. Botha medför ett dyrbart
halsband, som han hänger om halsen på. Meta, när hon på faderns
hefallning med förtviflan i hjärtat ger oen iike men obehaglige far-
maren sitt ja.

Snart anländer nytt främmande till Krugas gård. Det är sir John
Morgan och hans nevö Richard I-Iershall7 hvilken sistnämnde nyligen
anländt från London och nu skall föreställas för gubben Kruga och
hans dotter. Unge Richard blir genast betagen i den fagra flickan,
och hon å sin sida kan ej undgå att jämföra sin gamle friare med den
ståtlige, pråktige unge främlingen. Värdfolket och gästerna göra en
titt ut till farmens elefant, den jättestore men godmodige Jumbo, Me-
tas gunstl ng, och blir på återvägen vittne till att elefantens vaktare
misshandlar djuret så att det springer till skogs.

Gästerna rida åter bort, och nu slår Meta upp förlofningen med
Botha. Ursinnlg härötver jagar fadern henne ur huset, och den olyck-
liga ilickan beslutar att uppsöka Morgans hem, som ligger 80 mil af-
lägset. Hon har att passera en vidsträckt urskog, där lejon och andra
vilda djur husera7 och det dröjer ej länge innan hon råkar ut för ett
lejon, som kastar sig öfver henne. Den modiga kvinnan lyckas efter
en hård strid döda odjuret, men utmattad af själsskakning och blod-
förlust skulle hon snart dukat under, om ej Jumbo på sina ströftåg
kommit till platsen och på sin snabel burit henne därifrån. Det trog-
na djuret mötes af Morgan, Richard och Kruga7 hvilka begifvit sig in
i urskogen för att söka den försvunna, och nu ger den ångerfulle far-
maren sitt samtycke till Metas giftermål med Richard, medan Bota får
sitt halsband åter.

Inspelningen af detta drama har varit förenad med verklig lifs-
fara, då de djur som LLspelatLL med hvilket ögonblick som hälst voro
färdiga att pä allvar kasta sig öfver särskildt Metas framställariniia
miss Kate Williams.

Spännande vildmarksskådespel.

5. Bilder
från Hlperna.

Härliga nciiurscenerier.

"ä m

eller

lllllllllllillllll l .

6-  lll
ill

 

 

    

 

 

 

l

i .-.mm-alonlmw.. 

  

 

 

.i Pllllllflllllllllllll

F

Q) gon.) O V A S T
OQQO

I 0

(av

öIR Q

ERVIKo git-969100

C93

o

 

:straf- KOL.

Salongs-Briketter

KOKS

hos

G; HAAK.

Guld-, Silfizer- år
Nysilfverartiklar,
Förlofniiigs- år

Vigselringar.
Lägsta priser hos

ausi. FRANcKE,

(iuhluuetl i

Störsla lager,

 

 

"W

100 ark linieraxlt7 verkligen utmärkt

godt Postpapper, en trenig Skrifpoitfölj med 8 blad

blått Läskpapper,

  

à
äs
Q

bästa sort

C. 0. Ekblad & Czo Bokhandel, Västervik.

en bei-ättelsebok med nära 100 sidor

rekommenderas.

Spenat, Vin- ich

god lektyr och 50 stycken ogenomskinliga Brefkllvert af

Wl-krnna-Papperssatsen.

Satsen innehåller:

 

  
 
 
 

CB lennlni llranl.
"i

Ilellimmenllrlr ill välsurlirali

I Sleppsliurneringsallär.

:ionigqeuni

tiofldizdnsigfl I
qoo minod pour 13:5erqu I 41.1riqio.1q.l"A ris g c0:1) [m

5199-391919 SGVlHXEI

.äiioiieiispplns I ÅannioiisiiA .rollo emeiouag I (Henna

-iiiuieuiv -1s gg älerllladiisod npoå spin g:

74)
74)
(76

 

"lapmlsladded 19 -ilsnw c-ifia 020 19 nerna:- -o o

 

pr par.

nyheter för säsong

 

Västerviks Sko- & Läderaflär

HAMNGATAN 38

rekommenderar sitt välsorterade lager af

x Prima Herr-, Dam- 8: Barnskodon i stilfullzi modeller
.3 och utsökta passlorrnerI så: S-vdrin Herwkärzgorjifrin 8 kr.
Sydda Damkéirlgorjifdrz 6 kr. pr pm: Många

en. :år Sydda och pliggade Stoiistöflaiz

lGatosclwr of Helsingborgs välkända fabrikat.

i Hvar ocli en kan genom ett besök i vår :ill-iii" göra sig förvissml om

till hvilka enormt lå

n; a priser vi sälja vili-:i P lt I M A S K 0 l) 0 N.

 

 

 

Winer. så

Slim-.ctrll laner nå, wlafsen.

 

Bil-JfM-fllll-Qtpf 7179-86". 74 (70 (74)

 

iRoselilläger och Gravensteiner
alkoholfria Viner.

j leel. F. Nyman

  

l.- l. llillrlill

Änghagerl- &
K o n dito ri.

Stora Torget.

 

Västervik.

 

 

K

västefviie 1911. c. o. Ekbiae a en.

VAS .TER VIK.

Information

Title:
Pathé_2
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages