#3628_1: Pathé_2

:Mumin-"inning-n..

 0 i l- o f 
5." WW r ar vilse. " äga,

Stormaiide skrattsucces. 1 

Petterkvist är ute på. kärleksätventyr och sjunger serenader utanför
sin alskades hus. Efter att hafva erhållit portnyckel och dörrnyckel
kommer tan så upp, men gar tyvarr fel och går in i en herres sofrum.

Denne Vaknar och griper Igenast till revolvern samt försätter snart hela

huset i uppror. Husets invånare skynda till och köra ut honom. Hans I
älskade som langeV väntat på honom, skyndar också iir. och flyr tillsam-

mans med honom genom gatorna och slutligen hamna de på poliskontoret. än)

 
  

 

 

 

 

samt af egen tillverk-
ning säljes billigt och på. goda vilkor i

l. ll. [llllllllllll llllllllllllllllllllllllllll,

Rådhusgatan 31, Västervik.
Reparationer utföres omsorgsfuth och billigt.
Garanterade slitsulor och luitrör samt

delar ständigt på lager.

258. C. A. Caflsson- Först och främst, innan

 

 

 

0

Q

Q

0

 

 

0 o

FOR 

. Ni köper kläder. vänd Eder till mig7 6 I å v - - I g

I då. Ni erhåller ett förstklassigt arbete I V l l i . I" få?

 1 föfefnng med Prima tyger" Hög" V företaga nu en ån båtsfärd å den vackra Elbe från Fort Ham- c oo V A S T E R v l K . 0 ". o (få

finalfardiffs dd herrk t h " g p " " O (5) 41 O o

I Uf Å kay a IOS ymer OC burg inåt Tyskland. Den storartade effekt och intrycket af en dylik O o i 0 990 o
I :Vermcual afmodem facon- Manu- resa med sina otaligt växlande by- och skogslandskap göra resan sar- (9 i i I Q 4 w

l I r a n C e . akturaffaren rekommenderas. Lager delas angepäm Och mäleriSkI I

af in- och utländska tyger. 74:74:

 

emottager och utförY PI Holmström, Amerikansk kortsifilm.

:z beställningar af :z I Rådhusgatan, II I I Antracit- L- Guld-, Sälj-.Ver- å
 . 7. Nar limglaset rinner ut. smides- N -1 .

i Specerier, Konserver, I - I I , I ySI fvefäftlkfåf,
M O B L E RI Delikatesser, Spelad af kända amerikanska skådespelare. 

Föwrlofnings- dc
Lager af Likkistor &.Svepningar. Mjöl & Gryn-

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Personer: . .
y . Ä. . . I u Professor Schaiistein . . i. . Mr William Green..  I VIQSGITIHQGF.
Allt ZLle bzllzgaste pmsey- Storsta lager" Protessorskan. . . . . . . Miss Florence Lawrence. I Största lagg? Länsm pmsey hos
Albert Mertens . . . . . . Mr J. A. Burke. hos i " ff 1 ö L
 lägg-:te Professor Schaffstein är en framstående filolog, en af tidens störste . V i I I I II 
O kapacitet i gammal :persiska och sanskrit, men han är en mycket dålig GI . i Guildqnled-1

Fönsterglas, äkta man. I I I I I
I sin stora egoism, han känner icke tlll någon hänsyn utan för sin

 

  
   

Spegelglas, Speglar &

 

     
 

vetenskap, förbjuder han sin unga hustru att deltaga i alla slags nöjen, ä"

 Glasmästarediamanter. hon lefver all-stängd från hela världen tillsammans med sin tidigt åldrade g

D... .tf-ih.- " " u .. " - i .. pg

- i 1 -- (2. f I , I man hvilken ingenting tali q] ens musik som ar hans unga hustrus z

G E WIGRENS Vaggpapp MWg-pp endå glädle- , ä
I I

 

Hvad dag som kommer är en källa till nya ledsamheter och nya

   
    
 

 
   
 

Q

. lnne .:
Sko- & Läder-handel,  I l . .I sioråerhfprt den unga professorskan, som annu har mycket att, vanta af h
Kv r at. 19W Rekommenderas. 6 Hi l 6 - 1 I 1 . I I m "
Beatnia. .17 Bim 151m msn-1  Andtligen skymtar den unga frun en strale af hopp i fJarran; hen- .à "elmmg mami-
às a. 101. . g( l - i M  HOS man har fått ett bref från en ungdomsvan, hvilken anmäler sin an-
Mzdt emot Hems Bryggm" f E o 9 komst för att upptriska gamla minnen, och dessutom för att frekven-

tera sin gamle väns iikhaitiga bibliotek.

. , Västervik.
 i Det ar en ej så värst ung man, författaren Albert Mertens, som 

. . rä
 1i". rv . kommer och han och protessorskan bliiva snart goda vänner.
Dä professorn plötsligt blifver kallad till en närliggande stad för ett
l vetenskapligt syfte. blitva frun och husets gäst ensamma, och fru
Schaffstein begynner lefva upp på. nytt. I
Då anländer hennes man till hemmet, svårt sjuk och den tillkallade
läkaren konstaterar att det ar en farlig, långsamt framskriden hjärn-

bäSta Sort

100 ark linieradt, verkligen utmärkt

rekommenderas.
-Jeddeilqsigq II

Utför alla slags Måleri-
arbeteri. Kost-nadsförslag
och skisser uppgår-as på
l begäran. Arbetet utföres

 

 

 

 

iiiimmiiiiiai iii iiiiiiiiiiii U , i

 

sjukdom, som kräfver den mest möjliga tillsyn. J I I I
I ett anfall af svartsjuka uttömmer den sjuke emellertid sina sista
krafter, och några få. timmar efter ar allt förbi. Husets tjänare, som

(tllllltlllllltlllllllllllll (llllllllllllllllllltlllllll .1 
= älska sin-gamle herre,1 tro emellertid att det ar professorskan, som har
L M I. I vw-r-i--iw--iw-v x vunna-...hf .I l framåkallat katastrchein1 genom att gifva den döde- Qnallttör stark däsis
 i (sin få I i mor n; men den til al d kt ft t fö kl rar snart, att misstan en
I 0 trls "ar alldeles ogrundad. a e au On a en r a

  
 

reelt samt med förstlclas- - r
- säga materialier. - r f i

9193-591919 SG V19 )IEI

l .Spanerlg Vin-f unli I
l 4Sli:appslnuiniirlngsallär.

I. f o . I . . oo oo
lasterviks Sko- & Laderallar
Å HAMNGATAN 38

rekommenderar sitt välsorterade lager af
Prima Herr-, Dam-1 81 Barnskodon i stiliulla modeller
IIl-y och utsökta passformen så: Syrisz Herrkdngor från 8 kr.
V pr par. Sydda Damkäizfzgor från 6 kr. pr par. :302- Många-
nyheter för säsongen. ål: Sydda och pliggade Storstöflar,
Galoscher af- Helszäflgborgs välkända" fabrikat. I "

godtvPostpappeiy en treflig Skrifportfölj med 8 blad

blått Läskpapper, en berättelsebok med nära 100 sidor

Satseii innehåller:
god lektyi- och "50 stycken ogenomskinliga Brefklivert af

Siroiinqsppliig I fniileisgll .ieiqg euiiuound I 411011111

qoo niiuedeeui ignilsmieä I (LioiuelqKA -is g 60:1) [m
-nqnieiuv fis 95 äieddnilcisoä qpoå :[.m gg

på 1-kriina-Papperssatsen. "w

 

 

-iepueiisiedd ed 19 -iiisnw 2);03 ma 19 mmm. .G .3

 

Albert Martens och professor-skam älskade hvarandra, men de kunna
l  ei, at hänsyn tilllfolkets dom,V ingå. något äktenskap; de" gamla ryktena

. vilja dyka uppipåi nytt,"Iocli ÄVvärlden tror som bekant alltidIdet varsta.
f" N Detta inser Allbeit-Mertens också,v han resignerar och reser bort; litvets
i " " e I 9 I tärning ar kastad och han har tappatu-
n Uska affär VÄSTERVIK, , I ,
 , l . l I i o o
rekommenderas Försalger till platsens billigaste priser: I N f I d b t i. .
Manskläder, Damkdppor, 8. a a  l
à K K "d " I, I I III
 qpåfzååzerfgiflilggigqu , Storslagen bild. Kinematograierad i iarger.

 

  

så"

 

 

 

 

Skmmzaror, Gardiner, I De olika iågelarter, som lIotogralerats för deIInna IfIilm, bilda Ien lika I I. HIIIIIII och elIIIkIm genom ett-besök i vIIIII IIIIIIIIII göra Sig TÖIIVISSIIII Om

Borddukar, Möbeltyger, mtressant Som tortlusande seme- Langbi borta trallomanmslåobompgmina till livilliii eiioriiit lå ga priser vi sälja vili-ii Plllill A SK ODO N

"v memattor, Gångmattor iramlefva vadarefåglarna ett fredligt lif.I.Stormfageln hackar 1IotillI- 1 4 .
 m- fl- andra UCWMH gangliga bergväggar vid hafvet. Den vilda svanen bygger at sin af-

komma ett bo, som tjänstgör på samma gång som dette-och som vagga.

Do in pafiske. -- Fasanungar på promenad med sina foraldrar. 1 w GQ
N i - Ett p:réaliiggåtrdssångarebo. - Ett boiinkboY - En vaksam trasthona. i Inet-We w

  

TELEFON 49.

I l. l. liiliililili

- Koltrastungar med sin mamma.I - Ett sadesarlebo.

Papperssatsen

II I Billigaste 1174867". :74 (74 (7A1
innehåller 15 prima Papper,

15 prima Kuvert, 10 st. Vy- ,;.  " stort lag-er af    I i Rosenhäger och Gravensteiner
i to

Sim"fr-stay lager på platsen.

 

 

 

 

 

- kort, 1 st. Laskpapper - D R A G S P E L . aikoiwirria viner. Än ha eri &
gram af enaståenbe intresse. 9 9

rekommenderas Life i I II billigasti i . .
c. o. EKBLAD a ce .v , l 1------ 1 1 erl Hymen iljiimiiiuii.
i i i  " ; 1 I "I VÄSTERVIK. i Stora Torget. västervik- 

 

 

 

Bokhandel, Västervik.

 

 

 

 

 

 

 

 

Västervik 1911. C. O. Ekblad år C:o.

Information

Title:
Pathé_2
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages