#3627_2: Pathé_2

llllll lllllilllSSUllS

Utt- och
Optiska affär

  

 

 

 

 

 

Fr. Anderberg,

Byggnads-lngeniör,
utiör alla slags ritningar till såväl Sten-
Trähus, Villor, Paviljonger m. m.
Uppgör Kostnadsberäkningar 81 Entre-
prenadkontrakt m. in.
Representant för Nordiska Värme- och
Ventz-latzlonsbolaget, Göteborg.

Kontor: Strömsgatan 3, Västervik.

HATTAR

köpes bäst och billigast t

uno HULTMANs 
Hatt-, Möss- & Pelsvarnaiiär, , 
i Västervik.

 

   
    

 

 

  

.J

G. fgren

fiska, Speceri- och 
k Diversehandel i

r"
r

 
  

Rekommenderas.

r
wii-Bret 9. M,
M i

.i WII

llllllllllll l Slllllllll

Specialaffär för

Garn, Vafnaden,
Underkläder,
Mattor, Gardiner,
Sängar, Sängéjader
een Barngarderoå,

rekommenderas.

 

 

:få

i I. liiirliii i l:

 jern-, Redskapshandel
och Velocipedaffär

åk
äiä
rekommenderas. äga
ät
åk
äk-
ili

 

 

Billigaste platSpldSGl". Z
å: Reel behandling.

Rike-telefon 300. f I

äåääåååiäåääåäåéä

 

 

l l
l

ä
.p

[lll Wllllllllllllllll
" nunnan

Rekommenderas.

 
  

d
Etablerad 1846.

 

 

fre-:70) j
1- så Om wanna

l .) .f j f y
ål? t 

Stora Torget, Västervik,
rekommenderas vid behof ai KRYANSAR
och BUKETTER.
KRANSBAND på lager.
Smakfulla arbeten till moderata priser.

IKR UK V ÄXTER samt årstidens blommor firmes
allttd till salu.

.fer i 4

 

X

-kx

 

to

Obs! Order till landsorten expedieras omsorgsfullt.
Rikstelefon 328.

 

eeeeeee

[Ino Mårtenssons
Rak- Xi Prieeiealon

gi- Storgata n Lä"

Rekommenderas.

 

QÄÅiÅfq-ÅÅTÅÅIÄÅTÅÅTN

i

 

 

::-.II..I..II--IIIIIII.I.IIIIIIIIIII.II...IIIII.IIII.III-IIII.IIIII.....III-IIIIIIIN-IIIIII

E;III::IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIZII E53

llllllllllll Slilllllll llllllll-lllllll llllli.

Fredagen den 27 och Lördagen den 28 kl. 8,30 e. m. samt
Söndagen den 29 Jan. kl. 6 och 8 e. in.

PROGRAM:

1. Malajiska seder och bruk.

En mycket intressant bild.

Färd genom .en fors. Boeroe-Boedoer (Hinduiskt tempel från
12zte årh.) Tillverkning af dockor på Java. En primitiv orkester.
Burlesk dans i Madoera. På jakt efter parasiter. Ett kringflytande
värdshus. Frukttorget. En dvargfamilj.

2. En ealevering med
förhinder.

Virginia älskar Paul. Paul älskar Virginia.

En oresonlig fader motsätter sig de båda ungas förening, hvarför
Paul beslutar att enlevera föremålet för sin ömma låga.

Denna film visar oss nu de lustiga äfventyr för hvilka den unge
mannen råkar ut vid sitt enleveringsförsök. Det hela slutar olyckligt
för den stackars Paul, som för alltid afspisas af denna grymma sköna,
hvilken endast med svårighet återhämtar sig från strapatserna under
den äfventyriiga färden.

.. linlliilisl il.

Tvenne unga, kraftfulle män äro redo att uppoffra sin egen lycka
för en söt älsklig flicka, som de båda älska, detta är i få ord innehål-
let i det gripande dramat LLKaraktärsfasthetu.

Nybyggarna, som den manlige, godhjärtade Hank är anförare för,
ha upptagit en liten 3-årig flicka som eget barn. Den lillas .mor har
öfvergifvit henne, och nybyggarna besluta, att Hank skall bli hennes
upappau. Sålunda föres den lille. till den varmhjärtade unge mannen,
som genast ägnar henne sina ömmaste omsorger.

15 .år förgår, och den lilla flickan har vuxit upp till en vacker
ung kvinna, som på sitt naturliga sätt älskar sin LLpappaLL af hela sitt
rika hjärta, och Hank återgäldar till fullo Dots tillgifvenhet

Till nybygget kommer så. en dag en ung man från östern; hans
dräkt väcker till en början löje hos nybyggarna och kommer t. 0. rn.
en af dem att rikta sin pistol emot honom. Men Hank träder emellan
och leder gossen - ty han är ej annat än en gosse, trots sitt manliga
sätt till sin egen bostad. Här föreställer han honom för Dot, och
de båda unga se blygt betagna på hvarandra.

Tiden går, och den unge österländingen har slagit ner sina bopå-
lar på platsen. Han har lagt bort sina stadsfasoner och blifvit en fa-
vorit hos alla, isynnerhet hos Dot, som han är mycket tillgifven.

Det dröjer ej länge, förrän Fred talar om för Dot, att han älskar
henne, och hon gifver honom på sitt rättframma sätt sin kärlek i gen-
gäld. Sedan går hon hem till Hank, som är upptagen af husliga be-
styr, och gömmande sitt rodnande ansikte, omtalar hon allt. Nu kom-
mer Hank underfund med sina rätta känslor: han älskar sin lilla Dot
-- och hon älskar en annan. Det är ett bittert ögonblick, men han
möter tappert Dots blick, och hon i sin tur går helt lycklig till fön-
stret för att invänta Freds ankomst. Fred kommer, men märker, när
han omtalar sin lycka, hur det är med Hank. Den unge mannens fin-
känslighet kommer nu till hans hjälp och han skrifver en biljett: LLJag
älskar dig, och jag älskar Hank. Ni voro så lyckliga, innan jag kom,
därför "år jag. Adjö! Fredu. Därefter lämnar han huset och går.

Snart upptäcker emellertid Hank biljetten, läser den och vet, hvad
han har att göra. Stackars liten Dot står orörlig och väntar på. Fred.
Följande dennes spår lyckas Hank snart hinna upp honom. Han ber
honom vända om med tillbaka, men Fred vägrar, och en kort strid ut-
kämpas, hvarpå Hank Inästan bar Fred med sig hem. Dot är under

Vänd !

 

I
1

Al
.III-.IIIIIIIIIIIIIIIIll-IIIINIIIIIIII.
Ill-IIIIIIIIIIIIUIIIIIII-IIIIHIIIIIII::

L Ål
...II-IIIII-IIIIIIEIIIIIIIIIII...Im-.UIII-IIIIIIIIIIIIIIII-I.III.III-IINIIIIIIIIIIIII-II.-I..

F. Lindgren & 0:0

 

s Möbela äre

lllllllil lilltl [li lllilllll.

BESTÄLLNINGAR UTFÖRES
OMSORGSFULLT OCH BILLIGT.

Ensamförsäljare för BODA FORS

 

 

 
 

och
lzsta klass
Herrskräddder-

 

 

 

 Eneqvii,
Färg- & Kemikalieaffär.

Basta inköpskalla ai Färger, Oljor,
Fernissor och Penslar.
Aila brukliga Pappsorter. höga rabatter.
[Stort valsorteradt Tapetlager
i alla pris-lägen.

RAMLISTER hundratals olika sorter.
W Inramning-ar verkställes mycket billigt.

Tvål, Parfym (år Eau de Cologne.

 

 

A. C. Engström

Rekommenderar sitt
välsorterade lager Z

Steeerter, Konserver,
Detzlfmtesser, Frakter, Viner.

Utsölct goda Kajfeblartdntrtgar.
Finaste märken Sill.
Papp, Tapeter, Oljor, Färger och
Ferritssor.

Jagt och Ftskredskap.

Krut och Dynamtt.

niksteier. 52. vÄsTERvIK. niksteier. 52.

  

o. LJUNGKvIsT,
vÄSTERvIK
Storgat. 54. Rådhusgat. 38.
.Telefon 217.
Försäljer till platsens billigaste
pris Färdigsydda Manskläder,
Tricot- och lille-underkläder, .
Hei-rekipering & Korta varor
m. m., rn. m.

  

 

 

 

 

6

  

leiedaiiis iåäl

(midt emot Bokhandeln)

Kafé Ei Konditori

rekommenderas.

A. P. J onsson & Clo

 

 

 

ir.v I -.-
I. .I
.ett Jern- M as kln- aa:
, , 6 o
de? för?
h i b Å
-... .. ..
att: Redskaps- och 
O O
432343 .. . .. dig?
 Bosattningsaffar 
se :ett
h i .. . o
1.30.14 :: vastervlk. jog;-
yhb!! Monk
detta 74:82?
sin , w
:va ...vr-i :00.1 :na swe :na "va
fri-iv vel-:w art-2.:! vel-:u svt-2.:! svt-2.:! ägt-:vx
WWW WOW WWW WW! 458-345 WW! NW!
då.) dig; 4.30- 4,945 4,35 4.0..) 4.02.-

 

 

 

 

Curl E. Barks

Besättningsailäi.

Etablerad 1889.

GLAS, PORSLIN,
NYSILFVER, NICKEL,
KRISTALLER, LAMPOR,
KÖKS- och
PRYDNADSARTIKLAR.

Lägsta priser.

 

 

Största lag-er.

H. W. Lundbergs
än Uraffär

ar för dem som önska fördelaktiga
- inköp ai -
VÄGGUR, FICKUR, KEDjOR,
GLASÖGON, PENSENEZ, -
GRAMM OF ONER, SKIF VOR,
STIFT, DRAGSPEL, M. M. -

Vördsamt

H. W. LUNDBERG.

 

 

  

A. .JUHANDiSSUNSi
liiiinllii

lllllUlllllllllllllllöl.

Information

Title:
Pathé_2
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages