#3627_1: Pathé_2

Cyklister!

Cyklarna "HerOSu

 och uKärnan"
l .
samt af egen tillverk-

ning säljes billigt och på goda vilkor i

i. i. [llLSSlliiS ltuaniinsverlsiai,

Rådhusgatan 31, Västervik.
Repwrattoner utföres omsorgsfullt och billigt.
Garanterade slitsulor och luftrör samt

delar ständigt på lager.

 

 

sve;

reisan 253. C. A. Carlsson.

 

Först;1 och främst, innan

 

 

Snickare

Wilh. Francke

emottager och utför
:2 beställningar ai ::
BÄTTRE OCH ENKLARE

MÖBLER.

Lager af Ltkktstor å Svepmingar.
Am ell bizzrgasze priser..

Ni köper kläder. vänd Eder till mig,
då. Ni erhåller ett förstklassigt arbete
i förening med prima tyger. Hög-
iinalrfärdigsydda herrkostymer och
öfverrockar af modern facon. Manu-
fakturaffärenrekommenderas. Lager
af in- och utländska tyger. (74:74

K. P. Holmström,

Rå dh us ga trm .

 

 

 
 

 

  

 

I. - Jil-...A
G. E. W I G R E N S
Sko- 8:. Läderhandel,
Kvarngat. 19, Rekommenderas. ,.Ä
Bästa varor! Billigaste priser! 1,,
Illldt emot Piehls Bryggeri. 

   
     
 

Specerier, Konserver,
Delikatesser,
Mjöl & Gryn.

Största lager.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

àgfo Billigaste
JP priser.
Fönsterg las,

Spegelglas, Speglaröt
Glasmästarediam anter.
Väggpapp ä Takp upp.

 

 

klitlkllltlltllllltl (till lllltlltlltlllllltllll

L. Molin Eitrzs

 UR- och
, Optiska afär

i rekommenderas.

lll) ltlltlltlltlltllll) till) ltlltlltlltlltlllllltö

 
 
 

 

w; M. Ellll Brg,
" o
, lVlalare.
i
l i Utför orllollslags1 Måleri-
arbeten. Kostnadsförslag

och skisser uppgöras på
begäran. Arbetet utföres , ,

l

l

l

å
1,). " . . - I
, I. reelt samt med .forstltlas f
, - szga materialter. - - f i
I

1

 

Iv-u , ut i M,

 

 

 

 

 

 

 

 

25 öres
Papperssatsen

innehåller 15 prima Papper,
lö prima Kuvert, 10 st. Vy-
H kort, 1 st. Läskpapper -
rekommenderas

C. O. EKBLAD dt Czo

Bokhandel, Västervik.

 

N. LAPIDUS,

VÄSTERVIK.

Försälier till platsens billigaste priser:
Manskläder, Damkappor,
Kapptyger, Klädningstyger,
Blustyger, Ylleoaror,
Skinmwrror, Gardiner,
Borddukar, Möbeltyger,
Vaoemattor, Gångmattor

m. jt. andra varor.

N. LAPIDUS.

 

 

 

Stort lager :1 i"

DRAGSPEL

billig-itn- i

1, nia: lillan. i

 

 

 

 

tiden försvunnen, och han har nu att leta reda äfven på henne, och
han finner henne sittande på en klippa i väntan på Fred. Han omta-
lar i få ord, att Fred väntar på henne, och hon skyndar genast till ho-
nom. Snart slutes hon i hans starka famn och hviskar sakta: uJag
saknade dig så mycketu.

Men borta bland klipporna sitter en ensam människa, som kämpat
och hjälpt en annan till seger - ensam!

4. Tonfiskelångst i Sicilien.L

Tonfiskarna vandra vid bestämda tidpunkter, från maj till juli;
man ser dem vid denna tid i hela stim sakta glida i samma riktning,
som hade de ett mål för sin ständiga vandring.

Man väljer detta ögonblick för att fånga dem, och man använder
för detta ändamål ett nät af 4 till 5 kilometers längd, i hvilket fisken
hopdrifves af små båtar och föres in i ett stort, fyrkantigt nät, som
kallas HKapelletu, och därifrån går den in i ett annat fiyttbart nät:
rDe dödas lumr - nätet fastgöres vid kanterna och sträckes ut emel-
lan två båtar, tills fisken kommer upp till vattenytan; massor af tyst-
nade hf och skadade kroppar röra på sig genom att slå med stjärtar-
na, i det de visa sina silfverhvita bukar 1 det glänsande vattnet.

De alldeles våta fiskarena beväpna sig nu med skarpa verktyg,
haka fast i de kraftfulla djuren, som kämpa för sina lif, draga upp
dem i båten och kasta1 dem till de fiskare, som skola rensa dem; blo-
det sprutar och blandar sig med saltlaken.

Lossningen sker med tillhjälp af starka rep, harpunerade vid
fisken; denna kastas tillbaka i hafvet och tages åter ombord af män,
som stå. nedhnkade i långa kedjor, och dessa män fortskaffa sedan
fisken till en inrättning, där den undergår olika sorters behandling;
styckning, kokning, inläggning i lådor.

5. Solies oiier.

Kemisk scen af Léon Huiles.

UPPTRÄDANDE :
. " Tandläkaren.
Patienten.
Tandläkarens hustru.

Herr Hilo
Herr Albens
Fru Sandry

Medan tandläkaren Goupafroid spelar sitt lilla parti kort på ett
närbeläget café, är hans förtjusande äkta hälftlisysselsatt med att ge-
nomgå hushållsräkningarna med sin köksa Sofie, hvarvid hon upptäc-
ker, att denna skor sig på sitt herrskaps bekostnad.

Sofie köres på porten, men svär att hämmas. Detfådröjer ej heller
länge, innan tillfälle därtill yppas för henne i form af en stackars pa-
tient, som lider af en ohygglig tandvärk, och som envist vägrar att gå
före tandläkarens hemkomst.

Den afskedade köksan, som vädrat en otillåten flirt från sin f. d.
matmoders sida, skyndar sig att angifva denna för hennes svartsjuke
make. Denne skyndar i fullt ursinne hem till sig och hämnas i sin
tur genom att draga ut alla tänderna på sin förmente rival.

Slutligen uppklaras det hela, dock för sent tyvärr för,den stac-
kars patienten, som till ersättning för allt, hvad han fått utstå, blott
för med sig sin bödels ursäkter, samt några af sina oxeltänder, som
han plockat upp på. golfvet.

Konstfilm! Stor sensationell bild!

. , i i r,
6 i i
I i. .

Ur Babylons historia.
Semflramts roll utföres af fröken Mtrval.

Firman Pathé Frerés konstnärliga serie, som redan tillvunnit sig
så mycket bifall, framvisa här en hlm, hvilken säkert kommer att väc-
ka sensation, tack vare den omsorg som nedlagts på dess sammansätt-
ning, på. valet af artister och på den praktfulla utstyrseln.

Alla känna till Semiramis, den ärorika härskarinnan öfver Baby-
lon, som skapade det odödliga mästerverk, hvilket går under namnet
LLBabylons hängande trädgårdarLL och som räknas bland världens s1u
underverk.

Denna film låter oss successive närvaraIVid Semiramis7 och Ko-
nung Ninus7 bröllop vid den unga drottningens sammansvärjning mot
Konungen, vid det därpå följande kungamordet, liksom den äfven .åter-
ger scener ur drottningens krig, samt ur degfestllgheterlhon gatgi sma
underbara trädgårdar. Slutligen framställes hurusom, efter hennes död,
staden Babylon, känd för sitt lättfärdiga lefverne, råkar i fullstän-
digt förfall.

   

Å

 

0

u
0
O

Doo GDCOlogo O(03:e(Såg-io,ffxt

 

då,

 

 

 

å
0
I n... ...nnr....l

 

 

 

 

 

i I]

vASTERvIK

Gillian .

 i

 

H.. 
i., i , .r

b

. 3,,

i

Hi

 

Antracit-
Smi-olesf

Salongs-Briketter i

ngs

KO L

Största lager,

GUST.

 

Gäld:,:;5i1fi?fef&äl
Nysilfverar.t1"..k1ar,I

Forlofnmfgllåi- Sim

till mer

..-

Vigs e frin-gp r.

 

Lägsta priser hos ,

Guldsmed

FRANCKE,

 

en berättelsebok med nära 100 sidor
bästa sort

100 ark linieradt, verkligen utmärkt
50 Styckell ogenomskinliga Brefkllven; af

rekommenderas.
godt Postpapper, en trefiig Skrifportfölj med 8 blad

Satsen innehåller:
blått Läskpapper,

god lektyr och

 

I." i-krona-Papperssatsen. W

 
 
 

 

 år
1fw: Hrnninriirani.- :C
.i à

lunch:

  
 
  
 

Rekommenderar sin välsorterade-"é
Speneri-, Vin- :mh 
Skappsinrrneringsaiiärl

:ianreqeuut

aredrliSdXSWI I
qoo mnrod pour iiuqsuueä I frioiuelqKA ris g co:p [[pi
.årroiaenspphrg I fnilloqsgA .relig Anummrreä I (immun

-mnleirrv ris gg åretlrlnrlisod 11103 3111: 92;

m
m
76

 

"returns-ladde s -iisnw i-ius 020 r rmrrizrN .o .o

Sies-Swri-os suviari

 

 

.7 och utsökta passformen så:

nyheter för säsongen. så:

oo .0 oo 00

lasternks Skn--ttaritrailar
v P HAMNGATÄN as 11 i i "
rekommenderar sitt välsorterade lagery 

x Prima Hem-å, Dam- 81 Barllskodonistiliulla modeller

1 I Syddcz Herrkärzgor från 8 kr.

pr par. Sydlig, Damkärrgor från 6 erprjmr. än? Många

Sydda och pliggade Storstöflara -

Galosoher af Helsingborgs välkända jlzbrzkaf.

Hvar och en kan genom ett besök i vnr nilåir göra sig; lör-ilsa"an om

till -hvilkn "enorålit lite-:1 priser vi siilin rara P lill lll A få K (l [i 0 N.

 

 

 

 

rSltörs-tnry

o ap
lllQTs XXS

lager på platsen,

 

Billigaste priser. (7.0 :74 74

 

Rosenhäger och Gravensteiner
alkoholfria Viner.

Hysteri Nyman

w 1 .Vis TER, irl-1:. " i

lt

Stora Torget.

 

  

tiltililll

Änghageri- &

n n ti i t o ri.
Västervik.

 

 

rasten-ik 1911. C. o. Ekblad a oo.

Information

Title:
Pathé_2
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages