#3626_1: Pathé_2

Cyklister!

Cyklarna uHerOSu
och U Kärnan"

 

ning säljes billigt och på goda vilkor i

i. l. lliiliiillii iiiiiaiaiiiiiiiieiiisiail,

Rådhusgatan 31, Viisiervik.
Reparationer utföres omsorgsfullt och billigt.
Garanterade slitsulor och luftrör samt

delar ständigt på lager.

Teiefun 253. C. A. Carlsson,

samt af egen tillverk-4

 

Snickare

Wilh. Francke

emottager och utför
z: beställningar af ::
BÄTTRE oCH ENKLARE

MÖBLER.

Lager af Lilckistm- Ä: Svepmfngm".
Am en oizzzgasze priser.

 

Fiirst och främst, innan

Ni köper kläder. vänd Eder till mig,
då Ni erhåller ett förstklassigt arbete
i förening med prima tyger. Hög-
flna färdigsydda lierrkostymer och
öfvermckar af modern facon. Manu-
fakturaffären rekommenderas. Lager
:if in- och utländska tyger. :7474

1 . K. P. Holmström,

Rå d husgatan.

 

 

 

  
 

 

  

.Å .
, G. IE.4 G
ISko- & Läderhandel,
Kvarngat. 19, Rekommenderas. 1
Bästa varor! Billigaste priser! Wl-
y Midi? emot Piehls Bryggeri.-

i

 

    
    
 

   

Specerier, Konserver,
Delikatesser,
Mjöl & Gryn.

Största1 lager.

 
 
  
  
 
 

gsng Billigaste
JP i priser.
Fönsterg Las, -

Spegel glas, Speglaröz
Glasmästarediarn anter.

 

 

ooooooooo;

llllllilllll

inno-
L. lVlolin Eltrzs
 URK-v och

1 optiska ayäf
i. rekommenderas.

lill llllllllllllllllll) till till lill) tillit) lill till till till

 

 

Eiier,

Målare.

   
   
  
    

Utför alla slags ZVIåleri-
arbeten. Kostnadsförslag
och skisser uppyöms på
begäran. Arbetet utföres
f"- i-eelt samt med förstklas-
- siga limiter-faller. -

 

 

 

  

 

 

 

 

25 öres
Papperssatsen

innehåller 15 prima Papper,
15 prima Kuvert, 10 st. Vy-
- kort, 1 st. Läskpapper -
rekommenderas i

o. o. EKBLADafofo

Bokhandel, Västervik.

 

N. LAPIDUS,

VÄSTERVIK.

Försäljer till platsens billigaste priser:
Manskläder, Damkappor,
Kapptyger, Klädnfingstyger,
Blustyger, Yllevaror,
Skinnoaror, Gardiner,
Borddukar, Möbeltyger,
Vammattor, Gångmattor

m. fl. andra varor.

iv. rasmus,

 

 

 

Stort lager ai

DRAGSPEL

billigast i

 

Ekllllllli lliilliillillll.

 

 

. 1 l f I d oo
Modernt kärleksdrama i 3 akter, 50 aldelningar,
ur världsstailens nöjeshvirfvel.

i 1HUFVUDPERSONERNA:

Äukefru Holm. i i William Braun, Alfreds vän.
Alfred, hennes son. Lona Morenos, barfotadansös.
Advokat chberg, Alfreds onkel. En pantlåuare.

Greta, Alfrcds kusin. I. En betjånt hos fru Holm.
Baron von Hagen1 En sjuksköterska.

sDet är ofullkomligheten hos allt mänskligt, som gör att man
först, sedan man pröfvat lifvets motsatser och luttrats af motgången,
är mogen att njuta lyckan.

Dessa visdomsord skulle också den unge man, som är hufvudpcr-
sonen i denna nutidsskildring få. besanna.

För Alfred Holm leker lifvet. Han har just tagit sin studentexa-
men och mottages af sin lyckliga moder med öppna armar. Vid mid-
dagen utbringar onkeln en skäl för den nyblifne studenten samtidigt
med att han också meddelar att han ämnar upptaga Alfred i sin stora
affär och att utsikter till en lysande framtid finnesför honom. Alfred
är därför strålande glad, men lyckan tycks honom fullkomlig, sedan
han äfven vunnit sin lilla kusins kärlek.

På ionkelns kontor gör Alfred emellertid bekantskap med William
Braun, som en vacker dag bjuder honom med till ett möte med den
berömda varietéstjärnan, barfotadansösen Lona Morenos. Alfred är
dock ännu så uppfylld af sin rena kärlek till sin kusin, att han icke
känner något särskildt nöje af att göra dansösens bekantskap. Men
Lona är en erfaren och varmblodig kvinna, som icke så lätt vill släppa
Alfred, i hvilken hon från första ögonblicket blifvit betagen. Den unge
studenten blir också ett lätt byte, ty han är ännu obekant med all den
förtrollning, som kan utstråla från en så förförisk kvinna som Lona
och Alfreds mor kan icke undgå att lägga märke till den förändring
hennes son undergått. I

En afton besöker Alfred den varieté, där Lonaruppträder och vid
ett möte i Lonas garderob betygar denne sin kärlek till Alfred genom
en lidelsefull kyss. Nu är Alfred helt 1 Lonas våld och stor blir där-
för hans sorg, dä hon skall tillträda ett nytt engagement 1 utlandet.

Till hvad pris som hälst vil han följa Lona, men hur? Han lin-
ner slutligen en utväg och en afton smyger han sig in i sin moders
rum och tager hennes .sparbanksbolg pä hvilken han lyfter 5,000 kr.
Väl med pängarne på fickan, skyndar han nu att resa efter den till-
bedda, sedan han dock först sändt en förklaring till sin mor. Lonas
öfverraskning och glädje ar naturligtvis stor, då hon plötsligt ser Al-
fred framför sig, men dubbelt gladare blir hon då Alfred visar sin
välspåckade plånbok.

Nu börjar ett lifi sus ocli dus. Pängarna rulla utan att Alfred
har nägra bekymmer för det och vid en stor modärn badort se vi det
unga paret roa s g af hjärtans lust. l

vFrån ibadhotelletsb-balkong blir emellertid Lona observerad af ba-
ron von Hagen, som läng tid följt efter henne, väntande på ett lägligt
tillfälle att slå hennes oerfarne följeslagare uribiädet. Tillfället var
nu kommet, ty vid kapplöpningsbanan nade Lona förlorat Alireds sista
slantar och dä plånboken var tom, i var det också slut med vänskapen.

Alfred är hos pantlånaren för att skaffa mera pängar genom att
pantsatta sin klocka och under tiden infinner sig grefven hos Lona,
som nu utöfvar alla sina förförelsekonster mot denne De äro också
snart på det klara. Med några rader meddelar Lona Alfred att hon
reser för att aldrig återse honom.

Det går nu med raska steg utför för Alfred och en afton smyger
han sig ombord på en ångare för att på snålskjuts uppnå sin hemtrakt.
Osedd kommer han äfven i land och styr kursenmot hemmet, men i
sista ögonblicket sviker dock modet honom; icke ville han visa sig för
sin mor sådan han nu 4ser ut. Nej, hellre döden.

Kommen till hamnen, kastar sig också Alfred i vattnet för att
dränka sig, men räddas 1 sista ögonblicket och föres till ett sjukhus.

Tack vare sin ungdom o -h kroppsstyrka är dock Alfred snart ut-
om all fara och fåi en dag emottaga besök af sin onkel och sin mor,
som blifvit nnderrättade om sonens olycka, men äfven om hans rädd-
ning. Skamsen, men lycklig, kastar sig den förlorade sonen till sin
moders bröst; Då äfven kusin Greta tycks vilja glömma all den sorg
Alfred beredt henne, ter sig framtiden äter ljus och Alfred är nu mera
säker på Ien vaiaktig lycka, ty sorgen och motgångarna hafva gifvit
honom den erfarenhet, som fordras för att kunna framlefva ett lyck-
ligt lif. i

6,8ARF01ADANSOSEN.

T BARFoiAoANsOsEN.

 

 

 

 

 

(å)

(9,0 VÄSTERVIK Q

OQO.
I C)ng

 

. Plilllillllllillll .

(90

o (rä-:mål

i 0591000 
.geo

 

A t i- vi i
små; KOL.
Salongs-Briketter

KO KS

hos

Guld-, Silfver- år
Nysilfverartiklar,
Förlofnings- år
Vigselringar.

Stöifsla lager, Lägsm priser hos

GUST. FRANGKE,

Guld-:med

 

 

 1-krona-PapperssatsenJ "utA i

100 ark linieradt, verkligen utmärkt
bästa sort

rekommenderas.

- llpeniari-,ilifii-1 1inli

godt Postpapper, en treflig Skrifportföli med 8 blad

blått Läskpapper, en berättelsebok med nära 100 sidor
godA lektyr och 50 Styckeli ogenoinskinliga Brefkllvert af

Satsen inneh åller:

 

  

liiiliiiiiiiiniiiliiai sin iiiliiiiiiiailii

i Skeppsliiiirneringsallär.

Liergqeuiii

. -Jeddndiis-igil I
iioo- nuued peiu tjensuuoä I filoigelqlA us g 6ozp [[11
ånoiJeqspplnS 1 fqpueqslm .12mm swimming 1 fixering
9123 331!! 09 SGVlHXEI

iaiwvlisiaddeci s -iiiSnw-i-iioaloro 19 peiqsig; -n -9
-nniieiuv -is gr: Riedrludnsoä apoä 11.11: gi".

 

 

 

 

 
 

nämnts so-t innan-i

vi. 1HAMNGATAN 38
rekommenderar sitt välsorterade lager af
x Prima Herr-, Dam- 8: Bal-iilskmlon i stiliulla modeller
Vi; och utsökta passformer. så: Syrlria .Herrkängoif från 8 kr.,
pr par. Sydlia Damlliéiifrgoiffifdn 6 kr. prpmf. 9203 Många
nyheter för säsongen. så: Sydda och pliggade Stor-stöflar-,
Galoschcfl" (if fielszirgborgs iiiillerimda fabrikat. I

[lv-ar och en kan genom ett besök i vfir :iifåir göra sig förvissad oiii

till hvilka enormt låga priser vi sälja våra PRIM A SK (HH) N.

Wii-inr, så

Stör-.em faller nå platsen.

 

Billillflste [hvis-9,". 74 (70 :za

 

Rosenhäger och Gravensteiner
alkoholfria Viner.

erl F. Nyman

VAS TER VIK.

TELEFON 49.

  
 

ll. l. llllllllllll

Ängliageri- &
il o n dito ri.

Stora Torget.

 

Västervik.

 

 

Västervik 1911. C. O. Ekblad år Gzc.

Information

Title:
Pathé_2
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages