#3625_1: Pathé_2

Cyklister!

Cyklarna "Hems"
och "Kärnan"
saint af egen tillverk-

ning säljes billigtwoch på goda vilkor i

l. l. [llltllllll Ilnnalinnvnlslal,

Rådhusgatan 31, Västervik.
Reparationer utföres omsorgsfullt och btlltgt.
Garanterade slitsulor och luftrör samt

delar ständigt på lager.

  
 

i

 

Telefon 253. C. A. Carlsson.

 

Först och främst innan

 

Snickare

Wilh. Francke

emottager och utför
:z beställningar af :z
BÄTTRE OCH ENKLARE

MÖBLER.

Lager af Ltkktstor då" Svepntngar.
Allt till billigaste priser.

 

Ni köper kläder. vänd Eder till mig7
då. Ni erhåller ett förstklassigt arbete
i förening med prima tyger. Hög-
finaårfärdigsydda herrkostymer och
öfverrockar af modernfaoon. Manu-
fakturaffären rekommenderas. Lager
af in- och utländska tyger. :7474:

K. P. Holmström,

Iiå d h us ga tan .

 

 

 

 
   
    

 

r] i i,
G. E.
Sko- l& Läderhandel, .
I Kvarngat. 19,1 Rekommenderas. -; ;
Bästa varor! Billigaste priser! 
Mtdt emot Ptehls Bryggan.-

Specerier, Konserver,
Delikatesser,
Mjöl & Gryn.

Största lager.

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

032136 Billigaste
(lf priser.
Fönsterg las,
Spegelglas. Speglar & I

Glasmästarediam nnter.
Väggpapp dt Talspapp.

 

 

(flfilfffllfilfitlttlftfll (Rimlfllfllllklllttlttlffll

L. IVIolin Eftr:s

 UR- och
i m i Optiska affär

 I 
 I
tillilltfllwfllllllflllihl till (flilllllilliiltilllllllm

 
   

rekommenderas.

 

 

nnnnt

Målare.

   
   
  
     
 

Utför alla slags Måleri-
arbeten.1 Kost-nadsförslag
och skisser nppgöras på
begaran. Arbetet utföres
reelt samt med förstklas-
- slga materialter. -

H i ".finn-Fm"ull-IUM
y .-

"rr-

 

 

 

  
  
  

 
 

 

 

 

25 öros
Papperssatsen

innehåller 15 prima Papper,
15 prima Kuvert, 10 st. Vy-
- kort, 1l st. Läskpapper -
rekommenderas -

o. o. EKBLADa oo

Bokhandel, Västervik.

 

 

 LAPIDUS,

VÄSTERVIK.

Försäljer till platsens billigaste priser:
Mansklotder, Damkappor,
Kapptyger, Klädntngstyger,
Blustyger, -Yllevarorg
Skinnfvaror, Gardiner,
Borddnlcar, Möbeltyger,
Vammattor, Gångmattor

m. 11. andra varor.

N. lLAPIDUS.

 

 

 

Stort lager nl"

DRÅGSPEL

billigast i

 

i nian nnann. f

 

 

5. Idrottstätlingarne i Stock-
holm den lO Sept. l91l.

allmtlml immml

Denna bild visar oss på det krassaste sätt skillnaden emellan
stad och. land.

7. fis lm Intl i Jani.

Denna intressanta bild visar huru japanerna begagna sig af en
slags fåglar, koromaner, för npptagandet af fisk.

. län y lnlli .

Episod fr. nationaldagen d. 4 Juli i Amerika.

Borgmästaren i en af Newyorks förstäder ombedes af en ung
änka, som han högt älskar, att läta den sedvanliga nationalfästen den
4 juli försiggä utan användande af de farliga eXploderande fyrverke-
rierna, då hon fruktar att en olycka skall träffa hennes egen lilla
gosse och borgmästarens moderlösä flicka.

Borgmästaren är redan nära att uppfylla hennes bön, då han
erfar, att politiska ledare i staden förbundit sig med fyrverkerihand-
larne, och att han genom att taga parti för dem, som vilja förbjuda
köp af fyrverkeripjäser på. denna dag, skulle ställa sitt omval till
borgmästare i fråga. Handlar-ne ästadkommo till och med en resolu-
tion till förmån för nationaldag-ens firande pä sedvanligt sätt.

Dä afgörandet skall träffas, häller borgmästaren ett tal, i hvilkct
han till den unga änkans förundran, uppskjuter hennes bön på ett är.

Naturligtvis äro barnen glada häröfvcr och köpa som förr om
åren fyrverkeripjäser.

Borgmästaren vakar noga öfver det, som hans lilla dotter köper,
men detta är blott nägra raketer, som tyckas vara alldeles ofarliga.
Ankans son däremot förser sig i hemlighet med ett antal usvärmare",
som han läggertillsammans med sina öfriga fyrverkeripjäser.

På den stora dagen den 4 juli sårar sig den lilla iiickan af en
raket lätt i handen. Ankans son klättrar upp pä gärdsmuren för att
till flickans nöje antända en usvärmareu däruppe. Men då gossen
vill undersöka "svärmaren" exploderar denna och gossen skadar där-
vid sina ögon sä illa att föga hopp synes finnas att rädda synen.
Borgmästaren gör sig naturligtvis förebräelser och den unga änkan
är förtviliad. Snart kommer borgmästaren också i oro för sin dotter,
ty till såret har sällat sig feber. Men sä snart krisen är öfver och
han vet att hon skall tillfriskna, tillkallar han ombud för motstånds-
partiet och underrättar dem om att han är besluten att förhjälpa där-
till, att nästa är nationaldagen firas på ett förnuftigare sätt7 d. v. s.
utan de farliga fyrverkerierna. Ankan är tacksam därför, men kan
ej glömma att genom hans förvällande hennes gosse ännu är sjuk
och i fara att förlora sina ögons ljus. .

Ett är senare hur nationaldagen ett annat utseende. Alla slags
lekar, danser, upptåg och processioner äga rum och mot aftonen
äfven ett fyrverkeri, men under sträng uppsikt af myndigheterna.
Dagen förlöper vacker och vinner sä rikt bifall, att änkan känner,
att han gjordt allt, som statt i hans förmåga och då hennes gosse nu
tillfrisknat och ätervunnit synen förlåter hon honom och låter det
förliutna vara glömdt. Just som aftonhimlen. färgas röd af fyrverke-
riet lägger hon sina händer i hans, och freden är sluten.

 

Afdelnftngarna äro i korthet.-

1. Borgmästarens hus. 10. Katastrofen.

2. En deputation. ll. Vid sjukbädden.
3. Handlarnes sammankomst. 12. Ett besök.

4. Demonstrationer. 18. Krisen.

ö. Borgmästarens tal. 14. Räddad.

6. Förberedelser till d. 4 juli. lö. Nästa är.

7. Ett hemligt inköp. 16. Fästen.

8. Ett lätt sär. 17. Fyrverkeriet.

9. nnkans son. 18. En förening.

 

 

 

 

 

x. .
N nu. ; .mn- 

 

 

 

 

0

(gi). goa O .
OG)ng

 

-izijxjä
à PHHGHAMBLAD,

Bön
vAsTERka

9

0CJ

(El

cof-oo
O o O
Gow

få)

 

Smält" KO L..

Salongs-Briketter
 KS

o. HAA-K.

Guld-, Silfver- år
Nysilfverartiklar,
Förlofnings- år

Vigse lringar.
Lägsta priser hos

ousr. FnAnoKE,

Största lager,

Guldsmed

 

 

fll-kana-Papperssatsen. 

 
   
  
 

 -Q
i?
Q

fittelsebOk med nära 100 sidor

skpapper, en bei-aU
god lektyr och 50 stycken ogenomskinliga Brefknvert af

flig Sk1"ifp0rtfölj med 8 blad

bästa sort

100 ark linieradt, verkligen utmärkt
C. .0. Ekblad dz Czo Bokhandel. Västervik.

rekommenderas.

Spsneri-, llin-l nnh

godt4 Postpapper, en tre

Satsen- inneh åller:
blått Lä

 

 
 
 

Cs: llnninl Slnnl.
"w

ästervik. 

liekunnnilenr Isin välsorterade i 

ISkiappslnurnningsalltir.

:lejpgqouut

.Jefldnrlnsigq I
1100 nnnod porn annsnnod I, 6110:30.qu A -ns g- éozp [[11

Slas-5319115 SGVlHXEI

änoilnxlspplqs I firmroqsim .tokig omnlounä 1 (namn
-nirrnoinv us 95 irorltlnrlqsod lpoå fw: 95

70
70
74)

 

-jopueusJodd ed 19 -ngsnw 2)po 0:9 19 pewa-:1,-4 -0 -9

 

 
  

W Jämnt

s Sko- & Läderallär

HÅMNGATAN 38 4

J.
l rekommenderar sitt välsorterade lager af
i Prima Herr-, Dam- 81 Barnskodorl i stilfulla modeller

H. i 4 . och utsökta passformer. så: Sydda Herrkàärgor från 8 kr.

 

i pr par.1 Sydda Damkängorfrcirz 6 kr. pr par. än? Många,
nyheter för säsongen. :äs Sydda och pliggade Storstöflnrz
Galoscher af Helsingborgs välkända fabrikat.

Hvar och enl kan genom ett besök i vår affär göra. sig förvissaul om

Itill hvilka enormt lä g n priser vi sälja våra l" It l M A S K 0 D 0 N.

 

 

 

Winer. få

Största. Iaaer på platsen.

 

Bitltaaste priser. (z, 74 (74

 

Bosenhäger och Gravensteiner
alkollolfrin Viner. I

erl F. Homan

TELEFON 49.

  

Eat i ,
Illnnnn

An ghagerl - &
ttfon dito ri.
Stora Torget. Västervik.

 

 

i VÄSTERVIK.

 

Västervik 1911. C. O. Ekbladfs: Gzo:
b 4:1..

Information

Title:
Pathé_2
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages